Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

TİM Odaklı İnoSuit Programı

Programın Amacı

Üniversite - Sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedefler

 1. İnovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alan “Kurumsal İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması,
 2. İnovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek stratejik, organizasyonel, kültürel altyapının ve bilgi altyapısının oluşturulması,
 3. Ürünlerde, süreçlerde, organizasyonel yapılanmalarda veya pazarlama faaliyetlerinde inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi,
 4. İnovasyon çalışmalarının ve yatırımlarının etkinliğinin, rekabetçilik üzerine sürdürülebilir etkisinin, sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanması,
 5. İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılmasının, bunun sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesinin sağlanması,
 6. İnovasyon yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında iş birliğinin arttırılması,
 7. İnovasyon yönetimi konusunda, ülkemiz üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin arttırılmasıdır.

Çalışma Sonunda Her Bir Firmada Ulaşılması Hedeflenen Çıktılar

 1. Şirketin inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi
 2. Gelişim alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması,
 3. Kurumsal İnovasyon Sistemi Eylem Planının Hazırlanması
 4. Kurumun İnovasyon Yönetişim Altyapısının Hazırlanması
 5. Kurumsal İnovasyon Yönetimi Yönergesinin Hazırlanması
 6. Kurumun Teknoloji Yol Haritasının Hazırlanması
 7. Şirketin İnovasyon stratejilerinin belirlenmesi,
 8. Fikir ve Öneri Paylaşım Sisteminin Tasarlanması
 9. İnovasyon Proje Portföyünün Oluşturulması
 10. İnovasyon Proje Takımlarının Kurulması
 11. İnovasyon Projelerinin Sistematik Yönetimi
 12. Kurumun İK Uygulamalarına İnovasyonun Entegrasyonu
 13. Takdir ve Ödüllendirme Sistematiğinin Oluşturulması
 14. Kurumsal Hafızanın ve Bilginin Yönetimi
 15. Açık İnovasyon Süreçlerinin ve Dış Paydaş İşbirliklerinin Tasarlanması
 16. İnovasyon Dış Finansman Kaynaklarından Faydalanılması
 17. Fikri Mülkiyet Hakları Süreçlerinin Tasarlanması
 18. İnovasyon Yönetimi İç Eğitimlerinin Verilmesi ve Yetkinlik Kazandırma
 19. Üniversite-Sanayi İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Projelerinin Tasarlanması
 20. Kurumsal İnovasyon Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Gerçekleştirilecek Faaliyetler Nasıl Planlanmıştır?

Genel program 10 ana fazdan oluşmaktadır. İlgili fazlar firmanın ihtiyaçları doğrultusunda mentor tarafından uyarlanacaktır.

 1. Faz: Ön değerlendirme, Analiz ve Yol Haritasının Oluşturulması,
 2. Faz: Kurumsal İnovasyon Sistemi Projesinin Lansmanı ve İletişimi; Ortak Dil ve Ortak Algı Oluşturulması,
 3. Faz: İnovasyon Organizasyonunun Oluşturulması, Süreçlerin Tarif Edilmesi ve Yönergelerin Hazırlanması,
 4. Faz: Stratejilere İnovasyonun Entegrasyonu, Teknoloji Yol Haritalarının Hazırlanması ve İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi,
 5. Faz: İK yönetimi Altyapısının ve Uygulamalarının İnovasyon ile Uyumlaştırılması,
 6. Faz: İnovasyon Eğitimleri ile İnsan Kaynaklarındaki Kapasitenin Arttırılması,
 7. Faz: İhtiyaç – Fırsat ve Fikir Havuzunun Oluşturulması, İnovasyon Proje Portföyünün Belirlenmesi,
 8. Faz: İnovasyon Projelerinin Çalışılması ve Uygulamaların Hayata Geçirilmesi,
 9. Faz: Açık İnovasyon ve İş birliği Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Geçilmesi,
 10. Faz: İnovasyon Çalışmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Revize Edilmesi.

Yukarıda belirtilmiş olan fazlar, belli bir sırayı takip etmekle beraber, belli durumlarda birbirleriyle örtüşecek zaman aralıklarında gerçekleştirilecektir.

