Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

Üniversite öğretim üyesinden hizmet almak isteyen kişi/kurumun öğretim üyesinden bizzat teklif alabilmesi için;

a)   Öğretim üyesinin mesai saatleri dışında bu proje kapsamında çalışacak olması (bu konu teklif mektubunda öğretim üyesinin kendi taahhüdüyle sağlanabilir.)

b)   Öğretim üyesinin, üniversiteden, sadece araştırma ve eğitim faaliyeti yaptığına, döner sermayeden pay almadığına ve projede mesleki faaliyette bulunmasında YÖK kanunu 36. Maddesi kapsamında bir engel bulunmadığına dair yazı alması gerekmektedir. (YÖK Kanunu 36. Maddesi 650 sayılı KHK ile değiştirilerek devlet memurlarındaki ticaret yasağını öğretim üyeleri için de ifade ettikten sonra, öğretim üyelerinin üniversitede sadece eğitim ve araştırma faaliyeti bulunmaması ve döner sermayeden pay almaması şartıyla bu yasağa tabi olmayacaklarını belirtmiştir.)

Bu halde bu yazıyla birlikte proje kapsamında teklif verebilir ve ödenecek ücret öğretim üyesinin kişisel hesabına yatırılabilir.

Üniversiteden teklif alınması ve ödemelerin döner sermaye vasıtasıyla yapılması;

a)   Öğretim üyesi mesai saatleri içinde projeye hizmet verecekse bu durumda yukarıdaki hükme(YÖK kanunu 36. Madde)  göre şahsen teklif mektubu veremez ve ödemeyi şahsen alamaz.

b)   Bu durumda YÖK kanunu 37. maddeye göre teklifin üniversite  tarafından verilmesi ve ödemelerin de döner sermaye vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.

Her iki durumda da öğretim üyesinden hizmet almak isteyen kişi/kurum 3. kişi konumundadır. Yani üniversite kendi bünyesinde çalışan öğretim üyesinden hizmet alımı yapamaz.

Bütçe formu incelendiğinde gündelikler için bütçede ayrılan kısmın 1.3.1 ve 1.3.2 olduğunu görülmektedir. İlgili bütçe kalemlerinin açıklamasında “proje personeli”nin ifade edildiği görülmektedir. Bu açıklamaya istinaden bu kalem kapsamında yazılabilecek giderler, sadece proje ekibi için yazılabilecektir. Gündelik giderleri; gidilen yerdeki yemek-konaklama ve gidilen yer içindeki ulaşım giderlerini içermektedir. Söz konusu yere gitmek için yapılan seyahat ile ilgili ulaşım giderlerinin ise seyahat kalemine yazılması gerekmektedir.

2014 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin “2.1.3 Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler” bölümünde de belirtildiği gibi  konferans/tiyatro salonu, kantin ve kütüphane kurulmasına ya da düzenlenmesine yönelik faaliyetler uygun olmayan proje konuları arasındadır. Bu doğrultuda, kurulacak/düzenlenecek olan salona farklı isimler veriliyor olsa da 2014 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında belirtilen konulara yönelik salon/mekan kurulması ya da düzenlenmesi uygun değildir.

20.000 TL’yi geçen her mal ya da hizmet alımı için alınan 3 proforma faturadan en düşük tutarlı olanın değeri bütçeye yansıtılmalıdır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek alımlar Başvuru Sahibinin niteliğine göre tabi olduğu satın alma mevzuatına, kendine ait satın alma kuralları olmayan yararlanıcılar için ise Ajans satın alma mevzuatına göre gerçekleştirilir. Doğrudan temin usulü, pazarlık usulü ya da ihale usulüne göre yapılacak alımların başvuru esnasında sunulan proforma faturaların alındığı yerden yapılması zorunlu değildir.

2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında bir kurum/kuruluşun iştirakçi olabileceği proje sayısı ile ilgili herhangi bir kısıt yoktur.

