Tanımlar ve Kısaltmalar

Ajansımızın proje süreçlerinde ve diğer faaliyetlerinde kullanılan ve mevzuattan ve diğer mesleki alanlardan gelen tanımların ve kısaltmaların açıklamalarını buradan görebilirsiniz.


TerimAçıklaması
Ajans Güney Marmara Kalkınma Ajansı
Alt Yüklenici Projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlar
Ara Rapor Proje Uygulama Rehberinde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yararlanıcı tarafından proje uygulama süresince hazırlanan ve sunulan rapor
Ayni Katkı Başvuru sahipleri, ortağı/ortakları veya işbirliği yapılan diğer gerçek veya tüzel kişilerin herhangi biri tarafından yapılacak taşınır/taşınmaz mal, fikri sınai haklar, malzeme, iş gücü, makine ve ekipman vb. nakdi olmayan katkılar
Bağımsız Değerlendirici Proje tekliflerini, başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik, ekonomik, sosyal ve mali açıdan değerlendirmek üzere, alanında en az beş yıllık uzmanlık ve tecrübe birikimi olan Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla görevlendirilen dış uzmanlar
Başvuru Sahibi Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Ajanstan proje, faaliyet desteği ile teknik destek almak üzere Ajansa başvuran ve başvuru rehberlerinde "Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?" başlığı altında sayılan kurum/kuruluşlar
Beklenen Sonuç Proje faaliyetleri gerçekleştirildiğinde elde edinilen kazanımlar, ortaya çıkan etkiler
Çarpan Etkisi Proje faaliyetlerinin sonuçlarının yayılması ve örnek alınması
Çatı Kuruluş Üye olanların mesleki yolda yaptıkları işleri kolaylaştırmayı, mesleğin menfaatlerini korumayı ve ihtiyaçlarını karşılamayı, aynı mesleği yapan meslektaşları arasında iletişim ve yardımlaşmayı amaçlayan kimselerin oluşturduğu meslek odaları vb. organizasyonlar.
Çıktı Faaliyetler sonucunda ortaya çıkması beklenen, somut olarak ifade edilebilecek olan ürün ve hizmetler (eğitim, rapor, seminer, yayın, vb.)
ÇED Raporu Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.
Eş finansman Ajans tarafından desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere yararlanıcı tarafından taahhüt edilen nakdi katkı
Faaliyet Süresi, kapsamı ve bütçesi açık bir biçimde belirlenmiş işler
Görünürlük Faaliyetleri Ajansın internet sitesinde yer alan "Görünürlük Usul ve Esasları Rehberi" ile uyumlu olmak kaydı ile projenin ilgili geniş kitlelere tanıtımının ve projenin Ajans tarafından desteklendiğinin görünürlüğünü sağlayan faaliyetler
GPD Güdümlü Proje Desteği
Harcama Yetkilisi Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Aktarımı, Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esasların 3. Maddesi gereğince merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kalkınma ajansı tarafından desteklenen projeleri kapsamında özel hesaptan harcama yetki ve sorumluluğuna sahip proje koordinatörü olarak görevlendirilen kişi
Hedef Grup Projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup, kurum veya kuruluş
İdari Koşul Ajans tarafından belirtilen, Başvuru Rehberi kapsamında İdari Kontrol Listesi'nde sıralanan koşullar
İştirakçi Projenin hazırlanması ve uygulanması sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden yararlanıcıya projenin yürütülmesinde teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı gibi konularda katkıda bulunan gerçek veya tüzel kişiler
İzleme Ajansın desteklediği program, proje ve faaliyetlerin öngörülen hedeflere ulaşılması amacıyla; düzenli ve sürekli olarak veri toplanması, uygulamaya ilişkin risklerin önceden tespit edilerek düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınması, uygulama performansının takip edilmesi ve denetim faaliyetlerinin yapılabilmesine imkân verecek bilgilerin kayda geçmesini sağlamak üzere yürütülen tarafsız yönlendirme ve takip faaliyeti
KAYS-PFDY Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (Proje başvurularının söz konusu sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.)
Kesin Proje Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi
Keşif Özeti/Mahal Listesi Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan inşaat işlerine dair, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda sayılan kurumlar tarafından belirtilen son birim fiyatlara ve pozlara göre hazırlanmış keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahminini içeren doküman.
Küçük Ölçekli Altyapı Projesi Yereldeki kamu kurum ve kuruluşlarının yörenin rekabet gücünü, iş ve yaşam koşullarını iyileştirme bakımından etkisi geniş olan ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğindeki sınırı geçmemek üzere toplam maliyeti başvuru rehberlerinde belirtilen altyapı projeleri
