Organizasyon Yapısı

Ajansımızın organizasyon yapısı aşağıdaki şemada göründüğü gibidir.

 • Kalkınma planı, orta vadeli program ve yıllık programlar ile diğer ulusal ve sektörel politika belgelerine bölgesel gelişme bakımından katkı sağlamak
 • Bölgesel gelişme ulusal stratejisi, bölge planları ve stratejilerinin hazırlık çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, bu belgelerin sektörel ve tematik politikalarla uyum ve tamamlayıcılığını sağlayacak tedbirler geliştirmek,
 • Kalkınma ajanslarının genel koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, çalışmalarını izlemek ve denetlemek,
 • Bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının genel koordinasyonunu sağlamak, çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek; yıllık çalışma programlarını onaylamak, bölge kalkınma idaresi başkanlıklarınca kamu yatırım programına teklif edilecek projelere uygun görüş vermek; bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının eylem planları ile diğer plan ve programlarına, cari ve sermaye transferi ödeneklerinin kullandırılması, izlenmesi ve denetimi ile bu bendin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemek,
 • Ulusal ve bölgesel düzeyde, mekansal gelişme stratejileriyle kalkınma politikaları arasında bütünlük sağlamaya yönelik çalışmaları yönlendirmek,
 • Bölgesel gelişme amaçlı entegre veya tematik destek programları ve projeler geliştirmek, uygulamak ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 • Bölgesel gelişmeye yönelik uygulamalar ile ulusal politikaların bölgesel gelişmeye etkilerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlamak, çalışmaları izlemek ve denetlemek,
 • Bölge, il ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Bölgesel gelişmede kurumsal yapılara ve yönetişim mekanizmalarının geliştirilmesine dair çalışmalar yapmak,
 • Bölgesel gelişme politikaları kapsamında kentleşme, kırsal kalkınma, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bölgesel nitelikli işletme politikaları konularında çalışmalar yapmak,
 • Kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit etmeye, bu yörelerin özellikleri dikkate alınarak daha hızlı bir gelişme sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Bölgesel gelişme alanında uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkeler nezdinde komisyon, komite ve çalışma gruplarına katılmak, uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu, ajansın karar organıdır.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 • Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunmak.
 • Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.
 • Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.
 • Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
 • Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.
 • Ajans bütçesini onaylamak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.
 • Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.
 • Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
 • Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.
 • Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki iş bölümünü onaylamak.
 • Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile  hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.

Kalkınma Kurulu, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve Ajansı yönlendirmek üzere oluşturulmuştur ve Ajansın danışma organıdır.

19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla bu kurulun görevleri sonlandırılmıştır. 11/9/2017 tarihli ve 2017/10800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Karar metni ve tablolar ile kalkınma kurulları yalnızca TR10, TR31 ve TR51 Bölgeleri (İstanbul, İzmir ve Ankara) için yeniden teşkil edilmiştir.

Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

 • Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
 • Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
 • Ajans gelirlerini toplamak, belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.
 • Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.
 • Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.
 • Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek.
 • Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.
 • Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.
 • Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
 • Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek.
 • Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek.
 • Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.
 • Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.
 • Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.

