Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

Bütçe formu incelendiğinde gündelikler için bütçede ayrılan kısmın 1.3.1 ve 1.3.2 olduğunu görülmektedir. İlgili bütçe kalemlerinin açıklamasında “proje personeli”nin ifade edildiği görülmektedir. Bu açıklamaya istinaden bu kalem kapsamında yazılabilecek giderler, sadece proje ekibi için yazılabilecektir. Gündelik giderleri; gidilen yerdeki yemek-konaklama ve gidilen yer içindeki ulaşım giderlerini içermektedir. Söz konusu yere gitmek için yapılan seyahat ile ilgili ulaşım giderlerinin ise seyahat kalemine yazılması gerekmektedir.

2014 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin “2.1.3 Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler” bölümünde de belirtildiği gibi  konferans/tiyatro salonu, kantin ve kütüphane kurulmasına ya da düzenlenmesine yönelik faaliyetler uygun olmayan proje konuları arasındadır. Bu doğrultuda, kurulacak/düzenlenecek olan salona farklı isimler veriliyor olsa da 2014 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında belirtilen konulara yönelik salon/mekan kurulması ya da düzenlenmesi uygun değildir.

Başvuru Rehberinde yer alan program amacı ve öncelikleri; hangi konulara destek verilebileceğini göstermektedir. Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler uygun kabul edilmektedir. Orman Ürünleri Sanayiinin Güçlendirilmesi, 2014 Yılı Öncelikli Sektörler MDP öncelikleri arasında yer almaktadır.Diğer yandan, işlenmemiş asıl orman ürünlerinin elde edilmesi ve pazarlanması ile salt kereste üretimine yönelik yatırımlar bu öncelik kapsamı dışındadır.

Laboratuvarda kullanılacak sarf malzemeleri niteliğindeki laboratuvar malzemeleri, ekipman ve malzeme kapsamında değerlendirilebilecektir. Diğer yandan, projeden bağımsız olarak kurum/ kuruluşun rutin bir faaliyetinden doğan giderlerin uygun maliyet olarak kabul edilmeyeceği göz önünde bulundurularak laboratuvar için alınacak malzemelerin çeşidinin ve miktarının, proje içeriği ile ilişkilendirilmesi ve orantılı olması gerekmektedir. Aynı şekilde, maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde hazırlanması ve proje uygulama aşamasında yapılacak harcamaların belgelendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda bahse konu malzemelerin "3. Ekipman ve Malzeme" başlığı altındaki "3.5 Diğer" alt başlığı altında yazılması uygundur.

20.000 TL’yi geçen her mal ya da hizmet alımı için alınan 3 proforma faturadan en düşük tutarlı olanın değeri bütçeye yansıtılmalıdır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek alımlar Başvuru Sahibinin niteliğine göre tabi olduğu satın alma mevzuatına, kendine ait satın alma kuralları olmayan yararlanıcılar için ise Ajans satın alma mevzuatına göre gerçekleştirilir. Doğrudan temin usulü, pazarlık usulü ya da ihale usulüne göre yapılacak alımların başvuru esnasında sunulan proforma faturaların alındığı yerden yapılması zorunlu değildir.

2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında bir kurum/kuruluşun iştirakçi olabileceği proje sayısı ile ilgili herhangi bir kısıt yoktur.

Ajansa katkı payı borcu olan bir kurum/kuruluşun Başvuru Sahibi ya da Ortak olması durumunda kurumun, toplam katkı payı borcu, Ajans’a aktarılmadıkça ve bunlarla ilişkili diğer bütün mali yükümlülükler tamamen yerine getirilmedikçe Ajans ile sözleşme imzalayamazlar ve proje ortağı olamazlar. Bununla birlikte, kurum/kuruluşların Ajansa katkı payı borcunun olması projede iştirakçi olarak yer almalarına engel teşkil etmemektedir.

2014 yılı Mali Destek Programları başvuru rehberlerinde belirtildiği üzere kar amacı güden Başvuru Sahiplerinin merkezi ve yasal şubelerinin ilan tarihi olan 16 Aralık 2013’ten önce bölgemizde kurulmuş olması gerekmektedir.

Proje kapsamında kurulacak proje ekibi için kişi sayısı sınırlaması yoktur. Ancak EK-B Bütçede İnsan Kaynakları ve Seyahat kalemlerine proje ekibi için herhangi bir gider yansıtılacaksa başvuru rehberlerinde bu bütçe kalemleri için belirlenen limitler dikkate alınmalıdır.

Gerçekleşen maliyetin proje bütçesini aşan miktarı uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilecektir ve yararlanıcı tarafından karşılanır.

Projeler kapsamında ÖTV malın bedeline dahil kabul edilmekte olup uygun maliyet olarak kabul edilerek bütçeye yansıtılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular bölümünde de belirtildiği gibi Öncelikli Sektörler ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberlerinin “2.4.1 Maliyetlerin Uygunluğu” bölümünün “Uygun Olmayan Maliyetler” başlığı altında her türlü araç/taşıt alımı uygun olmayan bütçe kalemleri arasında yer almaktadır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda iş makineleri; “yol, inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan moturlu araçlar” olarak; taşıt ise “karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı” şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca, 18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde iş makineleri; paletli veya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver ve yol inşa makinaları ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araç” olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda 2014 yılı teklif çağrılarında Ajansa sunulacak projeler dahilinde paletli ekskavatör alımı uygun maliyet değildir. Diğer yandan, araç alımı uygun maliyet olmasa da mevcut aracın projeye uygun hale getirilmesi için gerekli olan ekipman ve modifiye giderleri uygun maliyet olarak değerlendirilebilecektir.

Öncelikli Sektörler ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberlerinin her ikisinin “2.4.1 Maliyetlerin Uygunluğu” bölümünün “Uygun Olmayan Maliyetler” başlığı altında da belirtildiği gibi her türlü araç/taşıt alımı uygun olmayan bütçe kalemleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, 2014 yılı teklif çağrılarına sunulacak proje kapsamında insan, hayvan veya yük taşımaya yarayan, motorlu ya da motorsuz bisiklet, el arabası, forklift, atv, kano, kayık, tır, golf arabası vb. herhangi bir araç ve/veya taşıt alımı mümkün değildir. Diğer yandan, araç alımı uygun maliyet olmasa da mevcut aracın projeye uygun hale getirilmesi için gerekli olan ekipman ve modifiye giderleri uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. Projeler kapsamında dorse, kasa, konteyner vb. alımının uygunluğu hususunda kullanım alanına göre her proje özelinde ayrı değerlendirme yapılacaktır. Projede detaylı açıklanması koşuluyla ekipman amaçlı kullanılan dorse, kasa, konteyner vb. uygun maliyet olarak kabul edilebilecektir ve proje bütçelerinde ekipman olarak değerlendirilecektir.

2014 Yılı Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı Başvuru Rehberi kapsamında “Proje faaliyetinin proje teklifini sunan kurum/kuruluşun iştigal ve faaliyet alanı içerisinde bulunması” koşulu aranmaktadır. Ancak, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerin lisans alma, şirket kurma ile lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara uygulanacak usul-esaslar “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik”te ve “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik”te düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmelikler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kişilerin gerçekleştirecekleri faaliyetin iştigal alanı içinde olması koşulu aranmamaktadır. Bu sebepten ötürü, 2014 Yılı Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı “Yenilenebilir Enerji Uygulamalarının Yaygınlaştırılması“ önceliği kapsamında sunulacak projeler, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Ancak, sözleşme imzalama aşamasında yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız ve lisanslı elektrik üretimine yönelik mevzuatla belirlenmiş gerekli izinlerin sunulması istenmektedir. Aksi takdirde, destek almaya hak kazanılmış olsa bile sözleşme imzalanmayacaktır.

2014 Yılı Öncelikli Sektörler ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları (ÖSMDP ve SKMDP) Başvuru Rehberlerinde de belirtildiği gibi; bina alımları bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri arasındadır. Ancak, projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30’unu geçmemek kaydıyla küçük ölçekli yapım işleri ile ilgili tüm harcamalar uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Küçük ölçekli yapım işleri, projenin uygulanması için yapılması zorunlu olmak ve Ajans desteğinin % 30’unu aşmamak kaydı ile duvar örülmesi, elektrik sistemleri, tesisat döşenmesi, boya – badana yapılması, tamirat işleri vb. inşaat faaliyetlerini ifade etmektedir. Yapılması gerekli olan bir yapım işi olması halinde, bu yapım işi ile ilişkili bütün harcamalar (Teknik projenin hazırlanması, işçilik, kullanılan malzeme/ekipman/araç dahil olmak üzere) bütçenin “5.9 İnşaat ve Yapım işleri” kalemine yazılmalıdır.

Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde uygun başvuru sahipleri arasında KOBİ’ler yer almaktadır. KOBİ, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir. Bu kapsamda ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak koşuluyla başvuru sahibinin esnaf işletmesi olabileceği gibi ticari ya da sınai işletme de olması mümkündür.

16 Aralık 2013 tarihi itibariyle 2014 Yılı için Öncelikli Sektörler ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı adı altında Teklif Çağrısına çıkılmış olup ayrıntılı bilgi için www.gmka.org.tr adresimizden ilgili başvuru rehberi ve eklerini edinebilirsiniz. Başvuru Rehberinde, Başvuru Sahiplerinin, Proje Konularının ve Maliyetlerin Uygunluğu konusunda istenen kriterlere yer verilmiştir. Çıkılan destek programı kapsamında Başvuru Rehberinde yer alan program öncelikleri hangi konulara destek verilebileceği göstermektedir. Bu dönemki Öncelikli Sektörler MDP öncelikleri; Tarıma  Dayalı  Sanayi  ile  Tarım  Alet  ve  Makinaları  Sanayinin Geliştirilmesi, Orman Ürünleri Sanayiinin Güçlendirilmesi,Yenilenebilir  Enerji  ve  Enerji  Verimliliğinde  Makine-Ekipman Üretiminin  Yerlileştirilmesi  ve  Yenilenebilir  Enerji  Uygulamalarının Yaygınlaştırılması, Atıkların Değerlendirilmesi ve Çevreye Verdiği Zararın Azaltılması, Bölge  Turizm  Olanaklarının  Tanıtılması  ve  Alternatif  Turizm Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi, Madenlerin  Çevreye  Duyarlı  Şekilde  İşlenerek  Ekonomiye Kazandırılması yer almaktadır.
 

Projelerin uygulama süresi ÖSMDP kapsamında azami 12 ay, SKMDP kapsamında ise 9 aydır. Bununla birlikte, Ajanstan destek alınması durumunda sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, mülkiyetinin Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle başkasına devredilmesi, rehin ve teminat olarak gösterilmesi, projede tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanılması mümkün değildir. Söz konusu hükümlerin uygulanabilirliğinin ve projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından faaliyetin gerçekleşeceği alanın kira kontratı süresinin en az öngörülen proje süresi + 3 yıl olması istenmektedir. Mevzuat gereği farklı bir uygulamanın olması durumunda daha kısa süreli kira sözleşmesi, gerekçelerinin yetkili kurum tarafından belirtilmesi koşuluyla Ajans tarafından kabul edilebilecektir.

Öncelikli Sektörler ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberlerinin her ikisinin “2.4.1 Maliyetlerin Uygunluğu” bölümünün “Uygun Olmayan Maliyetler” başlığı altında da belirtildiği gibi her türlü araç/taşıt alımı uygun olmayan bütçe kalemleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, 2014 yılı teklif çağrılarına sunulacak proje kapsamında insan, hayvan veya yük taşımaya yarayan, motorlu ya da motorsuz bisiklet, el arabası, forklift, atv, kano, kayık, tır, golf arabası vb. herhangi bir araç ve/veya taşıt alımı mümkün değildir. Diğer yandan, araç alımı uygun maliyet olmasa da mevcut aracın projeye uygun hale getirilmesi için gerekli olan ekipman ve modifiye giderleri uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere, konteynerların standart bir kullanımı amacı yoktur ve birçok amaç için kullanılabilmektedir. Bu kapsamda konteyner alımının uygunluğu hususunda kullanım alanına göre her proje özelinde ayrı değerlendirme yapılacaktır. Projede detaylı açıklanması koşuluyla ekipman amaçlı kullanılan konteyner uygun maliyet olarak kabul edilebilecektir.

2014 yılı MDP Başvuru Rehberlerinde de belirtildiği üzere “Uygun Dolaylı Maliyetler” başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere projenin uygun doğrudan maliyetleri toplamının %1’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş götürü tutardır. “İdari Maliyetler” kalemi kapsamında herhangi bir bedelin proje bütçesine yansıtılması durumunda söz konusu bedelin hangi harcamalar için ayrıldığı “Başvuru Formu” ve aynı zamanda Bütçe eklerinde biri olan “Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi” bölümünde belirtilmelidir. Aksi halde yazılan maliyetler uygun maliyet olarak kabul edilemeyecek ve bütçe revizyonu sırasında Ajans tarafından silinecektir. Proje uygulama sürecinde idari maliyetler kapsamında yapılacak harcamaların belgelendirileceği de ayrıca unutulmamalıdır. Belirtilen alanların yalnızca proje faaliyetlerinde ve ne şekilde kullanılacağının ikna edici bir biçimde açıklanması ve ayrıca söz konusu bütçe kalemi için belirlenen limitin aşılmaması durumunda bahsi geçen giderler uygun maliyet olarak ele alınabilecektir.

