Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Ulusal ve Bölgesel Ölçekte NEET'in Kaynakları: TR22 Güney Marmara Bölgesi Raporu Yayında

İş gücü piyasasındaki genç nüfusun konumu, Türkiye’de ve TR22 Güney Marmara Bölgesi’nde NEET’e yol açan faktörler, NEET’in çıkış noktası ve dayanakları ile düzenleyici politika önerileri ele alınmaktadır. Genç işsizliği ve NEET arasındaki ayrımın yanı sıra iş gücü piyasasındaki genel duruma da veriler eşliğinde yer verilmiştir. Çalışma kapsamında literatür taraması ve ikincil veriler ışığında 15-29 yaş aralığındaki eğitimde ve istihdamda yer almayan genç nüfus (NEET) ele alınmış olup nedenlerinin analizi eşliğinde ekonomiye kazandırılması için uygun stratejilere yer verilmiştir.

NEET ile ilgili bölgesel veriler yayımlanmadığından durum tespitinin yapılabilmesi için ilgili diğer göstergeler incelenmiştir. Ulusal veriler de dikkate alınarak bölgesel düzeydeki NEET potansiyelinin ortaya koyulması hedeflenmiştir. Gelir dağılımı, yoksulluk, kentleşme, sığınmacı ve göçmen hareketleri, genel eğitim, mesleki eğitim ve diğer ilişkili unsurlar eşliğinde bölgesel gelişme düzeyi tespit edilerek sorunlu noktalara dair stratejiler ele alınmıştır. Buna göre gelir dağılımı arasındaki önemli farklılıkların, ortaöğretim düzeyindeki eğitim yetersizliklerinin ve kırsaldan kente olan artan hareketliliğin NEET potansiyelini artırıcı etki oluşturacağı öngörülmektedir.

Rapor