 • Ajansın taraf olduğu davalarda, icra ve takiplerde Ajansı temsil etmek veya Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek,
 • Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlik makamı ile diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
 • Ajansın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp, Ajansa gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek,
 • Ajans tarafından düzenlenen yönerge, sözleşme ve protokolleri incelemek ve bunların ilgili mevzuata uygunlukları hakkında görüş bildirmek,
 • Ajans personeli hakkında düzenlenip ilgisi nedeni ile kendisine gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,
 • Ajansa mahkemelerce tebliğ edilen mahkeme ara kararlarına, icra dairelerinden gönderilen icra emirlerine ve üçüncü şahıs haciz ihbarnamelerine, noterlikler vasıtası ile gönderilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları vermek,
 • İdare birimlerinin talepleri üzerine kendileriyle iş birliği yaparak anlaşma, protokol, şartname, vekaletname, ibraname ve diğer belgelerin hazırlanmasında yardımcı olmak ve hukuki sorularını cevaplamak,
 • 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Ajansı ilgilendiren diğer kanunlar, kararlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen veya Genel Sekreterlik makamınca verilecek diğer görevleri yapmak, çağrıldığı toplantılarda hazır bulunmak,
 • Ajansı ilgilendiren her türlü mevzuat değişikliğini takip etmek ve bunlarla ilgili olarak Genel Sekreteri ve Ajans personelini bilgilendirmek,
 • Ajansın yeni proje destek programlarındaki rehber yazımı, sözleşme yazımı anlamında destek vermek ve buna ilişkin olarak gerek proje sahipleri için, gerekse ajans ile toplantılara katılmak ve potansiyel başvuru sahiplerinin yönelttiği sorulara cevap vermek,
 • Ajans adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden kuruma yapılacak tebliğlere cevap vermek,
 • Yönetim Kurulu ve toplantılarının ön hazırlık çalışmalarını yapmak, ilgili birimleri bilgilendirmek ve gerekli belgeleri toplamak; gündem oluşturulması ve karar metninin oluşturulması görevini yürütmek,
 • Bilgi edinme kanunu kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek,

Planlama Çalışmaları Kapsamına Giren Görevler 

 • Ulusal Kalkınma Planıyla uyum içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu ve yerel paydaşların katılımı ile Bölge Planını hazırlama sürecine katkı sağlamak ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, 
 • SOP Yönetim Planını hazırlamak ve uygulamak, 
 • Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak veya yaptırmak, 
 • Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, 
 • Sektörel ve tematik alanlarda yereldeki diğer paydaşlarla birlikte plan ve programlar hazırlamak, 
 • Harcama programını Kurumsal Yönetim Birimine iletmek, 
 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, 
 • Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri takip etmek ve gerekli görülen hallerde doğrudan teknik destek sağlamak, 

Destek Programları Hazırlığı Kapsamına Giren Görevler

 • Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak mali desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve bütçe dağılımını planlamak, sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,
 • Destek programları kapsamında, belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, 
 • Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak, 
 • Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak, 
 • Potansiyel başvuru sahipleri ve yararlanıcılar tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayınlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak, 
 • Destek başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak, 
 • Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak ve bunları yayımlamak, 
 • Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek; bağımsız değerlendiricilere ve değerlendirme komitesi üyelerine yönelik proje değerlendirme süreçleri ve işlemleri, proje değerlendirmeye esas belgeler ve gerekli gördüğü diğer hususlar hakkında eğitimler düzenlemek, 
 • Bağımsız değerlendiricilerin ve değerlendirme komitesi üyelerinin performanslarını değerlendirmek, 
 • Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek, 
 • Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini yapılan değerlendirmeler ışığında revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek, 
 • Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananların listesini” kamuoyuna ilan etmek, 
 • Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek, 

