Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

2020-2023 Yılı Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP’un genel amacı; TR22 bölgesinde kırsal kesimde üretkenliğin artırılması ve refah düzeyinin geliştirilmesidir.

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP’un özel amaçları ise şu şekilde belirlenmiştir:

  1. Tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi

  2. Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması

  3. Kırsal turizmin geliştirilmesi

Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi

TR22 Bölgesi temel faaliyet alanı tarım olan, kırsal nüfusun görece fazla olduğu ve çalışan nüfusun önemli bir kısmının tarım sektöründe istihdam edildiği bir bölgedir. Verimli tarım arazileri sebebiyle bölge hayvansal ve bitkisel üretimde geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bitkisel üretim, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı faaliyetleri bölge genelinde yaygındır. Organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve seracılığın her geçen gün yaygınlaştığı bölge bu alanlarda gelişme potansiyeli taşımaktadır. Edremit ve Ayvalık zeytinyağları, Ezine peyniri, Balıkesir kuzusu, Kapıdağ mor soğanı ve Susurluk ayranı gibi ülke genelinde markalaşmış önemli coğrafi işaretli ve yöresel ürünlere sahiptir.

Ülke genelinde olduğu gibi bölgede de tarım işletmelerinin ortalama arazi büyüklüğü küçüktür ve işletme arazileri parçalıdır. Bu nedenle tarımsal işletmelerdeki verimlilik düşük ve buna bağlı olarak da işletmelerin rekabet gücü zayıftır. Kırsal ekonominin yeterince gelişmemiş olmasından dolayı kırsaldan kente doğru göç söz konusudur. Kırsal ekonominin geliştirilmesi ve kırsalın canlandırılması adına tarımda verimliliğin ve kalitenin artırılması ile kırsal turizmin geliştirilmesi bölge açısından önem arz etmektedir.

Bölgede üreticiler arasında koordinasyon ve işbirliği eksikliği bulunmaktadır. Ayrıca üretici örgütlerinin işletme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim eksikliği mevcuttur. İşletmeleri bir araya getiren yapıların kurulması, üretici örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilerek daha etkin çalışmasının sağlanması ve kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması verimliliğin artırılması adına atılacak önemli adımlardandır. Bölgeye ait tarımsal ürünlerin, yöresel ürünlerin ve el sanatlarının markalaştırılması ve tanıtımı ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve katma değerin artırılması için gereklidir. Tüm bu gerekçelerle Ajansımız tarafından Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP kurgulanmıştır.

Ön Risk Değerlendirmesi

Kırsalda en önemli sorun hane halkının geçim standardını yakalayamaması ve kırdan kente göçün yaşanmasıdır. Ülke trendine paralel olarak bölgede de kırsal alanlarda tarımdan kopuş riski bulunmaktadır. Bu riski yönetebilmek adına Ajansımızca tarıma dayalı ihtisas OSB’lerin kurulması önemsenmekte olup bu konuda bölgede öncü rol üstlenmeye devam edilecektir. Tarıma dayalı ihtisas OSB’ler ile tarımsal üretimde niceliğin-niteliğin artırılması, buna bağlı olarak katma değerin ve üretici gelirlerinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutulması hedeflenmektedir.

Bölge halkının ortak iş yapma kültürüne açık olmaması da diğer önemli bir risktir. SOP kapsamında ortak iş yapmaya ilişkin iyi uygulama örnekleri ziyaretleri ve kapasite geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilerek risk bertaraf edilmeye çalışılacaktır.

Ayrıca kırsalda tarım ve turizmin gelişmesine yönelik en büyük risk kontrolsüz sanayileşmenin gerçekleşmesidir. Ajansımızca bölgede yapılan planlama çalışmalarına görüş bildirirken kırsal alanların korunması hususuna özel olarak dikkat edilecektir. Ayrıca Yatırım Destek Ofisleri eliyle sanayici yönlendirme faaliyetleri de hassasiyetle yapılacaktır. İl Yatırım Komiteleri ve Toprak Koruma Kurullarında diğer paydaşlar ile eşgüdüm içerisinde kırsal alanların korunmasına yönelik tedbirler alınacaktır.