Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Enerji Verimliliği Detaylı Etüt Hizmeti Alımı İlanı

İHALE İLANI

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

Enerji Verimliliği Mentorluk Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen işletmelere yönelik, yetkili enerji verimliliği danışmanlık firmalarından detaylı etüt Hizmeti Alımı işi herkese açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1- Ajansın İrtibat Bilgileri
a) Adresi Paşaalanı Mah. A. Gaffar Okkan Cd. No:28/1 Balıkesir
b) Telefon ve faks numarası 266 246 10 00- 266 246 17 00
c) Elektronik posta adresi info@gmka.gov.tr
2-İhale Konusu İşin
a) Niteliği, türü ve miktarı Detaylı enerji etüt hizmeti, 18 adet
b) Yapılacağı yer Balıkesir ve Çanakkale illerinde yer alan işletmeler
c) Süresi 19 ay
3- İhalenin  
a) Usulü Açık İhale
b) Yapılacağı yer Paşaalanı Mah. A. Gaffar Okkan Cd. No:36/A Karesi, Balıkesir
c) Tarihi ve saati 18.05.2022- 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi                                                 

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.1.3- İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ajansın adına kayıtlı Vakıfbank Balıkesir Şubesindeki TR98 0001 5001 5800 7298 0156 96 nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.4- Kesinleşmiş Sosyal Sigortalar prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına ilişkin SGK ve Vergi Dairesinden alınmış belgeler

4.1.5-  İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına ilişkin idari şartname ekinde yer alan taahhütnam4.1.6- Şekli ve içeriği işe ait idari şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.2-  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.2.2- İdari Şartnamede yer alan mesleki yeterliliğe ilişkin istenen kriterleri sağladığına ilişkin belgeler

5- İhale sonucu, teknik ve mali değerlendirme puanı toplamı en yüksek olan, en avantajlı teklif olarak değerlendirilir.

6- İhale dokümanı Ajansın www.gmka.gov.tr internet sitesinde görülebilir. İhale dosyası Ajansın Vakıfbank Balıkesir Şubesi nezdinde bulunan TR98 0001 5001 5800 7298 0156 96  nolu hesabına 500,00 TL yatırdıktan sonra Ajanstan temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler, 18.05.2022, saat 14:00’e kadar Paşaalanı Mah. A. Gaffar Okkan Cd. No:28/1 Karesi, Balıkesir adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda en az 18.08.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

11- Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İhale Dosyalarını İndir