Programın İşleyişi ve Süresi

Şirketlere inovasyon yönetimi konusunda hangi seviyede olduklarını değerlendirmek amacıyla kısa bir soru seti verilecektir.

Programda Mentorluk Desteği Sağlayacak Mentorların Yükümlülükleri

 • “İnovasyon yönetimi” konusunda araştırma, eğitim ya da uygulama faaliyetleri gösteren, “üniversite-sanayi iş birlikleri” konusunda belli bir tecrübeye, yetkinliğe ve motivasyona sahip mentor adaylarının mentor başvuru formunu doldurulması gerekemektedir. (Her bir mentorun bir kez başvuru yapması yeterlidir, başvuru bilgilerinizde değişiklik olması durumunda inosuit@tim.org.tr e-posta adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.)
 • Programda görev alacak mentorların seçiminde öncelikli seçim kriteri “inovasyon yönetimi konusundaki uzmanlık ve uygulama deneyimi” seviyesidir.
 • Aylık olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM – İnoSuit portalına ( www.inosuit.com ) raporlamaları beklenmektedir.

Programa Katılım Gösteren Şirketlerin İdari Yükümlülükleri

 • Mentorun önereceği sistem ve yöntemler doğrultusunda, planlanacak olan inovasyonla ilgili tüm etkinliklere ve faaliyetlere gerekli yönetim desteğinin, emek, zaman ve uygun görülen bütçenin temin edilmesi.
 • Aylık olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM – İnoSuit portalına ( www.inosuit.com ) raporlamaları beklenmektedir.
 • Her 3 ay da bir gerçekleştirilecek olan deneyim paylaşım toplantılarına katılmaları,
 • Program kapsamında her bir şirket için belirlenmiş olan mali yükümlülükleri yerine getirecek şekilde gerekli hizmet bedellerini karşılaması

Programda Yer Alacak Firmalar Nasıl Belirlenecek?

Programda yer alacak ve desteklenecek olan firmalar, başvuru formunu eksiksiz ve belirtilen tarihe kadar dolduran şirketler arasından, formda verilen cevapların niteliğini göze alacak şekilde TİM tarafından yapılacak bir ön değerlendirme sonucunda ve başvuru formunu dolduruş tarihleri de göz önüne alınarak belirlenecektir.

Programın Tamamlanması

Başarı hikâyelerinin paylaşıldığı bir kapanış etkinliği gerçekleştirilecektir.

İnoSuit Hazırlık

Programın Amacı

Bu kulvarın amacı, 5 aylık süreçte öncelikle en fazla gelişmeye açık temel alanlarda şirketin inovasyon yönetimini geliştirerek İnoSuit Programına hazırlamaktır.

Programın İşleyişi ve Süresi

Odaklı InoSuit Programı’na başvuran firmalara inovasyon yönetimi konusunda hangi seviyede olduklarını değerlendirmek amacıyla kısa bir soru seti verilecektir. Bu soru seti sonunda inovasyon yönetimi konusundaki seviyeleri 35 puan altı olan firmalar, bu kulvarın hedef şirketleri arasında yer almaktadır.

Genel program 10 ana fazdan oluşmaktadır. İlgili fazlar firmanın ihtiyaçları doğrultusunda mentor tarafından uyarlanacaktır. Bununla beraber hazırlık programında şirketler, değerlendirme sonucu geliştirmeye açık olduğu tespit edilen alanlara odaklanılarak 5 aylık programı tamamlayacaklardır. Programın ikinci 5 ayında devam etmesi durumunda finansal destek sağlanmayacaktır.

Her bir firma için, düzenli olarak iki hafta da 1 gün en az 4 saatlik sürenin, program kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ayrılması beklenmektedir.

Programa Katılım Gösteren Şirketlerin Finansal Yükümlülükleri

Program finansmanı, TİM'in ve bağlı bulunulan ihracatçı birliklerinin toplam %50 desteği ve programda yer alacak firmalarımızın %50 katkısı ile gerçekleşecektir. (Program kapsamında %50 desteği alabilmek için firmanın İhracatçı Birliği üyesi olması gerekmektedir.) Söz konusu finansman modeline göre; programa katılım gösterecek her bir firmanın 5 ay süresince program kapsamında alacağı mentorluk hizmetleri karşılığında;

 • Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 2.500 TL ödeme yapması,
 • Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 2.000 TL ödeme yapması,
 • Toplamda %50 oranında ki TİM ve İhracatçı Birliği desteği için ise üniversiteye ödediği aylık ödeme dekontunu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep etmesi

gerekmektedir.

