Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Organizasyon Yapısı

Ajansımızın organizasyon yapısı aşağıdaki şemada göründüğü gibidir.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, ajansın karar organıdır.


Genel Sekreterlik

Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.


Sonuç Odaklı Program Birimlerinin (SOP) Görevleri

- Planlama Çalışmaları Kapsamına Giren Görevler 

 • Ulusal Kalkınma Planıyla uyum içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu ve yerel paydaşların katılımı ile Bölge Planını hazırlama sürecine katkı sağlamak ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, 
 • SOP Yönetim Planını hazırlamak ve uygulamak, 
 • Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak veya yaptırmak, 
 • Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, 
 • Sektörel ve tematik alanlarda yereldeki diğer paydaşlarla birlikte plan ve programlar hazırlamak, 
 • Harcama programını Kurumsal Yönetim Birimine iletmek, 
 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, 
 • Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri takip etmek ve gerekli görülen hallerde doğrudan teknik destek sağlamak, 

- Destek Programları Hazırlığı Kapsamına Giren Görevler

 • Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak mali desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve bütçe dağılımını planlamak, sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,
 • Destek programları kapsamında, belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, 
 • Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak, 
 • Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak, 
 • Potansiyel başvuru sahipleri ve yararlanıcılar tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayınlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak, 
 • Destek başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak, 
 • Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak ve bunları yayımlamak, 
 • Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek; bağımsız değerlendiricilere ve değerlendirme komitesi üyelerine yönelik proje değerlendirme süreçleri ve işlemleri, proje değerlendirmeye esas belgeler ve gerekli gördüğü diğer hususlar hakkında eğitimler düzenlemek, 
 • Bağımsız değerlendiricilerin ve değerlendirme komitesi üyelerinin performanslarını değerlendirmek, 
 • Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek, 
 • Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini yapılan değerlendirmeler ışığında revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek, 
 • Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananların listesini” kamuoyuna ilan etmek, 
 • Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek, 

- Destek Programlarını İzleme Kapsamına Giren Görevler

 • Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı gösterge setinin belirlemek ve program ve projelerin performansını ölçmek, 
 • Destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek, 
 • Projelerle ilgili tüm süreçlerin KAYS’ta tutulmasını temin etmek, 
 • Destek programları ile ilgili değerlendirme raporları hazırlamak ve ihtiyaç duyulan hallerde etki analizi çalışmaları yapmak, 
 • Proje düzeyinde yararlanıcılar tarafından kullanılacak, sektörel bazda hazırlanmış geniş göstergeler setini belirlemek, 
 • Genel Sekreterin talep ettiği projelere, sözleşme öncesi ön izleme ziyaretlerini ve bu ziyaretlerde yapılacak projenin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak, 
 • Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak, bunların sonuçlarını ön ödemenin yapılabilmesi için Kurumsal Yönetim Birimine bildirmek, 
 • Projelerin uygulama ve izleme sürecine ilişkin olarak yararlanıcılara eğitimler vermek, 
 • Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek, 
 • Sözleşme değişikliği, durdurma, fesih, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda Kurumsal Yönetim Birimini bilgilendirmek, 
 • Yararlanıcıların ara ve nihai raporları ile ödeme taleplerini teknik ve mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Kurumsal Yönetim Birimine harcama talimatını iletmek, 
 • Projelere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek, 
 • Yararlanıcılara, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek, 
 • Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit ederek, düzeltici ve önleyici tedbirleri almak, 
 • Destek programları ile ilgili değerlendirme raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak, 
 • Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde, Ajans uzmanlarının yeterli olmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının talebi ve ilgili kurumların uygun görmesiyle, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini temin etmek, 
 • Tamamlanan projelerin ve programların sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek, 
 • Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını kullanarak, programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve Bakanlığa sunulmak üzere Genel Sekretere raporlamak. 

Yatırım Destek Ofislerinin (YDO) Görevleri

 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak, 
 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek, 
 • Yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek, 
 • İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 
 • Yatırımları izlemek, 
 • İli ve ile ait iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek, 
 • Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak, 
 • Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, 
 • Faaliyetleri kapsamındaki bilgilendirme ve raporlama çalışmalarını yapmak, 