Destek Programlarını İzleme Kapsamına Giren Görevler

 • Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı gösterge setinin belirlemek ve program ve projelerin performansını ölçmek, 
 • Destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek, 
 • Projelerle ilgili tüm süreçlerin KAYS’ta tutulmasını temin etmek, 
 • Destek programları ile ilgili değerlendirme raporları hazırlamak ve ihtiyaç duyulan hallerde etki analizi çalışmaları yapmak, 
 • Proje düzeyinde yararlanıcılar tarafından kullanılacak, sektörel bazda hazırlanmış geniş göstergeler setini belirlemek, 
 • Genel Sekreterin talep ettiği projelere, sözleşme öncesi ön izleme ziyaretlerini ve bu ziyaretlerde yapılacak projenin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak, 
 • Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak, bunların sonuçlarını ön ödemenin yapılabilmesi için Kurumsal Yönetim Birimine bildirmek, 
 • Projelerin uygulama ve izleme sürecine ilişkin olarak yararlanıcılara eğitimler vermek, 
 • Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek, 
 • Sözleşme değişikliği, durdurma, fesih, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda Kurumsal Yönetim Birimini bilgilendirmek, 
 • Yararlanıcıların ara ve nihai raporları ile ödeme taleplerini teknik ve mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Kurumsal Yönetim Birimine harcama talimatını iletmek, 
 • Projelere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek, 
 • Yararlanıcılara, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek, 
 • Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit ederek, düzeltici ve önleyici tedbirleri almak, 
 • Destek programları ile ilgili değerlendirme raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak, 
 • Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde, Ajans uzmanlarının yeterli olmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının talebi ve ilgili kurumların uygun görmesiyle, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini temin etmek, 
 • Tamamlanan projelerin ve programların sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek, 
 • Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını kullanarak, programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve Bakanlığa sunulmak üzere Genel Sekretere raporlamak. 

 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak, 
 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek, 
 • Yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek, 
 • İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 
 • Yatırımları izlemek, 
 • İli ve ile ait iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek, 
 • Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak, 
 • Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, 
 • Faaliyetleri kapsamındaki bilgilendirme ve raporlama çalışmalarını yapmak, 

 • Çalışma programı ve bütçenin hazırlanmasını koordine etmek ve Bakanlığa gönderilmesini sağlamak
 • Stratejik plan hazırlanması sürecini koordine etmek, 
 • Haftalık faaliyet raporlarını takip etmek, 
 • Ajans ve birimlerin ara ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek ve Bakanlığa gönderilmesini sağlamak
 • Harcama programı hazırlanmasını koordine etmek ve Bakanlığa iletmek 
 • Ajansın mali işlerini yasa, yönetmelik ve kurallara uygun olarak yürütmek, 
 • Ajansın mal, hizmet ve yapım işleri, satın alma ve ihale faaliyetlerini yürütmek, 
 • Ajansın bilgi teknolojisi sistemlerinin verimli çalışmasını sağlamak, 
 • Ajansın insan kaynakları politikasını ve insan kaynakları eğitim planı işlemlerini yürütmek, 
 • Ajansın tüm personel işlerini mevzuata göre yürütmek, 
 • Ajans sabit kıymetlerinin kaydından ve güvenliğinden sorumlu olmak, 
 • Ajans hizmet binalarının her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ile bakımlarının yapılmasını sağlamak, 
 • Ajansın evrak, yazışma ve belge akış süreçlerinin takibini yapmak, 
 • Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantılarının hazırlıklarını yapmak, ilgili birimleri bilgilendirmek ve koordine etmek, 
 • Ajansın kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütmek. 

Kurumsal Yönetim Birimine Bağlı Departmanlar: 

- Muhasebe ve Finansman Departmanı

 • Ajansın mali iş ve işlemlerini yürütmek, 
 • Ödemelerin hak sahiplerine yapılmasını sağlamak, Sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri ödemelerin takibini yapmak, 
 • Muhasebe programlarının işlemesinden sorumlu olmak, 
 • Ajans sabit kıymetlerinin kaydından sorumlu olmak, 
 • Ajans bütçe sonuçlarını üçer aylık dönemler halinde çıkarmak ve internet sitesinde yayınlanmasını sağlamak, 
 • Mali verileri- mevzuat gereği yetkili kurumlara göndermek, 
 • Ajansın vergi beyannameleri ile ilgili süreçleri yürütmek, 
 • Gelir bütçesini muhasebeleştirmek, 
 • Ajansın gelirlerini takip ve tahsil etmek, 
 • Ajansa ait emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek, 

