2022 Yılı Alternatif Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Bağımsız Değerlendirici İlanı

07 Mart 2023

Son Başvuru Tarihi: 24.03.2023 Saat: 23.59

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2022 yılı için “Alternatif Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi” Mali Destek Programı teklif çağrısına çıkmıştır.

Teklif çağrısı kapsamında, alınacak proje başvurularını değerlendirmek üzere “Bağımsız Değerlendiriciler” görevlendirilecektir.

Görevlendirilecek olan Bağımsız Değerlendiricilerin en az lisans düzeyinde eğitim almış olmaları ve aşağıda belirtilen alanlardan birinde en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Birden fazla alanda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir ve bu durumda bu alanlardaki toplam deneyim süresinin 5 (beş) yıl olması yeterlidir.

İlan edilen programın öncelikleri aşağıdaki şekildedir;

1. Alternatif turizmde mevcut alanların altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

2. Alternatif turizm olanaklarının artırılarak turizmin 12 aya yayılmasının sağlanması

Genel deneyim haricinde aşağıda belirtilen deneyime sahip olduğunu belgeleyenler öncelikli değerlendirilecektir.

Gerekli Deneyim Alanları

 1. Alternatif turizm faaliyetleri (sağlık, kültür, inanç turizmi, kır turizmi, doğa sporları, vb.)
 2. Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunması faaliyetleri, müzecilik
 3. Ulusal ve uluslararası fuarlar/fuarcılık, kongre ve organizasyonlar
 4. Turizme yönelik ruhsat, izin ve sertifikasyon mevzuatı
 5. Turizm işletmeciliği
 6. Çevre ve saha düzenlemesi (peyzaj, rekreasyon vb.)
 7. Sosyal altyapı ve donatıların oluşturulması ve/veya iyileştirilmesi
 8. Tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu

Belirtilen alanlar içinden seçilenlerde en az beş yıllık deneyime sahip olunması gerekmekte olup, söz konusu deneyim kapsamında “Saha”, “Teknik Şartname, Keşif Özeti, Fizibilite, Hakediş” ve/veya “Altyapı (teknik) Proje Hazırlama, Kontrol ve Denetleme” tecrübesi belgelenmelidir.

Aşağıda listelenen niteliklere sahip olan ve bu niteliğini belgelendiren adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir.

 1. Herhangi bir Kalkınma Ajansı’nın Mali Destek Programında başarılı bir şekilde görev almış olmak (mali destek programı tasarımı, değerlendirmesi, izlemesi, uygulama süreçleri kapsamında)  
 2. Ulusal ve uluslararası hibe programları kapsamında desteklenen projelere ilişkin proje uygulama deneyimine sahip olmak (mali destek programı tasarımı, değerlendirmesi, izlemesi, uygulama süreçleri kapsamında)
 3. Proje döngüsü yönetimi, hibe programı yönetimi, proje etüdü ve değerlendirilmesi konularında eğitim almış olmak ve/veya bahsi geçen konularda eğitmenlik hizmeti sağlamış olmak
 4. Finansal analiz konusunda iş deneyimine sahip olmak

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

 • Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.
 • Bağımsız Değerlendiricilerin TR22 Bölgesi (Balıkesir, Çanakkale illeri) dışında ikamet etme ve çalışma koşulu aranacaktır.
 • Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.
 • Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde görevlendirildikleri programla ilgili "Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı" imzalayacaklardır.
 • Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.
 • Bağımsız değerlendiriciler bir program kapsamında; bir günde en fazla 3 (üç) proje teklifi olmak üzere her bir mali destek programı için toplamda en fazla 25 (yirmi beş) proje teklifini değerlendirebileceklerdir. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nin (KAYS) https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresindeki sayfasından kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir.

Adaylar kendi hesaplarından sisteme giriş yaparak özgeçmiş formatını doldurmalı ve GMKA tarafından ilan edilmiş olan programlardan kendisi ile ilgili olanlara bağımsız değerlendirici olmak üzere, 07.03.2023 - 24.03.2023 tarihleri arasında başvuru yapmalıdırlar.

