Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar Yayınlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatı desteklemek amacıyla yurtdışında açılacak olan cep depolara teşvik unsurlarının kapsamını belirleyen karar yayınlandı.

2967 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerince ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 449 uncu Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünü ilgilendiren maddesi gereğince YURT DIŞI LOJİSTİK AĞLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR 20 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

İlgili kararın amacı, ihracatın etkinliğini ve akışını sağlamak, tedarik ve dağıtım zincirlerinde daha hızlı, daha etkin ve daha rekabetçi koşullarla yer almasını sağlamak ve ihracat performansımıza ilişkin altyapı olanaklarını oluşturmak ve güçlendirmektir.  

Genelgede yer alan İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI, ilgili ülkede en az 5 bin metrekare depo alanı veya ilgili ülke plakalı en az 50 ticari araca sahip Türkiye’deki yerleşik lojistik şirketleri ya da bunlar tarafından kurulan en az %51 oranında hisse sahip olunan Türk sermayeli şirketlerini ifade ederken

YURTDIŞI STRATEJİK VARLIK (YSV), ağın kurulması ve desteklenmesini bakımından Bakanlıkça uygun görülen stratejik mahiyetteki alan, tesis ve kuruluşları,

YURT DIŞI LOJİSTİK DAĞITIM AĞI (YLDA) ise, İşbirliği kuruluşları tarafından yurt dışında kurulan, satın alınan, kiralanan veya hizmet alınan ve ürünlerin dağıtımı ile ilgili depolama, yükleme, boşaltma, sevkiyat, elleçleme, tehlikeli madde hizmetleri, kargo birleştirme-bölme, soğuk depolama, dağıtım vb. faaliyetlerin kümelendirilerek gerçekleştirilebilmesi için uluslararası taşımacılık ve lojistik amaçlı düzenlenmiş, farklı taşıma modlarına (karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu) etkin bağlantıları olan ve en az iki veya daha fazla modlu taşımacılık imkanlarına sahip tesisleri, bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağını ve bu ağın işletilmesine yönelik yük konsolidasyonunu sağlayarak uçtan uca tüm lojistik sürecini yönetecek bilişim ve sair sistemlerini, ifade eder.

Destek Unsurları

  • Yurt dışında ilk kez kurulan tesislerin ve uçtan uca tüm lojistik süreçlerin yönetilmesini teminen bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağının, cep depoların ve bu ağın işletilmesine yönelik kurulum, destek, bakım, bilişim sistemleri, teknik donanım ve dekorasyon giderleri, yatırım, ruhsat ve izin giderleri, bunlarla ilgili hukuki danışmanlık giderleri ile yurt dışı stratejik varlık (“YSV”) kiralanması ve işletilmesi giderleri %70 oranında ve YLDA başına en fazla 60.000.000 Türk Lirası,
  • Yurt dışında kiralanan veya üçüncü parti lojistik (3PL) hizmetlerinin satın alındığı Bakanlıkça uygun görülen cep depolar ve tesisler için vergi/resim/harç dâhil olmak üzere brüt kira, ruhsat ve izin giderleri, komisyon harcamaları ve ilgili hukuki danışmanlık giderleri ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 24.000.000 Türk Lirası,
  • YLDA için yurt dışında yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri %50 oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 3.000.000 Türk Lirası, yurtiçinde yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ise %50 oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 1.200.000 Türk Lirası,
  • YLDA’da yurt dışında istihdam edilen, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen aynı anda en fazla 10 kişinin brüt ücretleri ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında (yıllık kişi başı 600.000 Türk Lirasını geçmemek kaydıyla) ve YLDA başına yıllık en fazla 4.800.000 Türk Lirası,
  • Lojistik maliyetlerinin yıkıcı fiyat ve rekabet riskinden arındırılması, lojistik firmalarının finansman erişiminin kolaylaştırılması ve navlun işlem maliyetlerinin azaltılması amacıyla yük sahipleri ve taşımacılarını aynı platformda buluşturmak üzere, Bakanlık tarafından uygun görülen navlun borsalarının kurulumu ve teknik altyapısının oluşturulmasına yönelik giderler %60 oranında ve en fazla 3.600.000 Türk Lirası tutarında desteklenir.

Şirketlerin YLDA destek kapsamına alınması için işbirliği kuruluşları tarafından fizibilite raporunu da içeren bir proje Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılması ve projenin bakanlıkça uygun bulunması gerekiyor.

Bu kapsamda kurulan ve işletilen YLDA'larda Türk menşeli ürünlere en az yüzde 50 oranında yer tahsis edilecek

İşbirliği kuruluşları, destek unsurlarından en fazla 5 yıl süreyle yararlandırılırken, genelge ile belirlenen performans kriterlerini son üç yıl boyunca karşılayan YLDAlara 5 yılı aşmamak üzere ilave destek de verilebilecektir. Her türlü koşulda desteklenen YLDA sayısı toplam 8’i geçmeyecektir.

Bu ve benzeri yurt dışı lojistik ağlarının kurulması ve desteklenmesine ait giderler Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu’ndan karşılanacaktır.