Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Ajans Destek Türleri

Ajansımız 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” usul ve esasları doğrultusunda gerçek veya tüzel kişilere mali ve teknik destekler verir.

Ajansımızın verebildiği destek türleri aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

Ajans destekleri hakkında bilgilere aşağıda alanlardan erişebilirsiniz.

Ajansın, bölgedeki yerel aktörlere bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak konularda kurumsal kapasitelerinin artırılması amacıyla herhangi bir mali destek vermeksizin Ajans personeli ya da -ihtiyaç duyduğu durumda- hizmet alımı yoluyla verdiği destek türüdür.

Bu program kapsamında belirlenmiş uygun başvuru sahipleri(kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları vb.) ihtiyaç duydukları alanlarla ilgili eğitim, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma konularında destek talebinde bulunabilirler.

Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır. Bahsi geçen nitelikler, Ajans tarafından bölge plan ve programları ile Ajans çalışma programlarında belirlenir.

Faiz desteği programında verilecek faiz desteğinin vadesi, Ajans ile ilgili aracı kuruluş arasında yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde belirlenir.

Faiz desteğinden KOBİ’ler, çiftçi ve çiftçi grupları ile bölgenin koşullarına göre nitelikleri Ajans tarafından sınırlandırılacak olan serbest meslek sahipleri yararlanabilmektedir.

Faiz desteğinden yararlanabilme amacıyla başvurusu yapılan projelerin konusunun, bölge plan ve programları ile Ajans çalışma programlarında yer alan ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi için öncelikli Ajansın öncelikli gördüğü sektörler ve konularla uyumlu olması gerekmektedir.

NOT: Bu destek türü Ajansımız tarafından henüz uygulanmamaktadır.

Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesine imkân veren karşılıksız yardımdır. Bahsi geçen nitelikler, Ajans tarafından bölge plan ve programları ile Ajans çalışma programlarında belirlenir.

Faiz desteğinden KOBİ’ler, çiftçi ve çiftçi grupları ile bölgenin koşullarına göre nitelikleri Ajans tarafından sınırlandırılacak olan serbest meslek sahipleri yararlanabilmektedir.

Faiz desteğinden yararlanabilme amacıyla başvurusu yapılan projelerin konusunun, bölge plan ve programları ile Ajans çalışma programlarında yer alan ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi için öncelikli Ajansın öncelikli gördüğü sektörler ve konularla uyumlu olması gerekmektedir.

NOT: Bu destek türü Ajansımız tarafından henüz uygulanmamaktadır.

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

Güdümlü proje desteğinde genel olarak özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, yılın belli dönemlerinde Proje Teklif Çağrısı yöntemiyle başvurusu yapılan projelere mali destek sağlar. Başvurusu yapılan projelerin Ajans tarafından belirlenen önceliklerle uyumlu olması zorunludur. Ajansın belirlediği öncelikler, bölge planında bölgenin gelişmesi ve kalkınması için belirlenen gelişme eksenlerinin uygulanmasını sağlayacak önceliklerdir. Ajansın bu yöntemle sunduğu mali destek nitelikleri net olarak belirlenmiş hem kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilere hem de kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yöneliktir. Proje Teklif Çağrısı sonucunda projelerini uygulamak için destek almaya hak kazanan proje sahipleri bir yandan kendi kurumlarını geliştirirken bir yandan da bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmuş olurlar.

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına verilen doğrudan mali destek türüdür.

Fizibilite desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir. Destek süresi en fazla bir yıldır.

Fizibilite desteğinden, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler yararlanabilirler. Kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar fizibilite desteğinden faydalanamazlar.

Bu tür desteklerde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz.