2022 Yılı Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan

02 Kasım 2022

Son Başvuru Tarihi: 18.11.2022 saat 23:59

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından yürütülecek olan “Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında sunulacak proje tekliflerinin değerlendirilmesi için bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Bağımsız değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin; en az lisans düzeyinde mezun, aşağıda sayılan alanlarda en az 5 (beş) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.

Program Öncelikleri ve İlgili Alanlar

Öncelik 1 Kırsal alanda üretilen tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması

Öncelik 2 Tarımda yenilikçi teknolojilerin ve yöntemlerin bölgede yaygınlaştırılması

Öncelik 3 Yenilenebilir enerji kullanımı gibi kaynak verimliliğini artıracak uygulamaların gerçekleştirilmesi

Öncelik 4 Kırsalda faaliyet gösteren üreticilerin örgütlenme kapasitelerinin geliştirilmesi

Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır:

  • Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) esasları çerçevesinde proje hazırlanması ve/veya yürütülmesi
  • Hibe ve mali destek programları kapsamında proje değerlendirme tecrübesi
  • Mühendislik bilimleri dallarında lisans eğitimi
  • Kamu kurumları mevzuatı bilgisi

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

Bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle KAYS sistemi üzerinden kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir. Adaylar kendi hesaplarından sisteme giriş yaparak KAYS üzerinde bulunan Standart Özgeçmiş formatını ve Deneyim Alanları Formunu doldurmalı ve GMKA tarafından ilan edilmiş olan ““Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” için bağımsız değerlendirici olmak üzere başvuru yapmalıdırlar. Programın iki bileşeni bulunduğundan, her iki bileşen kapsamında bağımsız değerlendirici olarak görev almak isteyen adayların, iki bileşene de ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru sırasında özgeçmişe ek olarak, Ajans tarafından uzmanlık alanlarını göstermesi amacıyla sisteme yüklenen başvuru formunun da doldurularak başvurulara eklemesi zorunludur.

Başvurular sadece çevrimiçi olarak alınacaktır. Ajans, Bağımsız Değerlendirici olarak seçilen kişiden her zaman özgeçmişinde belirttiği hususları belgelendirmesini talep edebilir. Başvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır. Bağımsız değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:

Bağımsız değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık aşamasında görev almamış ve uygulanma aşamasında görev almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Bağımsız değerlendiriciler; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren “Taahhütname”yi KAYS’ta onaylar.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri mali duruma ilişkin ve ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Değerlendiricilerin de bu bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşmaları yasaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla 3 proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla 25 proje değerlendirebileceklerdir. GMKA, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme veya görevlendirilen bağımsız değerlendiricilere farklı sayıda proje tevdi etme haklarını saklı tutar.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:

Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde mülakat yoluyla değerlendirilecektir. Ayrıca bağımsız değerlendirici adaylarından değerlendirme tarihlerine ilişkin hangi günlerde çalışabileceklerini gösteren bir Uygunluk Beyanı talep edilecektir. Seçilen bağımsız değerlendiricilerin görevlendirmeleri bu uygunluk beyanlarına göre yapılacaktır.

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:

GMKA tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yoluyla bildirilecektir. Seçilen bağımsız değerlendiricilerin olası çalışma tarihleri 26.12.2022 – 06.01.2023 olarak öngörülmektedir. Değerlendirmeler uzaktan erişim ile gerçekleştirilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının %20’sini geçmemek üzere, GMKA tarafından belirlenecek ve akdedilecek sözleşmede belirtilecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere değerlendirme ücreti dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır. Üniversite öğretim üyesi olan bağımsız değerlendiriciler için de aynı şartlar geçerli olmakla birlikte ödemeleri üniversite döner sermayesi üzerinden yapılacaktır. Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin, toplamda 10 günü aşmamak üzere, görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları görevlendirme süresince GMKA bütçesinden karşılanacaktır.

İlanen duyurulur.

Son Başvuru Tarihi: 18.11.2022 saat 23:59

KAYS üzerinden başvuru linki:

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr

Daha fazla bilgi için 0 (266) 246 10 00

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..