Kapanan Destek Programları

Programın Türü

Teknik Destekler

Referans No

TR22/23/TD

Son Başvuru Tarihi

30.11.2023

Toplam Bütçe

750.000 TL

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma konularında destek sağlamaktır.

Öncelik 1: Kurumsal kapasite geliştirilmesine yönelik faaliyetler  

Öncelik 2: Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek faaliyetler

Öncelik 3: Bölgenin iş ve yatırım ortamının tanıtılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler

Öncelik 4: Afet öncesi ve sonrasında yapılabilecek çalışmalar hakkında farkındalık kazandırılması

Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda, bir desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil 40.000 TL’dir (Destek kapsamına giren maliyetler için “Hangi Maliyetler Desteklenir?” bölümünü inceleyiniz).

Uygulama Süresi: 6 ay

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1'de sıralanan kurum-kuruluşlar.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı uygulanacaktır.

İki aşamalı olarak yürütülecek olan SOGEP kapsamında,

 1. Aşama: Ön başvuru aşamasında proje fikrinin ortaya konduğu SOGEP Proje Öneri Formu’nun en geç 20.03.2023 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar https://www.gmka.gov.tr/sogep-proje-on-basvuru-formu üzerinden tamamlanması beklenmektedir.
 2. Aşama: Ajansımız tarafından uygun bulunan proje fikirleri ikinci aşamaya geçecek olup, Başvuru Sahibi kurum ile birlikte Ajansımız koordinasyonunda proje geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iletilen yazıda Büyükşehir statüsündeki illerden azami 3, diğer illerden azami 2 proje başvurusu gönderilebileceği bildirilmiştir. Bu kapsamda nihai olarak Balıkesir için azami 3 ve Çanakkale için azami 2 proje olmak üzere toplam 5 proje Ajansımız koordinasyonunda hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın değerlendirmelerine sunulacaktır..

Bu bağlamda, 2023 Yılı SOGEP kapsamında aşağıda sunulan öncelikler ve örnek projeler doğrultusunda projelerin geliştirilmesi, Bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sunulması beklenmektedir.

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması
 • Genç işsizliğinin azaltılması
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesi
 • Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
 • Hedef gruplarda, kendi işini kurabileceklere destek olunması

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulması ve kapasitelerinin artırılması
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesi
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanması

Öncelik 3: Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılması
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştıran,
 • Diğer öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümünde sosyal sorumluluk uygulamaları geliştirilmesine yönelik,
 • Kâr amacı güden şirketlerin sosyal girişim, kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının iktisadi işletmelerinden ürün ve hizmet almasını önceleyen projeler

Sosyal Destek Programı kapsamında aşağıdaki unsurları içeren projeler öncelikli olarak desteklenir

 • Sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından daha alt düzeyde yer alan il ve ilçelere yönelik projeler
 • Yenilikçilik, genç, kadın ve engellilerin istihdamı ile ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler

Sosyal Destek Programı kapsamında aşağıdaki unsurları içeren projeler desteklenmez

 • Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik faaliyetler
 • Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar
 • Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri
 • Hali hazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler (Ancak, daha önce sosyal amaçlı olarak geliştirilmiş ve hayata geçirilmiş projelerin devamı niteliğinde tasarlanmış, tamamlayıcı özelliğe sahip yeni projeler Program kapsamında desteklenebilir.)

Proje Paydaş Türü

Öncelik 1,2 ve 3

Öncelik 4

Başvuru Sahibi

(Yararlanıcı)

Kar Amacı Gütmeyen veya Belirli Ölçüde Kamu Yararı Gözeten Şirketler, Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

Kar Amacı Gütmeyen veya Belirli Ölçüde Kamu Yararı Gözeten Şirketler

+

Özel Sektör İşletmeleri

Ortak

Kar Amacı Gütmeyen veya Belirli Ölçüde Kamu Yararı Gözeten Şirketler + Özel Sektör İşletmeleri

İştirakçi

Siyasi partiler dışında tüm gerçek ve tüzel kişiler

 • Program kapsamında fakülte, meslek yüksekokulu ve okullar uygun başvuru sahibi değildir. Başvuruların Üniversite Rektörlüğü veya Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden sunulması gerekmektedir.

