Organizasyon Yapısı

Ajansımızın organizasyon yapısı aşağıdaki şemada göründüğü gibidir.

Yönetim Kurulu, karar organıdır.

Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Ajansın Hukuki işlerinde danışmanlık yapan, yerine getirilmesi gereken dava, sözleşme, protokol vb konularda gereken işleri yapan Hukuk Fakültesi mezunu personelidir.

Başta Bölge Planı olmak üzere Bölge ile ilgili raporlar, planlar, eylem planları ve strateji belgeleri hazırlar.

Bölge için belirlenen öncelikler doğrultusunda Bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaya yönelik gerekli görülen teknik ve mali destek mekanizmalarını yürütür.

Sözleşmeye bağlanan mali destek programlarının izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerini yürütür. Tamamlanan destek programlarının etki analizlerini yapar.

Yatırım destek ofisleri, görevleri ile ilgili olarak doğrudan Genel Sekreterliğe karşı sorumlu olan ve il düzeyinde kurulan bir çalışma birimidir. Yatırım destek ofislerinin görevleri aşağıdaki gibidir:

  1. İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak
  2. İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek
  3. Yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek
  4. İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak
  5. Yatırımları izlemek
  6. İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek
  7. Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak
  8. Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek
  9. Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapmak

Ulusal ve uluslararası ilişkiler geliştirir, tanıtım faaliyetleri yürütür.

Ajansın idari işlerinden sorumlu birimdir.