Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nda okullar uygun başvuru sahibidir. Başvuru sahibinin beyanı, gibi temsil ile ilgili tüm dokümanları imzalamaya okul müdürleri yetkilidir. Başvuru sahibinin ilk veya ortaokul olması durumunda EK – E’de yer alan Hesap Açma Beyanı’nı bağlı oldukları Milli Eğitim Müdürlüğü’ne imzalatmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi lise ve dengi bir okul ise Hesap Açma Beyanı da okul müdürü tarafından imzalanabilir.
 

Proje kapsamında DMO’dan mal alımı düşünülüyor olduğu durumda da maliyet etkinliğinin sağlanması açısından aynı nitelikte iki proforma faturanın daha başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 

Proje kapsamında bir seyahat öngörülmüşse bu seyahat ilgili harcamalar (yol, konaklama vb.), seyahate katılanların proje personeli olmasından bağımsız olarak bütçe tablosundaki seyahat kalemine yazılmalıdır.

İnşaat maliyetleri, projenin uygulanması için gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu aşmamak kaydıyla küçük ölçekli yapım maliyetlerini kapsar. Bu maliyetler, yapım işi ile ilişkili (işçilik, kullanılan malzeme/ekipman/araç dahil olmak üzere) bütün harcamaların toplamından oluşur.
 

Elde ettiğiniz ürünler proje kapsamında satılmayacak ve yalnızca engellilerin eğitimi amacıyla kullanılacaksa sarf malzemesi kabul edilir. Ancak ürünler satış ve kar etme amacıyla üretiliyorsa ve proje süresi içinde satılacaksa hammadde olarak kabul edilir. Bu durumda rehberde yer alan uygun olmayan maliyetler gereği hammadde maliyetleri Ajans desteğinden karşılanamaz.
 

Üniversite öğretim üyesinden hizmet almak isteyen kişi/kurumun öğretim üyesinden bizzat teklif alabilmesi için;

a)   Öğretim üyesinin mesai saatleri dışında bu proje kapsamında çalışacak olması (bu konu teklif mektubunda öğretim üyesinin kendi taahhüdüyle sağlanabilir.)

b)   Öğretim üyesinin, üniversiteden, sadece araştırma ve eğitim faaliyeti yaptığına, döner sermayeden pay almadığına ve projede mesleki faaliyette bulunmasında YÖK kanunu 36. Maddesi kapsamında bir engel bulunmadığına dair yazı alması gerekmektedir. (YÖK Kanunu 36. Maddesi 650 sayılı KHK ile değiştirilerek devlet memurlarındaki ticaret yasağını öğretim üyeleri için de ifade ettikten sonra, öğretim üyelerinin üniversitede sadece eğitim ve araştırma faaliyeti bulunmaması ve döner sermayeden pay almaması şartıyla bu yasağa tabi olmayacaklarını belirtmiştir.)

Bu halde bu yazıyla birlikte proje kapsamında teklif verebilir ve ödenecek ücret öğretim üyesinin kişisel hesabına yatırılabilir.

Üniversiteden teklif alınması ve ödemelerin döner sermaye vasıtasıyla yapılması;

a)   Öğretim üyesi mesai saatleri içinde projeye hizmet verecekse bu durumda yukarıdaki hükme(YÖK kanunu 36. Madde)  göre şahsen teklif mektubu veremez ve ödemeyi şahsen alamaz.

b)   Bu durumda YÖK kanunu 37. maddeye göre teklifin üniversite  tarafından verilmesi ve ödemelerin de döner sermaye vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.

Her iki durumda da öğretim üyesinden hizmet almak isteyen kişi/kurum 3. kişi konumundadır. Yani üniversite kendi bünyesinde çalışan öğretim üyesinden hizmet alımı yapamaz.

KAYS’ ta yüklü bulunan Destekleyici Belge örneklerinin başvuru sahibinin bilgisayarına indirilmesi, bilgisayar ortamında doldurulması ve imzalandıktan sonra taratılıp tekrar KAYS’a yüklenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hem Ajans’a teslim edilecek matbu kopyaların hem de KAYS’a yüklenecek kopyaların ıslak imzalı olması gerekmektedir.

