Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

Başvuru rehberinde belirtildiği üzere Ortaklar, uygun başvuru sahipleri için belirtilen koşullardan “TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması ya da yetki alanının Bölge illerini kapsaması” dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Adı geçen şart haricinde uygun başvuru sahipleri olarak rehberde isimleri sayılan kurumlar dışında kurumların proje ortağı olarak eklendiği projeler ön inceleme sürecinde değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Karar belgelerinin kurumların kendi mevzuatı kapsamında belirlenmiş olan yetkili organlar tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. ATKÖAMDP Başvuru rehberinde tüm uygun başvuru sahipleri için kurumun hangi organı tarafından karar belgesinin düzenlenmesi gerektiğine dair ayrıntılı açıklama sayfa 22’de detaylıca açıklanmıştır.

Program kapsamında her türlü taşıt/araç alımı giderleri uygun olmayan maliyet olarak belirlenmiş olup, sunulan projeler başarılı sayılsa dahi bütçede yer alan taşıt/araç alım giderleri bütçe revizyonu ile projeden çıkarılacaktır.

ATKÖAMDP kapsamında sadece fuar, festival gibi organizasyonlara yönelik olan veya bu tip organizasyonlar olmasa dahi özü itibariyle tanıtımdan ibaret olan projeler uygun görülmeyecektir.

Proje bütçesinde gider olarak gösterilen ve Ajans’tan destek talep edilen hiçbir kalem için ortak ve iştirakçilerden mal veya hizmet sağlanması mümkün değildir. Aynı şekilde ortak ve iştirakçilerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altındaki diğer kurumların da projede alt yüklenici sıfatıyla hizmet vermesi mümkün değildir.

Katkı borcu olan kurumların proje başvurusunda bulunmasına yönelik bir engel söz konusu değildir. İlgili kurumlara ait projeler tüm değerlendirme süreçlerinde diğer projelerle birlikte değerlendirilecektir. Ancak projenin başarılı bulunması ve destek sözleşmesi imzalanması durumuna gelinmesi durumunda sözleşme imzası öncesinde kurumun katkı borcunu ödemesi gerekmektedir. Borç ödenmedikçe sözleşme imzalanamayacaktır.

Projede görev yapacak personele ait maaşlar ve ilintili diğer giderler ancak sözleşme sonrasında ve proje kapsamında istihdam edilecek yeni personel için uygun maliyet sayılabilecek olup bu kapsama girmeyen istihdam uygun sayılmayacaktır. Yeni personel giderleri projede uygun maliyet sayılsa dahi, tüm proje bütçesi bir bütün olarak değerlendirilecek ve toplam proje bütçesi üzerinden belirlenen destek oranına göre destek sağlanacaktır. Bu kapsamda eşfinansman yükünün belli kalemlerle sınırlı tutulması ve diğer bütçe kalemleri için eşfinansmanın hesaba katılmaması mümkün değildir.

Program kapsamında verilecek minimum destek tutarı 500.000 TL’dir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği uyarınca Genel sekreter başarılı proje listesini yönetim kuruluna sunmadan önce, listede yer alan her bir projenin bütçe kalemlerini ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını ayrı ayrı inceler veya inceletir. Bu inceleme sonucunda, proje başvurusunda yüksek gösterilmiş bütçe tutarları, her bir bütçe kalemi itibarıyla genel sekreter tarafından yeniden belirlenir. Yapılan revizyon sonrası projede desteklenecek tutarın 500.000 TL’nin altına inmesi durumunda proje başarılı olsa dahi program limitleri dışında kalacağından değerlendirme dışı kalacaktır.

Program kapsamında sadece üniversite rektörlükleri uygun başvuru sahibidir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 projesi için başvuru yapabilecek olup ancak 1 projesi başarılı listede yer alabilecektir. Aynı şekilde bir kurum en fazla 3 projeye ortak olabilmektedir. Bu nedenle farklı dekanlıklar vasıtasıyla rektörlük üzerinden adı geçen limitlerin ötesinde proje sunulması ve 1’den fazla başarılı proje yer alması mümkün değildir.

Program kapsamında turizm altyapı ve hizmet birlikleri uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmış olup, köylere hizmet götürme birlikleri hizmet birliği statüsüyle programa başvurabilecektir.

Programda başvurabilecek belediyeler için özel bir kısıtlamaya gidilmemiş olup, bu kapsamda belde belediyeleri de uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilecektir.

ATKÖAMDP kapsamında sadece bünyesinde turizm işletmecilik ve otelcilik bölümü bulunduran meslek liseleri başvurabilecektir.

Program kapsamında başvurabilecek tüm tüzel kişiler başvuru rehberinde açıkça yazılmış olup, rehberde adı geçmeyen kurumların başvurusu mümkün olmayacaktır. Bir kurum uygun başvuru sahibi olsa dahi ilgili kurumun alt birimleri başvuru yapamayacaktır.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..