Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

Proje başvuruları esnasında bütçede yer alan ve 20.000 TL’yi geçen her bir alım için en az üç farklı tedarikçiden alınmış proforma fatura ya da fiyat teklifinin başvuruya eklenmesi zorunludur ve bu kural kamu kurumları için de geçerlidir. Devlet Malzeme Ofisi bu fiyat teklifinin alındığı tedarikçilerden biri olabilir ancak her durumda en az üç farklı tedarikçiden alınan proforma faturaların/fiyat tekliflerinin sunulması zorunludur.

Ajans tarafından ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı doğrultusunda keşif özetlerinin cari dönemin (2015 yılı) birim fiyatlarına göre hazırlanması Başvuru Sahibinin yararına olacaktır. Nitekim yapılacak bütçe revizyonları kapsamında keşif özetlerinde yer alan birim maliyetlerin 2015 yılı kapsamında güncellenmesi söz konusu değildir. Diğer yandan, kural olarak bütçe revizyonları ya da proje uygulama esnasında bütçe artırımı mümkün olmamaktadır.

2015 yılı Mali Destek Programları Başvuru Rehberlerinin Uygun Maliyetler bölümlerinde de belirtildiği üzere projeler kapsamında bütçeye yalnızca yeni istihdam edilen personele maaş giderleri yansıtılabilir. Yeni istihdam edilmek koşuluyla emekliler de projeler kapsamında maaş alabilirler.

Proje başvuruları esnasında bütçede yer alan ve 20.000 TL’yi geçen her bir alım için en az üç farklı tedarikçiden alınmış proforma fatura ya da fiyat teklifinin başvuruya eklenmesi zorunludur ve bu kural kamu kurumları için de geçerlidir. Devlet Malzeme Ofisi bu fiyat teklifinin alındığı tedarikçilerden biri olabilir ancak her durumda en az üç farklı tedarikçiden alınan proforma faturaların/fiyat tekliflerinin sunulması zorunludur.

Ajansa katkı payı borcu olan Belediyeler, İl Özel İdareleri, Ticaret ve Sanayi Odaları başvuruda bulunabilirler ancak borçları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmedikçe Ajansla sözleşme imzalayamazlar. Borcu olmayan ya da borcunu yapılandırmış olan Belediyeler proje başvurusunda bulunabilir ve sözleşme esnasında yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması durumunda Ajansla sözleşme imzalayabilirler.

Projelerin değerlendirmesinde görev alacak olan Bağımsız Değerlendiricilerin en az lisans düzeyinde eğitim almış olmaları ve Ajansın ilan ettiği deneyim alanlarından birinde en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aynı zamanda Bağımsız Değerlendiricilerin TR22 Bölgesi (Balıkesir, Çanakkale illeri) dışında ikamet etme koşulu aranmaktadır. Ajansın internet sitesinde duyurulan ilan metninde belirtilen koşulları sağlayan kişiler Bağımsız Değerlendirici alım ilanına başvuruda bulunabilirler.

Projeler kapsamında Başvuru Sahiplerinin ya da Ortakların yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak kabul edildiği için Başvuru Sahibi ya da Ortak kurum/kuruluşların Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olması zorunludur. Dolayısıyla yurt dışında faaliyet gösteren bir kurum/kuruluşun projeler kapsamında Başvuru Sahibi ya da Ortak olması mümkün değildir.

2015 yılı için kar amacı gütmeyen kurumların başvurabileceği programlar Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programıdır. İlgili programların Başvuru Rehberlerinin Başvuru Sahiplerinin uygunluğu bölümünde de belirtildiği üzere Başvuru Sahiplerinin tüzel kişiliği haiz kurum/kuruluş olması gerekmektedir. Mahalle muhtarlıklarının tüzel kişiliği olmadığı için projeler kapsamında Başvuru Sahibi/Ortak olamazlar.

Projeler sona erdikten sonra 3 yıl boyunca herhangi bir anda Ajans tarafından denetim faaliyetleri gerçekleştirebilmektedir. Yararlanıcı yapılacak denetimler sırasında proje uygulama mekanlarına erişimi zorlaştırmamak yahut engellememek ve talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi sağlamakla yükümlüdür.

Başvuru rehberlerinin “Başvuruların değerlendirilmesi ve seçilmesi” bölümünde de belirtildiği üzere, Değerlendirme Tablosunun 4. bölümü 15 puanlık “Sürdürülebilirlik” bölümüdür. İlgili bölümde projenin hedef gruplar üzerinde nasıl bir etkisinin olacağı, projenin çarpan etkileri, destek sona erdikten sonra mali, kurumsal ve politik açıdan sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı hususlarının detaylı şekilde açıklanması gerekmektedir. Sürdürülebilirliği olmayan ve ilgili bölümde detaylı şekilde açıklanmayan projeler bu bölümden düşük puan alacaklardır.

Başvuru sahiplerine hazır örnek proje ya da geçmiş dönemlerde başarılı olmuş projelerin kopyaları verilememektedir. Bununla birlikte, başvuru evrakının temelini teşkil eden Başvuru Formu, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve dokümanlarının şablonları ve alan açıklamaları ile destekleyici belge formatları internet sitemizde yer almaktadır.

Başvuru Sahibi ve Ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kurumlar ya da kişiler projelerde İştirakçi olarak yer alabilirler. Bir devlet memuru projelerde iştirakçi olabilir ancak devlet memurlarının tabi olduğu 657 sayılı kanun gereği proje kapsamında ek gelir elde etmeleri mümkün değildir. Ancak kendi tabi oldukları mevzuat çerçevesinde proje kapsamında gündelik alabilirler.

Başvuru Rehberlerinde de belirtildiği üzere yararlanıcı kusuru nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi durumunda destek tutarının %10’u tutarında bir cezai yaptırım uygulanır.