Evet. Proje başvurusu yapabilirsiniz. Ancak, sözleşme imzalamaya hak kazanabilmeniz için SGK ve vergi borçlarının yapılandırılarak düzenli ödenmesi ve bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir.

Okulların yapacağı proje başvurularında İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin ortak olması zorunluluğu yoktur. Okulların yapacağı başvurularda “Başvuru Sahibinin Beyanı” bölümünün okulun en yüksek amiri (Müdür, Müdür Vekili) tarafından imzalanması yeterlidir.

Hayır. Zirai ürün ekme, hasat etme, tarla/bahçe hazırlama çalışmaları, fidan üretimi, tohum alımı, bitkisel üretim, besi  hayvancılığı, süt sığırcılığı, balık üretimi, canlı hayvan alımı, seracılık vb. konular ve bu faaliyetlere ilişkin makine-ekipman satın alımı birincil tarım faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Birincil tarım faaliyetleri ve bunlara ilişkin maliyetler Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenmemektedir.

Hayır. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’na kar amacı güden kurum/kuruluşlar başvuramazlar.

Proje faaliyetlerinin TR 22 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmesi esas olmakla birlikte projenin uygulanması için zorunlu olması ve gerekçelendirilmesi kaydıyla, fuar vb. faaliyetler bölge dışında uygulanabilir ve bunlar için yapılacak harcamalar bütçeye maliyet olarak yazılabilir.

Destek oranları Kalkınma Ajansları mevzuatı uyarınca programların yapısına göre oluşturulmaktadır. Ajans bu konuda sadece asgari ve azami oranlar belirlemekte, başvuru sahibi bu sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla talep ettiği destek oranını kendisi belirlemektedir.

Çevrimiçi proje başvuru sistemine proje başvurusunu yükleyecek olan kişinin kayıt olması yeterlidir. İmza yetkilisinin ya da kurumun en üst amirinin çevrimiçi başvuru sistemine kayıt olması zorunluluk arz etmemektedir.

Başarılı projelerin puanları arasında eşitlik olması durumunda aynı yararlanıcı tarafından sunulan tek proje başvurusu niteliğinde olanlar, bu hususta eşitlik olması halinde “Mali ve Teknik Kapasite” ve “İlgililik” bölümlerinden alınan puanların ortalaması en yüksek olanlar dikkate alınır, bu hususta da eşitlik olması halinde başvuru tarihi ve saati esas alınır.

Proje kapsamında istihdam edilen yeni personelin piyasa koşullarının üzerinde olmayan net maaşları, sigorta primleri ve ilgili diğer giderleri uygun maliyettir.

Hayır. Söz konusu mal ve hizmet satın alımları proje ortak veya iştirakçilerinden gerçekleştirilemez. Ancak, proje ortak ve iştirakçileri projenin gerçekleştirilmesi için bedelsiz olarak mal ve hizmet sağlayabilirler.

Ajans’a sunulan proje teklifi veya faaliyet konusu için ulusal veya uluslararası herhangi bir program kapsamında mali destek alan projeler Ajans destek programlarına başvuramazlar.

Gerçek kişiler ve kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’na başvuru sahibi veya ortak olarak yer alamazlar.

Ajans’a katkı payı borcu olan uygun başvuru sahipleri başvuru yapabilirler; ancak söz konusu katkı payını ödemedikçe Ajans ile destek sözleşmesi imzalayamazlar.

Fakülteler, Araştırma Merkezleri, Enstitüler ve Yüksekokulların 5018 sayılı kanunun 3. maddesinde tanımlandığı şekilde “ Harcama Birimi” olduklarını ispat etmeleri halinde, üniversiteler dışında ayrı başvuru sahibi olabilirler.

Mümkün değildir. Bir başvuru sahibi 2013 yılı mali destek programlarından yalnızca bir tanesine başvuruda bulunabilir.

2013 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sunulan projenin toplam bütçesinin asgari %25’i, azami %90’ı Ajans tarafından mali destek olarak sağlanabilir. Bununla birlikte destek miktarının 50.000 – 250.000 TL aralığında olması gerekmektedir.