Ajansa sunulan proje teklifi veya faaliyet konusu için ulusal ya da uluslararası herhangi bir program kapsamında mali destek alan ve/veya Ajans ile sözleşme imzalamadan önce başlatılan projeler için Ajansın mali destek programlarına başvurulamaz. Proje kapsamında sadece istihdam edilecek yeni personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ve ilgili diğer giderleri uygun maliyet olarak kabul edilebilecektir. Ancak, ifade edilen kural gereği yeni personelin sigorta priminin başka bir destekten karşılanması durumunda aynı bütçe kalemi Ajans tarafından uygun maliyet kabul edilemez.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;  2014 Yılı Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı Başvuru Rehberi’nin 2.1.1 Başvuru Sahibinin Uygunluğu başlığı altında tanımlandığı gibi KOBİ; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir. Bu kapsamda ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak koşuluyla başvuru sahibinin esnaf işletmesi olabileceği gibi ticari ya da sınai işletme de olması mümkündür. Proje başvurusu kapsamında KOBİ niteliğindeki başvuru sahiplerinden kuruluş sözleşmesi ve (varsa) şirket veya kuruluş yapılarında meydana gelen son değişikliklerin yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Gazetesini sunması istenmektedir. Adi ortaklık ve gerçek kişi tacir söz konusu olduğunda KOBİ koşullarının taşınması şartıyla vergi dairesi kayıtları ve SGK kayıtları ile yapılan başvurular kabul edilebilecektir.

Projede yer alan kilit personelin özgeçmişlerine Başvuru Rehberi EK-D formu üzerinden yer verilmesi istenmektedir. Proje ekibinde yer alan personelin hangi faaliyetleri yürütmekle sorumlu olacağının başvuru formu dahilinde detaylı açıklanması gerekmektedir.

Bir projeden doğrudan ve olumlu etkilenen paydaşlar; hedef grubu oluşturmakta olup bir projeden dolaylı ve olumlu etkilenen paydaşlar ise nihai yararlanıcıları oluşturmaktadır. Proje hazırlanırken hedef gruba ilişkin mümkün olduğunca spesifik bilgi verilmesi beklenmektedir. Proje yazımı kapsamında hedef grubun niteliksel ve niceliksel olarak tanımlanması gerekmektedir.

2014 yılı çıkılan mali destek programları dahilinde yapılacak proje başvuruları kapsamında 20.000 TL ve üzeri makine/ekipman ve hizmet alımı için tedarikçilerden alınmış en az 3 proforma fatura/teklif mektubu istenmektedir. Kural olarak, proforma faturaların imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir. Gönderim tarihi, saati, gönderenin iletişim ve kimlik bilgisi, şirketin isim, iletişim ve adres bilgisi, ürünün cinsi, teknik özellikleri ve fiyatının açık ve net bir şekilde yer alması koşuluyla  e-mail ve fax ortamında alınan proforma faturalar/teklif mektupları da kabul edilebilmektedir. Ancak her durumda, proforma faturaların/teklif mektuplarının teklif çağrısı dönemindeki piyasa koşullarını yansıtması bakımından güncel olması önem arz etmektedir.

6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda “Proje faaliyetinin proje teklifini sunan kurum/kuruluşun iştigal ve faaliyet alanı içerisinde bulunması” koşulu aranmakta olup Ajansa yapılan başvuruda verilen bilgiler ve sunulan belgelerde bu koşulun sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmektedir.

2014 Yılı Öncelikli Sektörler MDP kapsamında KOBİ statüsündeki kuruluşların merkezi ve şubelerinin ilan tarihi olan 16 Aralık 2013 tarihinden önce kurulmuş olması gerekmektedir.

Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı’nın başvuru rehberinde, her önceliğin amaç ve kapsamının belirtildiği açıklamalar “1.2 Programın Amaçları ve Öncelikleri” başlıklı bölümde yapılmıştır. Yapılacak başvurunun “1.6.1 Program Hedefleri ve Öncelikleri ile İlgisi” bölümünde, başvuru rehberinde her öncelik ile ilgili olarak belirtilen kapsama ne şekilde girildiği ve ilişkilendirilen önceliğe ne şekilde katkı sağlanacağı açıklanmalıdır. 