Ajansa katkı payı borcu olan bir kurum/kuruluşun Başvuru Sahibi ya da Ortak olması durumunda kurumun, toplam katkı payı borcu, Ajans’a aktarılmadıkça ve bunlarla ilişkili diğer bütün mali yükümlülükler tamamen yerine getirilmedikçe Ajans ile sözleşme imzalayamazlar ve proje ortağı olamazlar. Bununla birlikte, kurum/kuruluşların Ajansa katkı payı borcunun olması projede iştirakçi olarak yer almalarına engel teşkil etmemektedir.

 

 

    

2014 yılı Mali Destek Programları başvuru rehberlerinde belirtildiği üzere kar amacı güden Başvuru Sahiplerinin merkezi ve yasal şubelerinin ilan tarihi olan 16 Aralık 2013’ten önce bölgemizde kurulmuş olması gerekmektedir.

Proje kapsamında kurulacak proje ekibi için kişi sayısı sınırlaması yoktur. Ancak EK-B Bütçede İnsan Kaynakları ve Seyahat kalemlerine proje ekibi için herhangi bir gider yansıtılacaksa başvuru rehberlerinde bu bütçe kalemleri için belirlenen limitler dikkate alınmalıdır.

Gerçekleşen maliyetin proje bütçesini aşan miktarı uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilecektir ve yararlanıcı tarafından karşılanır.

Projeler kapsamında ÖTV malın bedeline dahil kabul edilmekte olup uygun maliyet olarak kabul edilerek bütçeye yansıtılabilir.

Öncelikli Sektörler ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberlerinin her ikisinin “2.4.1 Maliyetlerin Uygunluğu” bölümünün “Uygun Olmayan Maliyetler” başlığı altında da belirtildiği gibi her türlü araç/taşıt alımı uygun olmayan bütçe kalemleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, 2014 yılı teklif çağrılarına sunulacak proje kapsamında insan, hayvan veya yük taşımaya yarayan, motorlu ya da motorsuz bisiklet, el arabası, forklift, atv, kano, kayık, tır, golf arabası vb. herhangi bir araç ve/veya taşıt alımı mümkün değildir. Diğer yandan, araç alımı uygun maliyet olmasa da mevcut aracın projeye uygun hale getirilmesi için gerekli olan ekipman ve modifiye giderleri uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. Projeler kapsamında dorse, kasa, konteyner vb. alımının uygunluğu hususunda kullanım alanına göre her proje özelinde ayrı değerlendirme yapılacaktır. Projede detaylı açıklanması koşuluyla ekipman amaçlı kullanılan dorse, kasa, konteyner vb. uygun maliyet olarak kabul edilebilecektir ve proje bütçelerinde ekipman olarak değerlendirilecektir.

Elde ettiğiniz ürünler proje kapsamında satılmayacak ve yalnızca engellilerin eğitimi amacıyla kullanılacaksa sarf malzemesi kabul edilir. Ancak ürünler satış ve kar etme amacıyla üretiliyorsa ve proje süresi içinde satılacaksa hammadde olarak kabul edilir. Bu durumda rehberde yer alan uygun olmayan maliyetler gereği hammadde maliyetleri Ajans desteğinden karşılanamaz.

KAYS’ ta yüklü bulunan Destekleyici Belge örneklerinin başvuru sahibinin bilgisayarına indirilmesi, bilgisayar ortamında doldurulması ve imzalandıktan sonra taratılıp tekrar KAYS’a yüklenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hem Ajans’a teslim edilecek matbu kopyaların hem de KAYS’a yüklenecek kopyaların ıslak imzalı olması gerekmektedir.

Okulların yapacağı proje başvurularında İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin ortak olması zorunluluğu yoktur. Okulların yapacağı başvurularda “Başvuru Sahibinin Beyanı” bölümünün okulun en yüksek amiri (Müdür, Müdür Vekili) tarafından imzalanması yeterlidir.

Proje kapsamında istihdam edilen yeni personelin piyasa koşullarının üzerinde olmayan net maaşları, sigorta primleri ve ilgili diğer giderleri uygun maliyettir.

657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan kamu personelinin maaşı proje sahibinin eş finansmanı olarak kabul edilmemektedir.

Proje ekibinde yer alan ve projenin yürütülmesinde tanımlı bir yetki ve sorumluluğu olan kişilerin ücretleri, bütçede “1.İnsan Kaynakları” kalemi altında gösterilmelidir. Bu kapsamda, Proje Koordinatörünün proje ekibinde yer alması ve projenin yürütülmesinde yetki ve sorumluluk sahibi olması sebebiyle, maaşı “1.İnsan Kaynakları” kalemi altında gösterilmelidir. Ancak bütçenin “Maaşlar” kaleminde sadece istihdam edilecek yeni personele, piyasa koşullarından yüksek olmamak kaydıyla verilen ücretlerin yazılabileceği unutulmamalıdır

 

 

    

Proje kapsamında  20.000 TL’yi geçen her bir “Makine/Ekipman” ve “Hizmet” satın alımı için farklı tedarikçilerden alınmış en az 3 (üç) adet proforma fatura ve/veya teklif başvuruya eklenmelidir. Ancak proje kapsamında çalışacak uzmanlar kurum/kuruluş bünyesinde istihdam edilecek yeni personel ise ve ilgili gider “Maaşlar” bölümüne yazılacaksa proforma fatura sunulmayacaktır

Bir projeye istenen sayıda ortak eklenebilir. Herhangi bir limit bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bir kurum/kuruluş bir program kapsamında en fazla 3 projeye ortak olabilir

Hayır. Söz konusu mal ve hizmet satın alımları proje ortak veya iştirakçilerinden gerçekleştirilemez. Ancak, proje ortak ve iştirakçileri projenin gerçekleştirilmesi için bedelsiz olarak mal ve hizmet sağlayabilirler.

Projelerin uygulama süresi ÖSMDP kapsamında azami 12 ay, SKMDP kapsamında ise 9 aydır. Bununla birlikte, Ajanstan destek alınması durumunda sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, mülkiyetinin Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle başkasına devredilmesi, rehin ve teminat olarak gösterilmesi, projede tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanılması mümkün değildir. Söz konusu hükümlerin uygulanabilirliğinin ve projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından faaliyetin gerçekleşeceği alanın kira kontratı süresinin en az öngörülen proje süresi + 3 yıl olması istenmektedir. Mevzuat gereği farklı bir uygulamanın olması durumunda daha kısa süreli kira sözleşmesi, gerekçelerinin yetkili kurum tarafından belirtilmesi koşuluyla Ajans tarafından kabul edilebilecektir.

Öncelikli Sektörler ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberlerinin her ikisinin “2.4.1 Maliyetlerin Uygunluğu” bölümünün “Uygun Olmayan Maliyetler” başlığı altında da belirtildiği gibi her türlü araç/taşıt alımı uygun olmayan bütçe kalemleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, 2014 yılı teklif çağrılarına sunulacak proje kapsamında insan, hayvan veya yük taşımaya yarayan, motorlu ya da motorsuz bisiklet, el arabası, forklift, atv, kano, kayık, tır, golf arabası vb. herhangi bir araç ve/veya taşıt alımı mümkün değildir. Diğer yandan, araç alımı uygun maliyet olmasa da mevcut aracın projeye uygun hale getirilmesi için gerekli olan ekipman ve modifiye giderleri uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere, konteynerların standart bir kullanımı amacı yoktur ve birçok amaç için kullanılabilmektedir. Bu kapsamda konteyner alımının uygunluğu hususunda kullanım alanına göre her proje özelinde ayrı değerlendirme yapılacaktır. Projede detaylı açıklanması koşuluyla ekipman amaçlı kullanılan konteyner uygun maliyet olarak kabul edilebilecektir.