Kurumsal Yönetim Biriminin (KYB) Görevleri

 • Çalışma programı ve bütçenin hazırlanmasını koordine etmek ve Bakanlığa gönderilmesini sağlamak
 • Stratejik plan hazırlanması sürecini koordine etmek, 
 • Haftalık faaliyet raporlarını takip etmek, 
 • Ajans ve birimlerin ara ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek ve Bakanlığa gönderilmesini sağlamak
 • Harcama programı hazırlanmasını koordine etmek ve Bakanlığa iletmek 
 • Ajansın mali işlerini yasa, yönetmelik ve kurallara uygun olarak yürütmek, 
 • Ajansın mal, hizmet ve yapım işleri, satın alma ve ihale faaliyetlerini yürütmek, 
 • Ajansın bilgi teknolojisi sistemlerinin verimli çalışmasını sağlamak, 
 • Ajansın insan kaynakları politikasını ve insan kaynakları eğitim planı işlemlerini yürütmek, 
 • Ajansın tüm personel işlerini mevzuata göre yürütmek, 
 • Ajans sabit kıymetlerinin kaydından ve güvenliğinden sorumlu olmak, 
 • Ajans hizmet binalarının her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ile bakımlarının yapılmasını sağlamak, 
 • Ajansın evrak, yazışma ve belge akış süreçlerinin takibini yapmak, 
 • Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantılarının hazırlıklarını yapmak, ilgili birimleri bilgilendirmek ve koordine etmek, 
 • Ajansın kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütmek. 

Kurumsal Yönetim Birimine Bağlı Departmanlar: 

- Muhasebe ve Finansman Departmanının Görevleri 

 • Ajansın mali iş ve işlemlerini yürütmek, 
 • Ödemelerin hak sahiplerine yapılmasını sağlamak, Sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri ödemelerin takibini yapmak, 
 • Muhasebe programlarının işlemesinden sorumlu olmak, 
 • Ajans sabit kıymetlerinin kaydından sorumlu olmak, 
 • Ajans bütçe sonuçlarını üçer aylık dönemler halinde çıkarmak ve internet sitesinde yayınlanmasını sağlamak, 
 • Mali verileri- mevzuat gereği yetkili kurumlara göndermek, 
 • Ajansın vergi beyannameleri ile ilgili süreçleri yürütmek, 
 • Gelir bütçesini muhasebeleştirmek, 
 • Ajansın gelirlerini takip ve tahsil etmek, 
 • Ajansa ait emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek, 

- İnsan Kaynakları ve İdari İşler Departmanının Görevleri 

 • Ajansın insan kaynakları politikası amaç ve temel ilkelerinin gerçekleşmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 
 • Personel istihdamının ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilmesine destek sağlamak, 
 • Ajans personelinin özlük işlemlerini mevzuata göre tam ve doğru olarak gerçekleştirmek, 
 • Personelin maaş bordrolarını ve SGK bildirgelerini hazırlamak, 
 • Yolluk bildirimlerini toplayıp ödemeye hazır hale getirmek ve mali işler ve finansman departmanına iletmek, 
 • Yıllık hizmet içi eğitim programlarının planlama ve uygulana süreçlerinde Ajans Birimlerine destek olmak, 
 • Staj ve beceri eğitimlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerinde Ajans birimlerine destek olmak, 
 • Personel performans geliştirme, izleme ve raporlama çalışmalarının yürütülmesine destek olmak, 
 • Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik organizasyon ve etkinliklerin gerçekleştirilmesine destek olmak, 
 • Ajansın idari işlerinin yürütülmesine destek sağlamak, 
 • Ajansın resmi ve özel kurumlarla, gelen – giden evrakına ilişkin her türlü yazışma ve dokümanlarının güvenlik esasları çerçevesinde kayıtlarının tutulmasını, numaralandırılmasını, tasnif edilmesini ayrıca gizlilik ve aciliyetleri dikkate alınarak ilgililere zamanında ulaştırılmasını sağlamak, 

- Bilgi İşlem Departmanının Görevleri 

 • Bilgi işlem faaliyetlerini planlamak, yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak, 
 • Ajans sunucu sistemleri, bulut ve ağ altyapısının bakım, yönetim, geliştirme ve güvenlik çalışmalarını yürütmek, 
 • Ajansın iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılmasını koordine etmek, 
 • Ajansa ait bilgilerin manyetik ve optik ortamlarda muhafazasını, güvenliğini ve yedeklemesini sağlamak, 
 • Kullanıcılara yetkileri dâhilinde Ajans sunucularına ve sistemlerine erişim hakkı tanımlamak, erişim hakkı verilen bu sistemlerin kullanımı ile ilgili bilgilendirmek, 
 • Ajansın kurumsal internet sitesinin geliştirilmesini ve yönetimini sağlamak, 
 • Ajansta kullanılacak bilgisayarların ve diğer çevre birim donanımlarının bakım, onarım ve kurulumlarını gerçekleştirmek, 

- Satın alma Departmanının Görevleri 

 • Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın alma ve İhale Usul ve Esaslarına göre satın alma ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek, bu alandaki tüm mevzuatı eksiksiz ve hesap verilebilir şekilde uygulamak, 
 • Ajans hizmet binalarının ve taşıtlarının her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ve bakımlarının yapılmasını sağlamak, 
 • Taşınır mal yönergesi hükümlerine göre taşınır mal ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek, 