Örneğin, programın önceliklerinden birisi “Madenlerin Çevreye Duyarlı Şekilde İşlenerek Ekonomiye Kazandırılması”dır ve başvuru rehberinde söz konusu önceliğin amacı “Bölge içinde veya dışında çıkarılmış olan madenlerin ekolojik dengeyi bozmadan işlenerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi” olarak belirtilmiştir. Bu nedenle, bu öncelik kapsamında yapılacak başvurunun Ajans tarafından uygun kabul edilmesi, başvuruda Ajans desteği ile gerçekleştirilecek üretim ile hangi madenlerin işlendiğini, bu madenlerin katma değerinin ne şekilde artırıldığını ve bu üretimin ekolojik dengeyi bozmayacağı ile ilgili veri ve bilgilerin bulunmasına bağlıdır. 
 

Bir kişi aynı anda farklı projelerde proje koordinatörü olabilir. Bu konu ile ilgili herhangi bir kısıt bulunmamaktadır.

Projeler kapsamında ortak kurum/kuruluş zorunluluğu yoktur. Bir başvuru sahibi ortağı olmadan da proje başvurusunda bulunabilir. Ancak projede ortak bulunması değerlendirme aşamasında puanlamaya etki edebileceği için Başvuru Rehberlerinde "2.3 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi" başlığı altındaki "Teknik ve Mali Değerlendirme" bölümünün incelenmesi tavsiye edilir.

2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında kâr amacı güden kurumlar yalnızca kâr amacı güden kurumlara, kâr amacı gütmeyen kurumlar da yalnızca kâr amacı gütmeyen kurumlara ortak olabilir.

Kâr amacı güden kurumlar için Ajanstan talep edilen destek tutarları 50.000 TL ile 500.000 TL arasındadır. Destek oranlarının ise proje bütçesinin en az %25'i, en fazla %50'si olabildiği göz önüne bulundurulduğunda Ajansa minimum 100.000 TL, maksimum 2.000.000 TL bütçeli projeler sunulabilir.

Öncelikli Sektörler Mali Destek Programının üçüncü önceliği "Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Makine-Ekipman Üretiminin Yerlileştirilmesi ve Yenilenebilir Enerji Uygulamalarının Yaygınlaştırılması"dır. Bu öncelik kapsamında sadece makine ekipman üretiminin destekleneceği, diğer bir ifadeyle üretilmiş ürünlerin kullanılmasının desteklenmeyeceği bölüm enerji verimliliği ile ilgili bölümdür. Örneğin, yalıtım sağlayan malzemelerin üretimi uygun faaliyet iken bu malzemelerin yapılarda yalıtım amaçlı kullanımı uygun değildir. Ancak bu kısıt öncelik kapsamındaki yenilenebilir enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından geçerli olmayıp bu alanda üretilmiş ürünlerin kullanımı da uygun faaliyetlerdendir. Bu bağlamda, rüzgâr türbini kurulumu yenilenebilir enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile ilgili olduğundan uygun faaliyet konuları arasındadır.

Rüzgâr türbinleri yatırımları, ilgili mevzuatta yer alan kural ve koşullara tabidir ve bu mevzuata göre aynı dağıtım şirketinin sınırları içerisinde olmak kaydıyla, rüzgar türbini tüketim tesisinin, yani işletmenin yakınında olmak zorunda değildir. Ancak her durumda Ajans destekleri kullanılarak yapılacak olan yatırımlar TR22 Düzey 2 Bölgesi (Balıkesir, Çanakkale) sınırları içinde olmalıdır.

Kapalı alanı 500 m2'nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları uygun faaliyet konularından değildir.

Halka arzı direkt yapılan unlu mamuller üretimi uygun faaliyet konularından değildir. Ancak bu durum, bu ürünlerin üretimini yapan kuruluşların diğer faaliyetleri için başvuru yapmasına engel oluşturmamaktadır.

Maden arama, çıkarma, öğütme, kırma faaliyetleri uygun faaliyet konularından değildir.

Öncelikli Sektörler ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberlerinin her ikisinin “2.4.1 Maliyetlerin Uygunluğu” bölümünün “Uygun Olmayan Maliyetler” başlığı altında da belirtildiği gibi her türlü araç/taşıt alımı uygun olmayan bütçe kalemleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, 2014 yılı teklif çağrılarına sunulacak proje kapsamında insan, hayvan veya yük taşımaya yarayan, motorlu ya da motorsuz bisiklet, el arabası, forklift, atv, kano, kayık, golf arabası vb. herhangi bir araç ve/veya taşıt alımı mümkün değildir.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..