Program kapsamında desteklenecek proje tekliflerinin, asgari bütçesi Bir Milyon TL’dir.

Destek Limitleri

KAR AMACI GÜTMEYEN

KAR AMACI GÜDEN

Asgari

Azami

Asgari

Azami

Destek Oranı (%)

 -

 90

 -

 50

Destek Miktarı (TL)

 900.000

 -

 500.000

 -

Eş Finansman (TL)

 100.000

 -

 500.000

 -

Proje Bütçesi (TL)

 1.000.000

 -

 1.000.000

 -

Ön Başvuru Formu

Programın Türü

Proje Teklif Çağrıları

Referans No

TR22/23/ATKÖAMDP

Son Başvuru Tarihi

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi ve Saati: 24.03.2023/ saat 23:59
Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi ve Saati: 31.03.2023 /saat 17:00

Toplam Bütçe

30.000.000 TL

TR22 Bölgesi’nde katma değer artırıcı yeni projelerin desteklenmesi, Bölgeye çekilen yerli ve yabancı turist sayısının ve ortalama geceleme süresinin artırılması hedeflenmektedir.

1. Alternatif turizmde mevcut alanların altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

2. Alternatif turizm olanaklarının artırılarak turizmin 12 aya yayılmasının sağlanması

Asgari Destek Tutarı: 500.000 TL

Azami Destek Tutarı: 5.000.000 TL

Asgari Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin en az % 25’i

Azami Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin en fazla % 75’i

Azami 24 ay

 • Valilikler,
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri,
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri,
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,
 • Müze Müdürlükleri,
 • Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Bölümü İçeren Mesleki ve Teknik Liseleri,
 • Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri,  
 • Belediyeler,
 • İl Özel İdaresi,
 • Turizm Altyapı ve Hizmet Birlikleri,
 • Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı,
 • Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri,
 • Ticaret Odaları,
 • Üniversite Rektörlükleri.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Programın Türü

Proje Teklif Çağrıları

Referans No

TR22/22/KEGMDP/KOOP

Son Başvuru Tarihi

12.12.2022

Toplam Bütçe

20.000.000 TL

TR22 bölgesinde kırsal kesimde üretkenliğin artırılması, tarımda yenilikçiliğin ve ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi

 1. Kırsal alanda üretilen tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması
 2. Tarımda yenilikçi teknolojilerin ve yöntemlerin bölgede yaygınlaştırılması
 3. Yenilenebilir enerji kullanımı gibi kaynak verimliliğini artıracak uygulamaların gerçekleştirilmesi
 4. Kırsalda faaliyet gösteren üreticilerin örgütlenme kapasitelerinin geliştirilmesi

Asgari Destek Tutarı: 300.000 TL

Azami Destek Tutarı: 2.000.000 TL

Azami 12 ay

TR22/22/KEGMDP kapsamında;

 • Büyükşehir, İl, İlçe, Belde Belediyeleri
 • İl, İlçe Özel İdareleri
 • Köylere hizmet götürme birlikleri benzeri mahalli birlikler
 • Kaymakamlıklar
 • Bölge Müdürlükleri
 • İl ve İlçe Müdürlükleri
 • Ticaret/Sanayi Odaları
 • Ticaret Borsaları
 • Ziraat Odaları

TR22/22/KOOP kapsamında ise;

 • Kooperatifler ve mahalli idare birliği kapsamı dışındaki Birlikler

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Programın Türü

Fizibilite Destekleri

Referans No

TR22/FD/001

Son Başvuru Tarihi

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi : 27 Ekim 2022 Saat 23:59
Taahhütname Teslimi için Son Tarih : 31 Ekim 2022 Saat 18:00

Toplam Bütçe

2.000.000 TL

TR22 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri havuzunun güçlendirilmesidir.