2015 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında üniversiteler uygun başvuru sahipleri olduğu için Vakıf Üniversiteleri de uygun Başvuru Sahipleri/Ortaklar arasındadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi için Başvuru Rehberinin "Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu" kısmına bakılması önemle tavsiye edilir.

2015 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına yapılacak proje başvuruları kapsamında proje uygulama yerinin farklı farklı ilçeler olması durumunda Fizibilite Şablonunda tüm uygulama yerlerine ilişkin detaylı bilgilere yer verilmelidir. Her bir ilçede yer alan uygulama alanlarına ilişkin detayları içerecek şekilde 1.3 Proje uygulama sahası, 1.8 Proje uygulanacak yere ilişkin arazi durumu, 3.1 Proje alanının genel vaziyet planı sorularına ve diğer sorulara cevaplar verilerek Fizibilite Şablonu doldurulmalıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği son birim fiyat ve pozlar ile ilgili bilgiye, bulunmakta olduğunuz ilde hizmet veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde ulaşılması mümkündür. Detaylı bilgi için ilgili kurumlarla görüşülmesi faydalı olacaktır. Bununla birlikte T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlarına ne şekilde ulaşılabileceği hakkında bilgi sahibi olunabilmesi için aşağıda belirtilen linkin incelenmesi faydalı olacaktır. 

http://www.csb.gov.tr/birimfiyat/index.php?Sayfa=uyekayit

Kontrolörlük işi hizmet sözleşmesi altında ya da başvuru sahibi kurum veya başka bir kurum tarafından yapılabilir. Ancak kontrolörlük çalışmalarını kimin üstleneceğine dair detaylı bilgilere gerek Başvuru Formu Bölüm “1.7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması” gerekse de “EK-F Fizibilite Şablonu”nun ilgili kısımlarında yer verilmesi oldukça önemlidir. Her durumda kontrolörlük kabiliyet ve kapasitesinin açıklanması önemli olacaktır.

Ajans tarafından ilan edilen Programlar kapsamında ilgili Başvuru Rehberlerinde hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri sayılmaktadır. Her türlü binek taşıt/araç alımı da uygun olmayan maliyet kalemleri arasında bulunmaktadır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2’nci maddesinde yapılan tanımlamada belirtildiği üzere “yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçlar” binek araç kapsamında değerlendirilmektedir. Bunun dışında sadece taşıt/araç alımına yönelik projeler de desteklenemeyecek konular arasında yer aldığı unutulmamalıdır.

Ajans desteklerinden faydalanabilmek için gerçekleştirmek istediğiniz faaliyetin ya da almak istediğiniz makine/ekipmanın mevcut Programın kapsamına girip girmediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve program önceliklerinden en az birinin kapsamında giren projeler uygun kabul edilmektedir.

Ajans desteklerinden faydalanabilmek için sunmak istediğiniz projenizin mevcut programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak olması ve program önceliklerinden en az birinin kapsamında girmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, proje uygulamalarında çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslara dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu doğrultuda inşaat işleri kapsamında birtakım sınırlamalar bulunmaktadır. Ancak, projenin uygulanması için gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30'unu geçmemek kaydıyla küçük ölçekli yapım işleri uygun maliyet olarak değerlendirilebilmektedir. Söz konusu yapım işi ile ilişkili bütün harcamalar (teknik projenin hazırlanması, işçilik, kullanılan malzeme/ekipman/araç dahil olmak üzere) bu oran dahilinde ele alınmaktadır.

Ajans tarafından verilen destekler hibe niteliğindedir. Başvuru Rehberlerinde "Desteklerin Tutarı" başlığı altında belirtilen Ajans destekleri tutarının ve oranının dışında kalan talep edilen tutarın, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanması gerekmektedir. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü altında olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni (nakdi olmayan) katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.

Her üç Program kapsamında da en fazla 3 (üç) projede ortak olunabilir. Bu kuralın ihlali halinde söz konusu kurum/kuruluşun ortak olduğu projeler arasından teslim edilen ilk 3 proje geçerli kabul edilecektir.

Her program kapsamında bir Başvuru Sahibinin en fazla kaç başvuru yapabileceği ve kaç projeye ortak olabileceği ilgili Başvuru Rehberlerinde "Proje Düzenlemeleri ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler" başlığı altında belirtilmiştir.

Buna göre; Bir başvuru sahibi, Ajans tarafından 2015 yılı için çıkılan teklif çağrılarından Küçük Ölçekli Altyapı MDP ve Sosyal Kalkınma MDP’den herhangi birine iki başvuru ya da herhangi iki MDP kapsamında birer başvuru yapmak üzere en fazla 2 (iki) projesi için destek başvurusunda bulunabilir.

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ise bir Başvuru Sahibi  en fazla 2 (iki) projesi için destek başvurusunda bulunabilir.

Söz konusu kuralın ihlali halinde söz konusu başvuru sahibinin teslim ettiği ilk 2 proje geçerli kabul edilecektir. Her durumda bir başvuru sahibinin en fazla 1 (bir) projesi başarılı listede yer alabilir.

Ajansımız tarafından çıkılan 2015 Yılı İktisadi Kalkınma MDP kapsamında KOBİ'ler uygun başvuru sahibi niteliğindedir. 2015 Yılı Sosyal Kalkınma ve Küçük Ölçekli Altyapı MDP kapsamında ise Üniversiteler (Vakıf Üniversiteleri, Askeri-Polis Akademileri ve Üniversite Hastaneleri) uygun başvuru sahipleri arasında sayılmaktadır. Ancak, konu ile ilgili detaylı bilgi için her Program özelinde geçerli olan Başvuru Rehberinin "Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu" kısmına bakılması önemle tavsiye edilir.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..