Aylık takip ve değerlendirme raporlarına ek olarak; 3. ayın sonunda programda yer alan tüm mentorların ve inovasyon yöneticilerinin bir araya gelerek tüm deneyim ve önerilerini paylaştıkları etkinlikler düzenlenecektir.

İnoSuit Genel

Programın Amacı

Katılım gösterecek her bir firma ile ilgili bölgedeki üniversitede inovasyon yönetimi alanında çalışmakta olan bir “mentor” eşleştirilecektir. Söz konusu mentorlar tarafından, 11 ay süresince belli bir yol haritasını takip edecek şekilde mentorluk desteği sağlanacak ve belirlenen hedeflere ulaşılması amaçlanacaktır.

Programın İşleyişi ve Süresi

Şirketlere inovasyon yönetimi konusunda hangi seviyede olduklarını değerlendirmek amacıyla kısa bir soru seti verilecektir. Bu soru seti sonunda inovasyon yönetimi konusundaki seviyeleri minimum 35 puan olan firmalar, programa alınacaklardır. 

Program, toplam 12 ay sürecek, bu süreçte firmaların ve mentorların aktif olarak 11 ay süresince faaliyetleri sürdürmeleri beklenecektir. (Ağustos ayı programda yıllık izinler için ayrılmıştır. Ağustos ayında faaliyet yapılması beklenmemekte, ayrıca mentorluk hizmet ödemesi de yapılmamaktadır).

Program süresince mentor, eşleştirildiği şirket ile ortak olarak belirlenecek gün ve saatte, her hafta bir gün en az 4 saatlik bir zaman diliminde şirketi ziyaret edecek ve şirketlerin inovasyon kapasitelerinin artırılması çalışmalarında mentorluk yapacaktır. Bu süreç içerisinde katılımcı her bir firmanın, inovasyon çalışmalarına yakın uzmanlığı olan bir yöneticisini şirket içi proje lideri olarak görevlendirmeleri beklenmektedir.

3., 6. ve 9. ayların sonunda tüm mentorların ve firmaların katılacağı deneyim paylaşım toplantıları yapılacaktır.

Programa Katılım Gösteren Şirketlerin Finansal Yükümlülükleri

Program finansmanı, TİM'in ve bağlı bulunulan ihracatçı birliklerinin toplam %50 desteği ve programda yer alacak firmalarımızın %50 katkısı ile gerçekleşecektir. (Program kapsamında %50 desteği alabilmek için firmanın İhracatçı Birliği üyesi olması gerekmektedir.) Söz konusu finansman modeline göre; programa katılım gösterecek her bir şirketin 11 ay süresince program kapsamında alacağı mentorluk hizmetleri karşılığında;

 • Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 4.500 TL ödeme yapması,
 • Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 3.500 TL ödeme yapması,
 • Toplamda %50 oranındaki TİM ve bağlı bulunduğu ihracatçı birliği desteği için ise üniversiteye ödediği aylık ödeme dekontunu bağlı bulunduğu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep etmesi,

gerekmektedir.

Katma Değer Odaklı İnoSuit

Programın Amacı

Bu kulvar, katma değeri yüksek ürün ve hizmet odağı olan konularda veya başlıklarda faaliyet gösteren şirketlere yöneliktir.

Bu kulvarın özel amacı mevcut İnosuit Programı'nda olduğu gibi inovasyon yönetimi sisteminin kurulması ve geliştirilmesine ek olarak; katılımcı firmaların inovasyon programlarında daha etkin sonuç almaları için çalışmalar yapılacaktır. Bu kulvara özel olarak gerektiğinde tasarım, markalaşma, dijitalleşme, ihracat potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik konu uzmanlarından da yararlanılacaktır. Bu sebeple öngörülen program süresi12 ay ve gerektiğinde ikinci bir 12 ay olarak planlanmıştır. Ancak finansal destek ilk sene için geçerli olacaktır.