2014 yılı MDP Başvuru Rehberlerinde de belirtildiği üzere “Uygun Dolaylı Maliyetler” başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere projenin uygun doğrudan maliyetleri toplamının %1’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş götürü tutardır. “İdari Maliyetler” kalemi kapsamında herhangi bir bedelin proje bütçesine yansıtılması durumunda söz konusu bedelin hangi harcamalar için ayrıldığı “Başvuru Formu” ve aynı zamanda Bütçe eklerinde biri olan “Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi” bölümünde belirtilmelidir. Aksi halde yazılan maliyetler uygun maliyet olarak kabul edilemeyecek ve bütçe revizyonu sırasında Ajans tarafından silinecektir. Proje uygulama sürecinde idari maliyetler kapsamında yapılacak harcamaların belgelendirileceği de ayrıca unutulmamalıdır. Belirtilen alanların yalnızca proje faaliyetlerinde ve ne şekilde kullanılacağının ikna edici bir biçimde açıklanması ve ayrıca söz konusu bütçe kalemi için belirlenen limitin aşılmaması durumunda bahsi geçen giderler uygun maliyet olarak ele alınabilecektir.

Projede yer alan kilit personelin özgeçmişlerine Başvuru Rehberi EK-D formu üzerinden yer verilmesi istenmektedir. Proje ekibinde yer alan personelin hangi faaliyetleri yürütmekle sorumlu olacağının başvuru formu dahilinde detaylı açıklanması gerekmektedir.

Bir projeden doğrudan ve olumlu etkilenen paydaşlar; hedef grubu oluşturmakta olup bir projeden dolaylı ve olumlu etkilenen paydaşlar ise nihai yararlanıcıları oluşturmaktadır. Proje hazırlanırken hedef gruba ilişkin mümkün olduğunca spesifik bilgi verilmesi beklenmektedir. Proje yazımı kapsamında hedef grubun niteliksel ve niceliksel olarak tanımlanması gerekmektedir.

2014 yılı çıkılan mali destek programları dahilinde yapılacak proje başvuruları kapsamında 20.000 TL ve üzeri makine/ekipman ve hizmet alımı için tedarikçilerden alınmış en az 3 proforma fatura/teklif mektubu istenmektedir. Kural olarak, proforma faturaların imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir. Gönderim tarihi, saati, gönderenin iletişim ve kimlik bilgisi, şirketin isim, iletişim ve adres bilgisi, ürünün cinsi, teknik özellikleri ve fiyatının açık ve net bir şekilde yer alması koşuluyla  e-mail ve fax ortamında alınan proforma faturalar/teklif mektupları da kabul edilebilmektedir. Ancak her durumda, proforma faturaların/teklif mektuplarının teklif çağrısı dönemindeki piyasa koşullarını yansıtması bakımından güncel olması önem arz etmektedir.

Bir kişi aynı anda farklı projelerde proje koordinatörü olabilir. Bu konu ile ilgili herhangi bir kısıt bulunmamaktadır.

 

 

   

Projeler kapsamında ortak kurum/kuruluş zorunluluğu yoktur. Bir başvuru sahibi ortağı olmadan da proje başvurusunda bulunabilir. Ancak projede ortak bulunması değerlendirme aşamasında puanlamaya etki edebileceği için Başvuru Rehberlerinde "2.3 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi" başlığı altındaki "Teknik ve Mali Değerlendirme" bölümünün incelenmesi tavsiye edilir.

Öncelikli Sektörler ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberlerinin her ikisinin “2.4.1 Maliyetlerin Uygunluğu” bölümünün “Uygun Olmayan Maliyetler” başlığı altında da belirtildiği gibi her türlü araç/taşıt alımı uygun olmayan bütçe kalemleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, 2014 yılı teklif çağrılarına sunulacak proje kapsamında insan, hayvan veya yük taşımaya yarayan, motorlu ya da motorsuz bisiklet, el arabası, forklift, atv, kano, kayık, golf arabası vb. herhangi bir araç ve/veya taşıt alımı mümkün değildir.

 

 

    

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..