Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

KAYS'ta Başvuru Sahibi, Ortak ve İştirakçi bölümlerinde yetkili kişi bilgileri kısmında istenen yetki belgesi yerine https://www.gmka.gov.tr/acik-destek-programlari linkinde sunulan Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler dosyasının içinde yer alan DB- Karar Belgesi-Tatbiki İmza-Başvuru Sahibi İçin.docx; DB- Karar Belgesi-Tatbiki İmza-Başvuru Sahibi İçin.docx ve DB- Karar Belgesi-Tatbiki İmza-Başvuru Sahibi İçin.docx dosyalarından ilgili olanlarının seçilip yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi ile ilgili kısma başvuru sahibi için hazırlanan karar belgesi, Ortakla ilgili kısma ortak için hazırlanan karar belgesi, iştirakçi için olan kısma ise iştirakçi için hazırlanan karar belgesi doldurulup yüklenmelidir. Karar belgelerinin; Başvuru Rehberindeki karar organları tablosunda yer alan söz konusu kurum/kuruluşların yetkili karar organı tarafından imzalanması gerektiği unutulmamalıdır. Ancak; İştirakçi kurumun; kamu kurumu ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olması dışında noter onaylı imza sirkülerinin de sisteme yüklenmesi gereklidir.

Hayır, sözleşme öncesi revize edilmiş bütçe nihai olarak kabul edilecektir ve herhangi bir şekilde artırılmayacaktır. Mevzuat gereği kur farkından doğan zararlar yararlanıcının yükümlülüğündedir.

Hayır, proforma faturalar sadece başvuru esnasında oluşacak bütçeyi belirlemek amacıyla istenmektedir.

Hayır, meslek lisesi kendi başına bir başvuru sahibi olarak değerlendirilecektir ve bir meslek lisesinden en fazla 2 (iki) başvuru yapılabilecektir.

2018 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın temel amacı meslek, eğitimin geliştirilmesi ve mesleki eğitim alan kişilerin istihdamına nitelikli bir şekilde katkı sağlanmasıdır. Başvuru rehberindeki örnek projelerden bu kapsamda bir çıkarım yapmanız mümkün olabilir. Bu anlamda, Teknoloji Transfer Ofisi kurulumu bu mali destek programı kapsamında beklenen projelerden değildir.

Performans göstergeleri için ise; bu göstergeler KAYS sisteminin ürettiği kadarıyla yönetilebilmektedir ve bir gösterge sistemde nasıl tanımlandıysa öyle kalmakta ve Ajanslar tarafından herhangi bir ekleme ya da çıkarma yapılamamaktadır. Bu program kapsamındaki baz göstergeler rehberden de anlaşılabileceği gibi tasarım merkezi ve laboratuvar kurulumu gibi mesleğe yönelik eğitim içerebilecek potansiyelde olmalıdır.

Bahsi geçen başvuru sahiplerinin tümü, ayrı ayrı başvuru sahibi olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, her MYO başvuru yapıp, bir üniversiteden örneğin 3 MYO projesi destek alabilecektir.

2018 Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na ait proje başvuru formu bulunmamaktadır. Başvurular KAYS sistemi üzerinden yapılacağı için, KAYS sistemine kaydolup başvuru formatını inceleyebilirsiniz.

2018 MEGMDP Programı kapsamındaki uygun başvuru sahipleri için teminat mektubu gerekmemektedir.

Ajans mali destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları bu Program kapsamında dış denetimden muaftır.

Taahhütnamenin başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu husus KAYS’a yüklenecek imza sirküleri veya vekaletname gibi belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapıldığı tespit edilen başvurular reddedilir. Kurumların yetkili temsilcileri Başvuru Rehberinde sayılmıştır. İlgili kısımdan kontrol edilebilir. Okulların yetkili temsilcisinin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü olduğu unutulmamalıdır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının ortak veya iştirakçiler ile yararlanıcı, ortak ve iştirakçinin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek veya tüzel kişilerden sağlanması mümkün değildir.

Çalıştay, eğitim, seminer, konferans veya kongre vb. katılımcılarına (konuşmacı ve görevliler hariç) verilecek herhangi bir ücret uygun değildir. Aynı şekilde, projenin herhangi bir eğitim faaliyeti/mesleki kurs içermesi durumunda eğitim faaliyetlerine katılacak olan kursiyerlere ödenecek gündelikler de uygun değildir. Diğer yandan, piyasa fiyatlarına uygun olmaları, projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları ve gerekçesinin açıklanması koşulu ile hizmet (eğitim, organizasyon, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri uygun maliyet olarak kabul edilebilir. Bu durumda, hizmet alımı maliyetlerinin, Bütçenin (EK B) “6.Diğer” kalemi altına yazılması gerektiği unutulmamalıdır.

Proje uygulama süresi içinde proje faaliyetlerinden dolayı gelir elde edilmemesi hususuna özen gösterilmesi gerekmektedir. Nitekim projede ihtiyaç duyulan makine ekipmanın kurulup proje kapsamında artık gelir elde edilebilecek seviyeye gelindiğinde projenin tamamlanması ve proje faaliyetlerinin de bu doğrultuda planlanması tavsiye edilmektedir.

Destek Yönetim Kılavuzu’nda belirtildiği üzere proje amacı ile doğrudan bağlantısı kurulamayan şartname satışı, proje faaliyetleri arasında yer alan eğitimlere katılım gibi konulardan gelir elde edilmesi durumlarında elde edilen gelir, proje bütçesinden düşülür.

Desteklenen proje veya faaliyet kapsamında projenin sözleşme ve eklerine uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde Ajans, ödemeleri durdurabilir ve/veya sözleşmeyi feshederek buna ilişkin mevzuatta ve sözleşmede belirtilen hukuki yollara başvurabilir. Bütçenin, projenin ve dolayısıyla sözleşmenin bir parçası olduğu ve mevzuat gereği süreç kapsamında herhangi bir şekilde bütçe artırımına gidilemeyeceği düşünülerek gerçekçi, net, tutarlı, makul ve gerekçeli bir şekilde hazırlanması gerektiği unutulmamalıdır.

Satın alma işlemlerinin tabi olunan mevzuata uygun yapılması koşuluyla hizmet satın alımında menşei sınırlaması bulunmamaktadır.

Projenin amacını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler arasında olması ve gerekçesinin belirtilmesi koşuluyla fuar katılım ücreti uygun maliyet olarak kabul edilebilir. Fuar katılım ücretinin, Bütçenin (EK B) “6.Diğer” kalemi altına yazılması gerekmektedir.

2018 MEGMDP kapsamında her türlü ticari ve binek taşıt/araç alımı uygun olmayan maliyetler arasında sayılmaktadır. Bu nedenle hangi amaçla olursa olsun taşıt/araç alımı uygun değildir.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..