Küçük Ölçekli Yapım İşleri Projenin uygulanması için yapılması zorunlu olmak ve Ajans desteğinin %30'unu aşmamak kaydı ile her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat (ekipman ve kurulumu dahil), elektrik işleri (ekipman ve kurulumu dahil), imalat, ihzarat, nakliye, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri
Mantıksal Çerçeve Matrisi Proje yapısının tanımlandığı, içsel mantığının test edildiği, hedeflerin ölçülebilir terimlerle tanımlandığı ve proje başvurusunda sunulması zorunlu olan eklerden biri olan tablo
Mali Destek Desteklenecek proje veya faaliyetlerin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda Ajans tarafından karşılanması amacını güden nakdi ödeme
MDP Mali Destek Programı
Menfaat İlişkisi Proje, faaliyet veya teknik destek teklifinin hazırlığı, değerlendirilmesi, seçimi, onayı, teknik açıdan desteklenmesi ve izlenmesi ile diğer aşamalarında görev alanların görevlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını, kendilerine, yararlanıcılara ya da başkalarına maddi veya manevi yönden haksız menfaat temini bakımından etkileyebilecek her türlü durum
Nihai Rapor Proje Uygulama Rehberinde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak son ödemeye ve projenin sonlandırılmasına esas oluşturacak şekilde projenin tamamlanma sürecine ait mali ve teknik bilgileri içeren rapor
Nihai Yararlanıcı Projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olan grup, kurum veya kuruluşlar
Ortak Projenin hazırlanması ve uygulanması sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda elde ederek bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan, başvuru rehberlerinde "Ortak ve Ortakların Uygunluğu" başlığı altında sayılan koşulları taşıyan kurum/kuruluşlar
Paydaş Projeden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz etkilenen veya etkileyen kişi, kurum/kuruluşlar, STK'lar vb.
Proje Destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan, belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütünü
Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan, proje fikrinin ortaya çıkmasından projenin tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki tüm aşamaları içeren sistematik yöntem
Proje Hesabı Mali desteğe hak kazanan yararlanıcı tarafından projeye özel olarak açılan, ajans tarafından sağlanan mali desteğin ve sözleşmede belirtilmesi halinde yararlanıcı eş finansmanının aktarıldığı banka hesabı
Proje Kilit Personeli Projenin uygulanmasından doğrudan sorumlu olan yönetici, koordinatör, teknik uzman vb. personel
Proje Teklif Çağrısı (PTÇ) Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesi
Proje Uygulama Rehberleri Ajanslarla karşılıklı etkileşim halinde Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yararlanıcıların proje ve faaliyet uygulamaları sırasında uymak zorunda oldukları satın alma ve ihale ilke ve kuralları ile raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini ayrıntılı olarak düzenleyen rehber ve ekleri
Sıkça Sorulan Sorular Listesi Potansiyel başvuru sahiplerinin bilgi talepleri doğrultusunda hazırlanan ve cevaplarıyla birlikte Ajansın internet sayfasında yayımlanan liste
Sözleşme Ajans ile yararlanıcı arasında imzalanan, destekten yararlanma ilke ve kurallarını, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşma ve ekleri
Sürdürülebilirlik Proje sonuçlarının ve projeden elde edilen faydanın mali destek sona erdikten sonra da devam etme olasılığı
Teknik Destek Başvuru Dönemi Teknik destek taleplerinin Ajansa sunulduğu ikişer aylık dönemler
Temsil ve İlzama Yetkili Kişi(ler) Kurum, kuruluş ya da işletmeyi mali, hukuki, ticari ve idari konularda üçüncü kişilere karşı doğrudan tabi olunan mevzuat, kuruluş/ana sözleşmesi veya bunların yetkili kıldığı organca alınan; tutar, süre, imza ve konu ile sınırlandırabilecek karar gereğince muteber bir yükümlülük, taahhüt ve borç altına sokabilecek hukuki tasarruf yetkisine sahip kişi(ler)
TR22 Düzey 2 Bölgesi Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan bölge (Güney Marmara Bölgesi)
Uygulama Projesi Belirli bir yapının onaylanmış kesine projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği proje
Uygulama Süresi Başarılı faaliyetler için sözleşme imzalanması ile başlayıp teknik destek faaliyetinin tamamlanması ile biten süre
Uygun Maliyet Projenin uygulanması aşamasında ortaya çıkan ve proje bütçesinden karşılanabilen maliyetler
Yararlanıcı Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Ajanstan destek almaya hak kazanan uygun başvuru sahipleri

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..