Evet başvuru yapabilirsiniz. Ancak projenizin başarılı bulunması durumunda sözleşme imzalamaya hak kazanabilmeniz için söz konusu borçların yapılandırılarak düzenli ödeniyor olması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir.

Hayır. 2013 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Kent Konseyleri uygun başvuru sahibi değildir.

Bir projeye istenen sayıda ortak eklenebilir. Herhangi bir limit bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bir kurum/kuruluş en fazla 4 projeye ortak olabilir.

Eş-finansman olarak karşılanacak tutar karşılığı yapılacak alımlarla sınırlı olmamak üzere, proje kapsamında yapılacak tüm alımlar ve faturalar yararlanıcı adına olacaktır.

Projenin sürdürülebilirliğini yararlanıcının kendisi sağlayabileceği gibi, başka bir kurum da sağlayabilir.

Eş finansman yükümlülüğü tüm yararlanıcılar için bağlayıcıdır.

2013 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan projelerin 15.05.2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır.

657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan kamu personelinin maaşı proje sahibinin eş finansmanı olarak kabul edilmemektedir. Ancak kamu görevlisinin tabi olduğu (657 sayılı Kanun haricindeki) mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler uygun maliyet olarak değerlendirilir.

Çevrimiçi (online) başvurusu tamamlanan projelere ilişkin yazılım tarafından oluşturulmuş başvuru formunun, ekler ve destekleyici belgeler ile birlikte Ajans’a matbu olarak teslim edilmesi zorunludur. Yalnızca çevrimiçi (online) başvurusu yapılan ve Ajansa matbu olarak teslim edilmeyen proje teklifleri reddedilecektir. Hazırlanan başvuru dosyasının Ajans’a elden teslim edilmesi halinde, teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir.

Başvuru Rehberi ekinde yer alan üst yazı formatının kullanılması tercih edilmekle birlikte proje bilgilerini içeren farklı formatta hazırlanmış bir yazının da sunulması mümkündür.

Proje ekibinde yer alan kişilerin yapacakları yolculuk masrafları ve gündelikleri uygun maliyetler kapsamında ele alınmakta ve proje bütçesinden karşılanabilmektedir. Söz konusu faaliyet için, gündelik verme koşulları oluştuğu takdirde personelinize proje bütçesinden vereceğiniz gündeliği bütçede bulunan “1.3 Gündelikler” kaleminde göstermeniz gerekmektedir.

Proje ekibinde yer alan ve projenin yürütülmesinde tanımlı bir yetki ve sorumluluğu olan kişilerin ücretleri, bütçede “1.İnsan Kaynakları” kalemi altında gösterilmelidir. Bu kapsamda, Proje Koordinatörünün proje ekibinde yer alması ve projenin yürütülmesinde yetki ve sorumluluk sahibi olması sebebiyle, maaşı “1.İnsan Kaynakları” kalemi altında gösterilmelidir. Ancak bütçenin “Maaşlar” kaleminde sadece istihdam edilecek yeni personele, piyasa koşullarından yüksek olmamak kaydıyla verilen ücretlerin yazılabileceği unutulmamalıdır.

Proje kapsamında 10.000 TL’yi geçen her bir “Makine/Ekipman” ve “Hizmet” satın alımı için farklı tedarikçilerden alınmış en az 3 (üç) adet proforma fatura ve/veya teklif başvuruya eklenmelidir. Ancak proje kapsamında çalışacak uzmanlar kurum/kuruluş bünyesinde istihdam edilecek yeni personel ise ve ilgili gider “Maaşlar” bölümüne yazılacaksa proforma fatura sunulmayacaktır.

Proje ekibinde yer almayan; ancak belirli bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için istihdam edilecek uzmanlar “Hizmet Alımı” kapsamında değerlendirilmektedir ve bütçede “6. Diğer” başlığı altına yeni bir satır eklenerek oluşturulacak “Hizmet Alımı” kalemine yazılmalıdır.

Projenin gerçekleştirilmesi için elzem olan ve binek araç olarak nitelendirilmeyen minibüs, kamyon gibi araçların maliyetleri uygun doğrudan maliyetler kapsamına girmektedir.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..