Öncelik 1: Bölgede kurulu OSB’lerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, rekabet gücünün ve verimliliğin artırılması için gerekli altyapı yatırımları ve kolaylaştırıcı ortam uygulamalarının yaygınlaşması

Öncelik 2: Bölgedeki belediyelerin katı atık, su, atık su, sokak aydınlatması, enerji tedariki, ulaşım gibi sorunlarına yeşil çözümler sunmasına yönelik uygulamalarının yaygınlaşması

Öncelik 3: Kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun azaltılması, doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması ve döngüsel ekonomiye yönelik yatırımların yaygınlaşması

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 300.000 TL

Asgari Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin en az % 25’i

Azami Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin en fazla % 90’ı

Azami 12 ay

 • Kamu Kurumları
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Bölgeler – Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)
 • Özel Sektöre Yönelik Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Programın Türü

Referans No

Son Başvuru Tarihi

Toplam Bütçe

Enerji Verimliliği Detaylı Etüt Yaptırılması

Ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel işletmelerin detaylı enerji etütlerinin yaptırılması

% 75 (KDV Hariç)

18 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel işletmeler.

UYGUN OLMAYAN BAŞVURU SAHİPLERİ

Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler ile son üç dönemdeki 6 aylık toplam enerji tüketim ortalaması 100 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) altında olan endüstriyel işletmeler, Kamu kurum, kuruluşları.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Başarılı Proje Listesi

Programın Türü

Teknik Destekler

Referans No

TR22/22/TD

Son Başvuru Tarihi

30.12.2022 | 17.30

Toplam Bütçe

900.000 TL

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Öncelik 1: Kurumsal kapasite geliştirilmesine yönelik faaliyetler  
Öncelik 2: Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek faaliyetler
Öncelik 3: Bölgenin iş ve yatırım ortamının tanıtılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler

Eğitim ve diğer faaliyetler için: 30.000 TL

Danışmanlık faaliyetleri için: 50.000 TL

Aynı proje kapsamında sadece bir faaliyet için başvuru yapılabilir.

Uygulama Süresi: 6 ay

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1'de sıralanan kurum-kuruluşlar.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Programın Türü

Proje Teklif Çağrıları

Referans No

TR22/20/COVID19

Son Başvuru Tarihi

Toplam Bütçe

5 Milyon TL

COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Asgari Destek Tutarı: 100 bin TL

Azami Destek Tutarı: 1 milyon TL

Kar Amacı Gütmeyenler

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %100

Kar Amacı Güdenler

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %90

Azami Proje Süresi: 3 Ay

Kar amacı güdenler:

• Gerçek ve tüzel kişiler,

Kar amacı gütmeyenler:

• Kamu kurum ve kuruluşları,

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

• Birlikler,

• Kooperatifler,

• Sivil toplum kuruluşları,

• Organize sanayi bölgeleri,

• Sanayi siteleri,

• Serbest bölge işleticileri,

• Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Programın Türü

Proje Teklif Çağrıları

Referans No

TR22/19/SAGE

Son Başvuru Tarihi

Toplam Bütçe

10 Milyon TL

Genel Amaç: Bölgede sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

Özel Amaç: Mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının iyileştirilmesi; çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasıyla işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi

Öncelik 1: Organize sanayi alanlarının kuruluş çalışmalarının hızlandırılması ile mevcutların üretim yapısını güçlendirecek ortak çalışma alanlarında altyapı ve üstyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Öncelik 2: Ar&ge, yenilikçilik, kalite ve markalaşma alanlarında özel sektörün yatırımlarına zemin oluşturacak ortak kullanım amacına yönelik altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Asgari Destek Tutarı: 250 bin TL

Azami Destek Tutarı: 2 milyon TL

Asgari Destek Oranı: %25

Azami Destek Oranı: %75

Azami Proje Süresi: 24 Ay

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri

Teknokentler, teknoparklar

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Programın Türü

Proje Teklif Çağrıları

Referans No

TR22/19/SAYA

Son Başvuru Tarihi

Toplam Bütçe

5 Milyon TL

Genel Amaç: Bölgede sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

Özel Amaç: Mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının iyileştirilmesi; çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasıyla işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi

Öncelik 1: Çatı kuruluşların koordinasyonunda işletmelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasına yönelik sürdürülebilir altyapıların oluşturulması

Asgari Destek Tutarı: 200 bin TL

Azami Destek Tutarı: 500 bin TL

Asgari Destek Oranı: %25

Azami Destek Oranı: %75

Azami Proje Süresi: 24 Ay

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri

Teknokentler, teknoparklar

Özel Sektöre Yönelik Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..