Başvuru sırasında özgeçmişe ek olarak bazı kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Adaylar Ajans tarafından uzmanlık alanlarını göstermesi amacıyla sisteme yüklenen başvuru formu şablonu da doldurularak başvurularına eklemelidirler. Adayların özgeçmişlerini ayrıca elden, e-posta ya da posta yoluyla sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Başvurular sadece çevrimiçi olarak KAYS üzerinden alınacaktır.

Başvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır. Bağımsız değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.

Bağımsız Değerlendirici adaylarının, ilgilendikleri Program ile ilgili almış oldukları eğitim ve uygulama tecrübelerini gösteren destekleyici belgelerin birer nüshasını özgeçmişleri ile birlikte başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi

Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmiş ve eklerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde mülakat yoluyla, aralarında hiyerarşik ilişki bulunmayan Ajans Uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon marifeti ile tespit edilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman

 • Proje değerlendirmelerinin 24.04.2023 (Pazartesi) - 28.04.2023 (Cuma) tarihleri arasında uzaktan değerlendirme yöntemi ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ajans bu tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
 • Bağımsız Değerlendiricilerin çalışmaları hafta içi her gün 09.00-19.00 saatleri arasında olacaktır. Değerlendirmelere aşağıda belirtilen saat aralıklarında başlanabilecektir.
Günün İlk Değerlendirmesine Başlanabilecek Saat Aralığı 09.00-10.00
Günün 2. Değerlendirmesine Başlanabilecek Saat Aralığı 12.00-13.00
Günün 3. Değerlendirmesine Başlanabilecek Saat Aralığı 15.00-16.00
 • Tüm değerlendirme süreci çevrimiçi olarak KAYS üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler

Kendisine ödeme yapılabilen kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiriciler için proje başına değerlendirme ücreti KDV hariç 1.000 TL olarak belirlenmiştir. Bağımsız değerlendiricilere bu ücret üzerinden değerlendirdikleri proje sayısı ve yasal kesintiler dikkate alınarak ödeme yapılacaktır. Bunun dışında bağımsız değerlendiricinin Ajansa davet edilmesi durumunda toplam 1.000 TL’ye kadar belgelendirilen (ya da rayiç bedel üzerinden) ulaşım masrafları karşılanacaktır. Bunlar dışında bağımsız değerlendiricilere herhangi bir ek ödeme (konaklama, yemek vb. giderlere ilişkin ödemeler)  yapılmayacaktır.  Yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan bağımsız değerlendiricilere ise yukarıda belirtilmiş olan proje başına ücret esas alınarak 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37. maddesi çerçevesinde döner sermaye üzerinden ödeme yapılacaktır.  Kendisine ödeme yapılamayan kamu personeli statüsündeki bağımsız değerlendiricilerin ise görevleri ile ilgili her türlü ulaşım, konaklama ve yemek giderleri Ajans personelinin bölge dışı görevlendirmelerdeki gündelik ücretleri emsal alınarak karşılanacaktır.

Başvuru için İstenen Belgeler (Taranmış halde KAYS başvurusu sırasında sisteme yüklenmelidir)

 • İlgili konularda en az 5 yıl deneyime sahip olduğunu gösterir belge
 • Tam ve eksiksiz olarak doldurularak imzalanmış özgeçmiş
 • Diploma, başvurduğu alanla ilgili tecrübesini gösteren belgeler ve özgeçmişte belirtilen diğer özellikleri ispat edici belgeler (sertifikalar vb.)
 • Başvuru formu

Bağımsız değerlendiriciler; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren “Taahhütname”yi onaylar.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri mali duruma ilişkin ve ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Daha fazla bilgi için:

Tel          : 0 266 246 10 00            E-Posta: turizm@gmka.gov.tr

Faks       : 0 266 246 17 00            Web Adresi: https://www.gmka.gov.tr/acik-destek-programlari

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..