Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2018 yılı için “Turizmin Geliştirilmesi”, “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi - 2” ve “Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı” Mali Destek Programları teklif çağrılarına çıkmıştır.

Teklif çağrıları kapsamında, alınacak proje başvurularını değerlendirmek üzere “Bağımsız Değerlendiriciler” görevlendirilecektir.

Görevlendirilecek olan Bağımsız Değerlendiricilerin en az lisans düzeyinde eğitim almış olmaları ve aşağıda belirtilen alanlardan birinde en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Birden fazla alanda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir ve bu durumda bu alanlardaki toplam deneyim süresinin 5 (beş) yıl olması yeterlidir.

Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için Gerekli Deneyim Alanları

 1. Turizmde Tanıtım, Pazarlama, Finans Ve Turizm İşletmeciliği
 2. Turizmde İş, Yenilikçi Uygulamalar Ve Yeni Ürün Geliştirme
 3. Turizme Yönelik Ruhsat, İzin, Sertifikasyon Ve Kalite Standartları
 4. Ulusal Ve Uluslararası Fuarlar/Fuarcılık, Kongre Ve Organizasyonlar
 5. Turizmde Markalaşma Ve Pazarlama Yöntemleri
 6. Destinasyon Yönetimi, Uluslararası Turizm Destinasyonları Ve Tur Faaliyetleri
 7. Turizm Sektöründe Birlikte Hareket Etme Ve Kümelenme Faaliyetleri
 8. Tarihi, Doğal Ve Kültürel Mirasın Korunması Faaliyetleri
 9. Turizm Alanlarında Çevre Düzenlemesi Ve Yönetimi
 10. Alternatif Turizm Faaliyetleri (Termal, Sağlık, Kültür, İnanç Turizmi, Agro, Doğa Sporları, Vb.)
 11. Müzecilik

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi - 2  Mali Destek Programı için Gerekli Deneyim Alanları

 1. İşgücü Piyasası
 2. Mesleki Eğitim Ve İstihdam
 3. Dezavantajlı Grupların Rehabilitasyonu Ve Sosyal İçerme
 4. Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim, Ortaöğretim Ve Yükseköğretime Yönelik Çalışmalar
 5. Sosyal Girişimcilik
 6. Çalışma Ekonomisi Ve Politikaları
 7. Sivil Toplumun Geliştirilmesi İle İlgili Konular

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için Gerekli Deneyim Alanları

Aşağıda belirtilen alanlarda en az beş yıllık deneyime sahip olunması gerekmekte olup, söz konusu deneyim kapsamında “Saha”, “Teknik Şartname, Keşif Özeti, Fizibilite, Hakediş” ve/veya “Altyapı (teknik) Proje Hazırlama, Kontrol ve Denetleme” tecrübesi aranmaktadır.

 1. Tarihi Ve Kültürel Yapıların Röleve, Restitüsyon Ve Restorasyonu
 2. Turistik Altyapı Ve Donatıların Oluşturulması Ve/Veya İyileştirilmesi
 3. Tarihi, Doğal Ve Kültürel Mirasın Korunması Faaliyetleri
 4. Turizm Alanında Tanıtımına Yönelik Faaliyetler
 5. Turistik Alanların Tasarım, Çevre Ve Saha Düzenlemesi (Peyzaj, Rekreasyon Vb.)
 6. Turizme Yönelik Çevre Ve Ulaşım Altyapısının Kurulması, Geliştirilmesi Ve/Veya İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar
 7. Ortak Kullanıma Hizmet Edecek Tesis, Donatı Vb. Unsurların Oluşturulması
 8. Atık Yönetim Sistemlerinin (Katı Atıkların Yönetimi, Geri Kazanım, Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanım, Endüstriyel Simbiyoz Vb. ) Kurulması, Geliştirilmesi Ve/Veya İyileştirilmesi Gibi Altyapı Çalışmaları
 9. Arkeoloji
 10. Müzecilik

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

 1. Herhangi bir Kalkınma Ajansı’nın mali destek programında başarılı bir şekilde görev almış olmak (mali destek programı tasarımı, değerlendirmesi, izlemesi, uygulama süreçleri kapsamında)
 2. Ulusal ve uluslararası hibe programları kapsamında desteklenen projelere ilişkin proje uygulama deneyimine sahip olmak (mali destek programı tasarımı, değerlendirmesi, izlemesi, uygulama süreçleri kapsamında)
 3. Proje döngüsü yönetimi, hibe programı yönetimi, proje etüdü ve değerlendirilmesi konularında eğitim almış olmak ve/veya bahsi geçen konularda eğitmenlik hizmeti sağlamış olmak
 4. Finansal analiz konusunda iş deneyimine sahip olmak
 5. Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.
 6. Bağımsız Değerlendiricilerin TR22 Bölgesi (Balıkesir, Çanakkale illeri) dışında ikamet etme koşulu aranacaktır.
 7. Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.
 8. Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde görevlendirildikleri programla ilgili "Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı" imzalayacaklardır.
 9. Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.
 10. Bağımsız değerlendiriciler bir program kapsamında; bir günde en fazla 3 (üç) proje teklifi olmak üzere her bir mali destek programı için toplamda en fazla 25 (yirmi beş) proje teklifini değerlendirebileceklerdir. T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nin (KAYS) https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/ adresindeki sayfasından kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir.

Adaylar kendi hesaplarından sisteme giriş yaparak özgeçmiş formatını doldurmalı ve GMKA tarafından ilan edilmiş olan programlardan kendisi ile ilgili olanlara bağımsız değerlendirici olmak üzere, 16.10.2018 ve  16.11.2018 tarihleri arasında başvuru yapmalıdırlar.

Başvuru sırasında özgeçmişe ek olarak bazı kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Adayların özgeçmişlerini ayrıca elden, e-posta ya da posta yoluyla sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Başvurular sadece çevrimiçi olarak alınacaktır.

Bağımsız değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.

Bağımsız Değerlendirici adaylarının, ilgilendikleri Program ile ilgili almış oldukları eğitim ve uygulama tecrübelerini gösteren destekleyici belgelerin birer nüshasını özgeçmişleri ile birlikte başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.