Kümelenme Destek Programı 3. Destek Çağrısı

Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı 25 milyon TL bütçeli Küme Destek Programını ilan etmiştir. Program için Kümelenme Birlikteliği içinde yer alabilecek kurum ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.

 • İl özel idareleri
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler ve araştırma kurumları
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar
 • Kanunu çerçevesinde kurulan sanayi odaları ile sanayi ve ticaret odaları, borsaları
 • Serbest bölgeler
 • Organize sanayi bölgeleri
 • İhracatçı birlikleri
 • Endüstri bölgeleri
 • Kümelenme Birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler, vb. meslekî kuruluş ve teşekküller

Her bir kümelenme birlikteliğinde en az bir sanayi odası veya sanayi ve ticaret odası ve en az bir üniversite yer almalıdır.

Başvuru için son tarih 11.08.2017’dir.

Program Hakkında

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi amacıyla “Kümelenme Destek Programı” yürütülmektedir. Programın genel hedefleri şu şekildedir:

 • Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,
 • Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,
 • Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,
 • Nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.

Program kapsamında;

 1. Küme koordinasyonunu, farkındalığını ve/veya etkinliğini geliştirme
 2. Faktör koşullarını ve/veya piyasalarını geliştirme
 3. Verimlilik
 4. Yenilik başlıkları altında ayrıntıları Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan faaliyetler desteklenecektir.

Destek Süresi

Bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi 5 (beş) yıldır. Ancak bu süre, destek tutarında değişiklik yapılmaması kaydıyla, Bakanlıkça kümelenme teşebbüsünün idari ve/veya teknik gerekçelerinin uygun görülmesi halinde veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren iki yıla kadar uzatılabilir. Destek süresi yedi yılı geçemez.

Destek Miktarı

Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 25 milyon TL’dir. Bakanlık tarafından sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin % 50’sini, her bir destek kalemi bazında ise %75’ini geçemez.

Başvuru Tarihi

Destek programının 3.Başvuru Çağrı Dönemi 30.05.2017 tarihinde açılmış olup 11.08.2017 tarihinde sona erecektir.

Ayrıntılı Bilgi: https://kumelenme.sanayi.gov.tr

Başvuru Rehberi: https://kumelenme.sanayi.gov.tr/icerik/basvururehberi.pdf

Online Başvuru Adresi: https://kumelenme.sanayi.gov.tr/Login.aspx