Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2018 yılı için “Mesleki Eğitimi Geliştirme” Mali Destek Programı teklif çağrılarına çıkmıştır.

Teklif çağrısı kapsamında, alınacak proje başvurularını değerlendirmek üzere “Bağımsız Değerlendiriciler” görevlendirilecektir.

Görevlendirilecek olan Bağımsız Değerlendiricilerin en az lisans düzeyinde eğitim almış olmaları ve aşağıda belirtilen alanlardan birinde en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Birden fazla alanda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir ve bu durumda bu alanlardaki toplam deneyim süresinin 5 (beş) yıl olması yeterlidir.

Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı için Gerekli Deneyim Alanları

 1. İşgücü piyasası
 2. Mesleki eğitim ve istihdam
 3. Dezavantajlı grupların rehabilitasyonu ve sosyal içerme
 4. Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretime yönelik çalışmalar
 5. Sosyal girişimcilik
 6. Çalışma ekonomisi ve politikaları
 7. Sivil toplumun geliştirilmesi ile ilgili konular

Aşağıda listelenen niteliklere sahip olan ve bu niteliğini belgelendiren adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir:

 1. 2018 Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi statüsünde olan kurum ve kuruluş türlerinden birinde çalışmış veya çalışıyor olmak
 2. Herhangi bir Kalkınma Ajansı’nın Mali Destek Programında başarılı bir şekilde görev almış olmak (mali destek programı tasarımı, değerlendirmesi, izlemesi, uygulama süreçleri kapsamında)
 3. Ulusal ve uluslararası hibe programları kapsamında desteklenen projelere ilişkin proje uygulama deneyimine sahip olmak (mali destek programı tasarımı, değerlendirmesi, izlemesi, uygulama süreçleri kapsamında)
 4. Proje döngüsü yönetimi, hibe programı yönetimi, proje etüdü ve değerlendirilmesi konularında eğitim almış olmak ve/veya bahsi geçen konularda eğitmenlik hizmeti sağlamış olmak

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

 • Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi, ortağı oldukları ya da çalıştıkları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.
 • Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.
 • Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde görevlendirildikleri programla ilgili "Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı" imzalayacaklardır.
 • Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.
 • Bağımsız değerlendiriciler bir program kapsamında; bir günde en fazla 3 (üç) proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla 25 (yirmi beş) proje teklifini değerlendirebileceklerdir. T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nin (KAYS) https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr adresindeki sayfasından kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir.

Adaylar kendi hesaplarından sisteme giriş yaparak özgeçmiş formatını doldurmalı ve GMKA tarafından ilan edilmiş olan programlardan kendisi ile ilgili olanlara bağımsız değerlendirici olmak üzere, 01.02.2018 - 15.02.2018 tarihleri arasında başvuru yapmalıdırlar.

Başvuru sırasında özgeçmişe ek olarak bazı kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Adaylar Ajans tarafından uzmanlık alanlarını göstermesi amacıyla sisteme yüklenen şablonu da doldurarak başvurularına eklemelidirler. Adayların özgeçmişlerini ayrıca elden, e-posta ya da posta yoluyla sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Başvurular sadece çevrimiçi olarak alınacaktır.

Bağımsız değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.

Bağımsız Değerlendirici adaylarının, ilgilendikleri Program ile ilgili almış oldukları eğitim ve uygulama tecrübelerini gösteren destekleyici belgelerin birer nüshasını özgeçmişleri ile birlikte başvuru sırasında sıkıştırılmış dosya olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi

Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmiş ve eklerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde mülakat yoluyla, aralarında hiyerarşik ilişki bulunmayan Ajans Uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon marifeti ile tespit edilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman

 • Bağımsız değerlendiricilerin görev alacağı muhtemel tarih aralığı 24 Nisan 2018 – 4 Mayıs 2018 olacaktır. Ajans bu tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
 • Bağımsız Değerlendiricilerin çalışmaları tam zamanlı ve 08.15-18.15 saatleri arasında olacaktır. Değerlendirmelere aşağıda belirtilen saat aralıklarında başlanabilecektir.

Günün İlk Değerlendirmesine Başlanabilecek Saat Aralığı

08.00-09.00

Günün 2. Değerlendirmesine Başlanabilecek Saat Aralığı

11.00-12.00

Günün 3. Değerlendirmesine Başlanabilecek Saat Aralığı

14.00-15.00

 • Tüm bu çalışmalar T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mahallesi, A. Gaffar Okkan Caddesi No: 36 / B Merkez – BALIKESİR adresindeki Ajans Hizmet Binası'nda veya Ajans Genel Sekreterinin belirleyeceği başka bir adreste gerçekleştirilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler

Bağımsız değerlendiricilere aşağıdaki tabloda belirtilen şart ve miktarlarda ödeme yapılacaktır:

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME

 

Değerlendirme Ücreti Tavanı

Diğer Giderler

Kamu Personeli Olmayan Bağımsız Değerlendiriciler [1]

Değerlendirilen proje başına aylık asgari ücret net tutarının % 25'i ödenecektir.

Şehir dışından geliyorlarsa, 400 TL’yi aşmamak koşuluyla ulaşım giderleri karşılanacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37'nci maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına proje başına aylık asgari ücret net tutarının % 25'i yatırılacaktır.

Şehir dışından geliyorlarsa, 400 TL’yi aşmamak koşuluyla ulaşım giderleri karşılanacaktır.

Kamu Personeli Statüsünde Olup Değerlendirme Ücreti Alamayan Bağımsız Değerlendiriciler

Görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) karşılanacaktır.

Başvuru için istenen Belgeler (Taranmış halde KAYS başvurusu sırasında sıkıştırılmış dosya olarak sisteme yüklenmelidir)

 • Tam ve eksiksiz olarak doldurularak imzalanmış özgeçmiş
 • Diploma, başvurduğu alanla ilgili tecrübesini gösteren belgeler ve özgeçmişte belirtilen diğer özellikleri ispat edici belgeler (sertifikalar vb.)
 • Kimlik Fotokopisi
 

[1]Kamu çalışanlarından bağlı oldukları mevzuat gereği kendilerine ödeme yapılabilen Bağımsız Değerlendiricilere de bu maddede belirtilen azami miktara kadar ödeme yapılacaktır.