- Kurumsal İletişim Departmanının Görevleri 

 • Ajansın kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütmek, 
 • Ajans ve bağlı birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak Ajansın Basın-Yayın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler politikasını tespit etmek, Ajansın yayın faaliyetlerini yönlendirmek, çeşitli tür ve düzeylerde yayın hazırlamak, basımını sağlamak, 
 • Tüm birimlerden gelecek geribildirimler çerçevesinde Ajans kurumsal internet sitesinin içerik girişlerini sağlamak,  
 • Ajans ile basın ve yayın kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri düzenlemek ve basın çalışmalarını yürütmek, 
 • Ajans faaliyetlerinin medyaya ve kamuoyuna etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlamak ve sosyal medya hesaplarını yönetmek, 
 • Kitle iletişim araçlarında Ajans ile ilgili medya takibi yapmak ya da hizmet alımı karşılığında yaptırmak ve periyodik olarak raporlamak, 
 • Ajansın hizmetleriyle ilgili medya satın alma işlemlerini yürütmek, 
 • Bilginin erişilebilir olması, halkın Ajans ile ilgili bilgiyi edinebilme haklarını kullanabilmelerini sağlamak, bu amaçla gerekli tedbirleri almak, 

Hukuk Müşaviri

 • Ajansın taraf olduğu davalarda, icra ve takiplerde Ajansı temsil etmek veya Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek,
 • Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlik makamı ile diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
 • Ajansın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp, Ajansa gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek,
 • Ajans tarafından düzenlenen yönerge, sözleşme ve protokolleri incelemek ve bunların ilgili mevzuata uygunlukları hakkında görüş bildirmek,
 • Ajans personeli hakkında düzenlenip ilgisi nedeni ile kendisine gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,
 • Ajansa mahkemelerce tebliğ edilen mahkeme ara kararlarına, icra dairelerinden gönderilen icra emirlerine ve üçüncü şahıs haciz ihbarnamelerine, noterlikler vasıtası ile gönderilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları vermek,
 • İdare birimlerinin talepleri üzerine kendileriyle iş birliği yaparak anlaşma, protokol, şartname, vekaletname, ibraname ve diğer belgelerin hazırlanmasında yardımcı olmak ve hukuki sorularını cevaplamak,
 • 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Ajansı ilgilendiren diğer kanunlar, kararlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen veya Genel Sekreterlik makamınca verilecek diğer görevleri yapmak, çağrıldığı toplantılarda hazır bulunmak,
 • Ajansı ilgilendiren her türlü mevzuat değişikliğini takip etmek ve bunlarla ilgili olarak Genel Sekreteri ve Ajans personelini bilgilendirmek,
 • Ajansın yeni proje destek programlarındaki rehber yazımı, sözleşme yazımı anlamında destek vermek ve buna ilişkin olarak gerek proje sahipleri için, gerekse ajans ile toplantılara katılmak ve potansiyel başvuru sahiplerinin yönelttiği sorulara cevap vermek,
 • Ajans adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden kuruma yapılacak tebliğlere cevap vermek,
 • Yönetim Kurulu ve toplantılarının ön hazırlık çalışmalarını yapmak, ilgili birimleri bilgilendirmek ve gerekli belgeleri toplamak; gündem oluşturulması ve karar metninin oluşturulması görevini yürütmek,
 • Bilgi edinme kanunu kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek,

İç Denetçinin Görevleri

 • Nesnel risk analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek ve risk yönetimi ve kontrol mekanizmasının etkinliğini geliştirmek için Ajansın amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak,
 • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve Genel Sekretere önerilerde bulunmak,
 • Risk analizleri çerçevesinde, harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
 • Ajansın harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının ve diğer faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, planlara ve programlara uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,
 • İç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluşmasına katkı sunmak, işleyişini değerlendirmek ve bu konularda Genel Sekreter ile Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak ve bu önerilerin takibinin yapılmasını sağlamak,
 • Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre suç teşkil eden hususlar ile soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, adli makamlara ve İçişleri Bakanlığına iletilmek üzere Genel Sekretere ve Yönetim Kuruluna bildirmek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını konu hakkında bilgilendirmek.

Ortak Görevler

 • KAYS ile ilgili yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmek,
 • Stratejik plana, yıllık çalışma programlarına ve bunlara uygun olarak bütçenin hazırlanmasına ve yönetilmesine katkı sağlamak,
 • Haftalık, altı aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması sürecinde Kurumsal Yönetim Birimine gerekli geribildirimi sunmak,
 • Bölge planı ile uyumlu olacak şekilde oluşturulan ve paydaşlar tarafından önerilen projeleri içeren proje havuzuna katkı sağlamak,
 • Gerekli görüldüğü hallerde potansiyel projelere yönelik ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Ulusal ve Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası destek programlarına ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında bölgedeki paydaşlar tarafından proje geliştirmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Bölgenin kalkınmasına doğrudan etki edecek alanlarda ihtiyaç görülmesi halinde, ulusal ve uluslararası programlara Ajans adına proje hazırlama, başvuru ve yürütme süreçlerini yönetmek
 • Bölgede projecilik kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve ihtiyaç halinde proje hazırlama eğitimleri vermek,
 • Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak.