Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Organizasyon Yapısı

Ajansımızın organizasyon yapısı aşağıdaki şemada göründüğü gibidir.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, ajansın karar organıdır.

 

Genel Sekreterlik

Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.

 

Hukuk Müşaviri

 • Ajansın taraf olduğu davalarda, icra ve takiplerde Ajansı temsil etmek veya Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek,
 • Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlik makamı ile diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
 • Ajansın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp, Ajansa gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek,
 • Ajans tarafından düzenlenen yönerge, sözleşme ve protokolleri incelemek ve bunların ilgili mevzuata uygunlukları hakkında görüş bildirmek,
 • Ajans personeli hakkında düzenlenip ilgisi nedeni ile kendisine gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,
 • Ajansa mahkemelerce tebliğ edilen mahkeme ara kararlarına, icra dairelerinden gönderilen icra emirlerine ve üçüncü şahıs haciz ihbarnamelerine, noterlikler vasıtası ile gönderilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları vermek,
 • İdare birimlerinin talepleri üzerine kendileriyle iş birliği yaparak anlaşma, protokol, şartname, vekaletname, ibraname ve diğer belgelerin hazırlanmasında yardımcı olmak ve hukuki sorularını cevaplamak,
 • 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Ajansı ilgilendiren diğer kanunlar, kararlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen veya Genel Sekreterlik makamınca verilecek diğer görevleri yapmak, çağrıldığı toplantılarda hazır bulunmak,
 • Ajansı ilgilendiren her türlü mevzuat değişikliğini takip etmek ve bunlarla ilgili olarak Genel Sekreteri ve Ajans personelini bilgilendirmek,
 • Ajansın yeni proje destek programlarındaki rehber yazımı, sözleşme yazımı anlamında destek vermek ve buna ilişkin olarak gerek proje sahipleri için, gerekse ajans ile toplantılara katılmak ve potansiyel başvuru sahiplerinin yönelttiği sorulara cevap vermek,
 • Ajans adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden kuruma yapılacak tebliğlere cevap vermek,
 • Yönetim Kurulu ve toplantılarının ön hazırlık çalışmalarını yapmak, ilgili birimleri bilgilendirmek ve gerekli belgeleri toplamak; gündem oluşturulması ve karar metninin oluşturulması görevini yürütmek,
 • Bilgi edinme kanunu kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek,

 

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi

 • Ulusal Kalkınma Planıyla uyum içerisinde Kalkınma Bakanlığı koordinasyonu ve yerel paydaşların katılımı ile Bölge Planını hazırlamak ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
 • Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Sektörel ve tematik alanlarda yereldeki diğer paydaşlarla birlikte plan ve programlar hazırlamak,
 • Ajansın stratejik planı, yıllara yaygın programları, yıllık çalışma programları ve bunlara uygun olarak bütçesinin hazırlanması ve yönetilmesinin takibini koordine etmek,
 • Ajansın altı aylık ara raporlarını ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak,
 • Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak,
 • Yıllık çalışma programı ve bütçe içinde verilmesi planlanan destekler için ayrılacak tutarların belirlenmesine ilişkin çalışma yapmak,
 • Harcama programının Muhasebe Yetkilisi ile birlikte hazırlanmasını koordine etmek ve üçer aylık dönemler halinde Kalkınma Bakanlığına göndermek,
 • Bölgedeki kamu kurumlarının yatırım tekliflerini takip etmek ve ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
 • Destek programları ile ilgili değerlendirme raporlarının hazırlanmasına ve etki analizi çalışmalarına katkı sağlamak,

 

Program Yönetim Birimi

 • Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,
 • Destek programları kapsamında, belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,
 • Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, fizibilite desteği uygulamalarına yönelik başvuru rehberini Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak,
 • Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak,
 • Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayınlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak,
 • Proje ve fizibilite desteği başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,
 • Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak ve bunları yayımlamak,
 • Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek; bağımsız değerlendiricilere ve değerlendirme komitesi üyelerine yönelik proje değerlendirme süreçleri ve işlemleri, proje değerlendirmeye esas belgeler ve gerekli gördüğü diğer hususlar hakkında eğitimler düzenlemek,
 • Bağımsız değerlendiricilerin ve değerlendirme komitesi üyelerinin performanslarını değerlendirmek,
 • Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,
 • Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini yapılan değerlendirmeler ışığında revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,
 • Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananların listesini” kamuoyuna ilan etmek,
 • Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek,
 • Teknik destek projelerine ilişkin genel ilke ve kuralları belirlemek ve başvuruların değerlendirilmesini koordine etmek,
 • İDB ile birlikte, destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek,
 • Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin KAYS’ta tutulmasını temin etmek,
 • Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek,
 • PPKB/İDB ile birlikte destek programları ile ilgili değerlendirme raporları hazırlamak ve etki analizi çalışmalarına katkı sağlamak,

 

İzleme ve Değerlendirme Birimi

 • Bölge planı ve programları ile destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program düzeyinde performans göstergelerinin belirlenmesine katkı sağlamak,
 • Proje düzeyinde yararlanıcılar tarafından kullanılacak, sektörel bazda hazırlanmış geniş göstergeler setini belirlemek,
 • Genel Sekreterin talep ettiği projelere, sözleşme öncesi ön izleme ziyaretlerini ve bu ziyaretlerde yapılacak projenin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak,
 • PYB ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek,
 • Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak, bunların sonuçlarını ön ödemenin yapılabilmesi için Kurumsal Yönetim Birimine bildirmek,
 • Projelerin uygulama ve izleme sürecine ilişkin olarak yararlanıcılara eğitimler vermek,
 • Proje ve program kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin KAYS’a aktarılmasının genel koordinasyonunu sağlamak,
 • Yararlanıcıları projenin uygulanması ve KAYS’ın etkin kullanımına yönelik bilgilendirmek,
 • Proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin KAYS’a aktarılmasını sağlamak,
 • Yararlanıcıların projelerin uygulama aşamasındaki sorularını yanıtlamak, Sıkça Sorulan Sorulardan (SSS) oluşan bir listeyi cevapları ile birlikte ajansın internet sitesinde yayınlamak,
 • Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek,
 • Sözleşme değişikliği, durdurma, fesih, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda Kurumsal Yönetim Birimini bilgilendirmek,
 • Yararlanıcıların ara ve nihai raporları ile ödeme taleplerini teknik ve mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Kurumsal Yönetim Birimine harcama talimatını iletmek,
 • Projelere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,
 • Yararlanıcılara, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek,
 • Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit ederek, düzeltici ve önleyici tedbirleri almak,
 • Destek programları ile ilgili değerlendirme raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 • Etki analizi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde, Ajans uzmanlarının yeterli olmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının talebi ve ilgili kurumların uygun görmesiyle, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini temin etmek,
 • Tamamlanan projelerin ve programların sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek,
 • Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı gösterge setinin belirlenmesine katkı sağlamak ile program ve projelerin performansını ölçmek,
 • Önceki destek programları uygulamalarından elde edilen deneyimler ışığında başvuru rehberlerinin hazırlığına destek vermek,
 • Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını kullanarak, programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve Bakanlığa sunulmak üzere Genel Sekretere raporlamak,
 • Teknik destek projelerinin izlemesini gerçekleştirmek,

 

Yatırım Destek Ofisleri

 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak,
 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek,
 • Yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek,
 • İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
 • Yatırımları izlemek,
 • İli ve ile ait iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek,
 • Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak,
 • Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek,
 • Faaliyetleri kapsamındaki bilgilendirme ve raporlama çalışmalarını yapmak,

 

Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi

 • Bölgede projecilik kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve bu amaca hizmet edecek şekilde düzenli proje hazırlama eğitimleri vermek,
 • Bölgenin kalkınmasına doğrudan hizmet edeceği düşünülen alanlarda yürütülebilecek projeleri tespit etmek amacıyla saha çalışmaları yürütmek,
 • Bölge planı ile uyumlu olacak şekilde ve saha çalışmaları sonucunda belirlenen öncelikli alanlarda güdümlü proje fikirleri geliştirmek ve buna yönelik proje havuzu oluşturmak,
 • Gerekli görüldüğü hallerde potansiyel projelere yönelik ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Güdümlü proje fikirlerinin olgunlaştırılması sürecinde, projede yer alması gereken kurum ve kuruluşlarla yapılacak hazırlık toplantılarını koordine etmek,
 • Hazırlık toplantıları sonucunda belirlenen tüm aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen mutabakat toplantısı sürecini yürütmek,
 • Mutabakata bağlanan güdümlü projelerinin PYB tarafından alınacak olan başvurularının proje ve fizibilite hazırlık süreçleri ilgili paydaşları yönlendirmek,
 • Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri takip etmek ve gerekli görülen hallerde doğrudan teknik destek sağlamak,
 • Ulusal ve Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında bölgedeki paydaşlar tarafından proje geliştirmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Bölgenin kalkınmasına doğrudan etki edecek alanlarda ihtiyaç görülmesi halinde, ulusal ve uluslararası programlara Ajans adına proje hazırlama, başvuru ve yürütme süreçlerini yönetmek,

 

Kurumsal Yönetim Birimi

 • Ajansın mali işlerini yasa, yönetmelik ve kurallara uygun olarak yürütmek,
 • Ajansın mal, hizmet ve yapım işleri, satın alma ve ihale faaliyetlerini yürütmek,
 • Ajansın bilgi teknolojisi sistemlerinin verimli çalışmasını sağlamak,
 • Ajansın insan kaynakları politikasını ve insan kaynakları eğitim planı işlemlerini yürütmek,
 • Ajansın tüm personel işlerini mevzuata göre yürütmek,
 • Ajans sabit kıymetlerinin kaydından ve güvenliğinden sorumlu olmak,
 • Ajans hizmet binalarının her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ile bakımlarının yapılmasını sağlamak,
 • Ajansın evrak, yazışma ve belge akış süreçlerinin takibini yapmak,
 • Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantılarının ön hazırlık çalışmalarını yapmak, ilgili birimleri bilgilendirmek ve koordine etmek.