Programın İşleyişi ve Süresi

Program, toplam 12 ay sürecek, bu süreçte firmaların ve mentorların aktif olarak 11 ay süresince faaliyetleri sürdürmeleri beklenecektir. (Ağustos ayı programda yıllık izinler için ayrılmıştır. Ağustos ayında faaliyet yapılması beklenmemekte, ayrıca mentorluk hizmet ödemesi de yapılmamaktadır). Firmanın ihtiyacı doğrultusunda program 2. yılında da devam edebilecektir. Ancak ikinci sene için finansal destek sağlanmayacaktır.

Program süresince mentor, eşleştirildiği şirket ile ortak olarak belirlenecek gün ve saatte, her hafta bir gün en az 4 saatlik bir zaman diliminde şirketi ziyaret edecek ve şirketlerin inovasyon kapasitelerinin artırılması çalışmalarında mentorluk yapacaktır. Buna ek olarak gerektiği zamanda firmanın ihtiyaç duyduğu özel konularda alan uzmanı mentor(ler) dahil edilecektir.  Bu süreç içerisinde katılımcı her bir firmanın, inovasyon çalışmalarına yakın uzmanlığı olan bir yöneticisini şirket içi proje lideri olarak görevlendirmeleri beklenmektedir.

Programa Katılım Gösteren Şirketlerin Finansal Yükümlülükleri

Program finansmanı, TİM'in ve bağlı bulunulan ihracatçı birliklerinin toplam %50 desteği ve programda yer alacak firmalarımızın %50 katkısı ile gerçekleşecektir. (Program kapsamında %50 desteği alabilmek için firmanın İhracatçı Birliği üyesi olması gerekmektedir.) Söz konusu finansman modeline göre; programa katılım gösterecek her bir şirketin 11 ay süresince program kapsamında alacağı mentorluk hizmetleri karşılığında;

 • Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 4.500 TL ödeme yapması,
 • Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 3.500 TL ödeme yapması,
 • Toplamda %50 oranındaki TİM ve bağlı bulunduğu ihracatçı birliği desteği için ise üniversiteye ödediği aylık ödeme dekontunu bağlı bulunduğu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep etmesi

gerekmektedir.

Programın önereceği uzman mentorların mali yükümlülükleri şirketlere aittir.

İnoSuit İhracat Şampiyonları

Programın Amacı

Bu kulvarın özel amacı ihracat şampiyonu şirketlerimizin inovasyon yönetimi kapasitelerini artırmaktır.  Bu programda her şirket şirketin faaliyet alanına uygun olarak birden fazla uzman mentor ile eşleştirilecektir. Programın 2 yıl sürmesi planlanmıştır.

Programın İşleyişi ve Süresi

Şirketlere inovasyon yönetimi konusunda hangi seviyede olduklarını değerlendirmek amacıyla kısa bir soru seti verilecektir. Bu soru seti sonunda inovasyon yönetimi konusundaki seviyeleri minimum 35 puan olan ihracat şampiyonu firmalar, programa alınacaklardır.

Program, toplam 24 ay sürecek, bu süreçte firmaların ve mentorların aktif olarak 22 ay süresince faaliyetleri sürdürmeleri beklenecektir. (Ağustos ayı programda yıllık izinler için ayrılmıştır. Ağustos ayında faaliyet yapılması beklenmemekte, ayrıca mentorluk hizmet ödemesi de yapılmamaktadır).

Katılım gösterecek her bir firma ile ilgili bölgedeki üniversitede inovasyon yönetimi alanında çalışmakta olan bir “mentor” eşleştirilecektir. Mentor ekibinin ilk atanan mentoru koordinatör mentor ve ekibin çalışması koordine edecektir. Söz konusu mentorlar tarafından, 22 ay süresince belli bir yol haritasını takip edecek şekilde mentorluk desteği sağlanacak ve belirlenen hedeflere ulaşılması amaçlanacaktır.

Programa Katılım Gösteren Şirketlerin Finansal Yükümlülükleri

Programa katılım gösterecek her bir şirketin 24 ay süresince program kapsamında alacağı mentorluk hizmetleri karşılığında;

 • Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç 4 saatlik mentorluk için 1250/mentor TL ödeme yapması,
 • Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç 4 saatlik mentorluk için 950/mentor TL ödeme yapması,

gerekmektedir.