- İnsan Kaynakları ve İdari İşler Departmanı

 • Ajansın insan kaynakları politikası amaç ve temel ilkelerinin gerçekleşmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 
 • Personel istihdamının ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilmesine destek sağlamak, 
 • Ajans personelinin özlük işlemlerini mevzuata göre tam ve doğru olarak gerçekleştirmek, 
 • Personelin maaş bordrolarını ve SGK bildirgelerini hazırlamak, 
 • Yolluk bildirimlerini toplayıp ödemeye hazır hale getirmek ve mali işler ve finansman departmanına iletmek, 
 • Yıllık hizmet içi eğitim programlarının planlama ve uygulana süreçlerinde Ajans Birimlerine destek olmak, 
 • Staj ve beceri eğitimlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerinde Ajans birimlerine destek olmak, 
 • Personel performans geliştirme, izleme ve raporlama çalışmalarının yürütülmesine destek olmak, 
 • Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik organizasyon ve etkinliklerin gerçekleştirilmesine destek olmak, 
 • Ajansın idari işlerinin yürütülmesine destek sağlamak, 
 • Ajansın resmi ve özel kurumlarla, gelen – giden evrakına ilişkin her türlü yazışma ve dokümanlarının güvenlik esasları çerçevesinde kayıtlarının tutulmasını, numaralandırılmasını, tasnif edilmesini ayrıca gizlilik ve aciliyetleri dikkate alınarak ilgililere zamanında ulaştırılmasını sağlamak, 

- Bilgi İşlem Departmanı

 • Bilgi işlem faaliyetlerini planlamak, yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak, 
 • Ajans sunucu sistemleri, bulut ve ağ altyapısının bakım, yönetim, geliştirme ve güvenlik çalışmalarını yürütmek, 
 • Ajansın iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılmasını koordine etmek, 
 • Ajansa ait bilgilerin manyetik ve optik ortamlarda muhafazasını, güvenliğini ve yedeklemesini sağlamak, 
 • Kullanıcılara yetkileri dâhilinde Ajans sunucularına ve sistemlerine erişim hakkı tanımlamak, erişim hakkı verilen bu sistemlerin kullanımı ile ilgili bilgilendirmek, 
 • Ajansın kurumsal internet sitesinin geliştirilmesini ve yönetimini sağlamak, 
 • Ajansta kullanılacak bilgisayarların ve diğer çevre birim donanımlarının bakım, onarım ve kurulumlarını gerçekleştirmek, 

- Satın alma Departmanı

 • Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın alma ve İhale Usul ve Esaslarına göre satın alma ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek, bu alandaki tüm mevzuatı eksiksiz ve hesap verilebilir şekilde uygulamak, 
 • Ajans hizmet binalarının ve taşıtlarının her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ve bakımlarının yapılmasını sağlamak, 
 • Taşınır mal yönergesi hükümlerine göre taşınır mal ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek, 

- Kurumsal İletişim Departmanı

 • Ajansın kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütmek, 
 • Ajans ve bağlı birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak Ajansın Basın-Yayın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler politikasını tespit etmek, Ajansın yayın faaliyetlerini yönlendirmek, çeşitli tür ve düzeylerde yayın hazırlamak, basımını sağlamak, 
 • Tüm birimlerden gelecek geribildirimler çerçevesinde Ajans kurumsal internet sitesinin içerik girişlerini sağlamak,  
 • Ajans ile basın ve yayın kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri düzenlemek ve basın çalışmalarını yürütmek, 
 • Ajans faaliyetlerinin medyaya ve kamuoyuna etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlamak ve sosyal medya hesaplarını yönetmek, 
 • Kitle iletişim araçlarında Ajans ile ilgili medya takibi yapmak ya da hizmet alımı karşılığında yaptırmak ve periyodik olarak raporlamak, 
 • Ajansın hizmetleriyle ilgili medya satın alma işlemlerini yürütmek, 
 • Bilginin erişilebilir olması, halkın Ajans ile ilgili bilgiyi edinebilme haklarını kullanabilmelerini sağlamak, bu amaçla gerekli tedbirleri almak, 

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..