Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

2015 yılı Mali Destek Programları Başvuru Rehberlerinin Uygun Maliyetler bölümlerinde de belirtildiği üzere projeler kapsamında bütçeye yalnızca yeni istihdam edilen personele maaş giderleri yansıtılabilir. Yeni istihdam edilmek koşuluyla emekliler de projeler kapsamında maaş alabilirler.

Projeler sona erdikten sonra 3 yıl boyunca herhangi bir anda Ajans tarafından denetim faaliyetleri gerçekleştirebilmektedir. Yararlanıcı yapılacak denetimler sırasında proje uygulama mekanlarına erişimi zorlaştırmamak yahut engellememek ve talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi sağlamakla yükümlüdür.

Başvuru rehberlerinin “Başvuruların değerlendirilmesi ve seçilmesi” bölümünde de belirtildiği üzere, Değerlendirme Tablosunun 4. bölümü 15 puanlık “Sürdürülebilirlik” bölümüdür. İlgili bölümde projenin hedef gruplar üzerinde nasıl bir etkisinin olacağı, projenin çarpan etkileri, destek sona erdikten sonra mali, kurumsal ve politik açıdan sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı hususlarının detaylı şekilde açıklanması gerekmektedir. Sürdürülebilirliği olmayan ve ilgili bölümde detaylı şekilde açıklanmayan projeler bu bölümden düşük puan alacaklardır.

Başvuru sahiplerine hazır örnek proje ya da geçmiş dönemlerde başarılı olmuş projelerin kopyaları verilememektedir. Bununla birlikte, başvuru evrakının temelini teşkil eden Başvuru Formu, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve dokümanlarının şablonları ve alan açıklamaları ile destekleyici belge formatları internet sitemizde yer almaktadır.

Başvuru Rehberlerinde de belirtildiği üzere yararlanıcı kusuru nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi durumunda destek tutarının %10’u tutarında bir cezai yaptırım uygulanır.

Proje başvuru formu ve ekleri Ajansa başvurduğunuz tarih itibariyle bağlayıcı olmakta olup, üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Başvuru rehberlerinin ilgili bölümünde de belirtildiği gibi kur farkından doğan zararlar uygun olmayan maliyetler arasındadır ve bu maliyeti Başvuru Sahibi yüklenir.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek alımlar Başvuru Sahibinin niteliğine göre tabi olunan satın alma mevzuatına ya da Ajans satın alma mevzuatına göre gerçekleştirilir. Doğrudan temin usulü, pazarlık usulü ya da ihale usulüne göre yapılacak alımların başvuru esnasında sunulan proforma faturaların alındığı yerden yapılması zorunlu değildir.

Ajans destekleri, sadece ürün ya da hizmet türü kapsamında değerlendirilmemektedir. Her yıl başta TR22 Güney Marmara Bölge Planı olmak üzere saha araştırmaları ve daha önceki programların etki analizi değerlendirmeleri dikkate alınarak yapılan çalışmalar neticesinde bölgesel kalkınma açısından etkili olabileceği tespit edilen öncelikler doğrultusunda destek programına çıkılmaktadır.

Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve program önceliklerinden en az birinin kapsamında giren projeler uygun kabul edilmektedir. Ajansımız 2015 yılı için 3 adet Mali Destek Programı ilan etmiş olup, KOBİ’lerin başvuru yapabileceği İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’na ilişkin bilgiye; web sayfamızın “Destekler” Bölümünü tıkladığınızda karşınıza çıkan Başvuru Rehberi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Başvuru Rehberleri, Ajans tarafından başvuru sahipleri için hazırlanan, destekten yararlanabilecek gerçek ve tüzel kişileri, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, destek konusu öncelik alanını, destekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, eş finansman yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri ayrıntılı, açık ve anlaşılır bir dilde açıklayan rehber belgelerdir. Uygun başvuru sahibi olup olmadığınızı, programlar kapsamında hangi alanlara destek sağlandığını, gerçekleştirmek istediğiniz projenin ilan edilmiş destek programı açısından uygun olup olmadığını Başvuru Rehberleri aracılığıyla tespit edebilirsiniz.

Ajansımız zirai ürün ekme, hasat etme, tarla/bahçe hazırlama çalışmaları, fidan üretimi, tohum alımı, bitkisel üretim, hayvansal üretim, besi hayvancılığı, süt sığırcılığı, balık üretimi, canlı hayvan alımı, seracılık vb. konular ve bu faaliyetlere yönelik makine-ekipman alımı gibi birincil tarım faaliyetlerine destek verememektedir.

Ajansımız tarafından KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine “Proje Teklif Çağrısı” yöntemi ile mali destek sağlanabilmektedir. Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, program için belirlenmiş konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunabildikleri bir destek türüdür. Proje Teklif Çağrısı kapsamında  Ajansımıza proje sunabilmek ve desteklerden faydalanabilmek için KOSGEB girişimcilik sertifikası koşulu aranmamaktadır.

Ajansımız, KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine “Proje Teklif Çağrısı” yöntemi ile mali destek sağlayabilmektedir. Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, program için belirlenmiş konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunabildikleri bir destek türüdür. Ajansımız tarafından destek programlarının işleyişini belirleyen mevzuat gereğince, yeni işletme kurulumuna dair herhangi bir destek verilmemektedir. Ajansımızdan destek alabilmek için Başvuru Sahibi işletmenin Mali Destek Programı ilan tarihinden önce (2015 yılı programları ilan tarihi 31 Aralık 2014) Balıkesir ya da Çanakkale’de merkezinin ya da yasal şubesi(leri)nin kurulmuş olması gerekmektedir.

Ajans tarafından ilan edilen Programlar kapsamında ilgili Başvuru Rehberlerinde hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri sayılmaktadır. Her türlü binek taşıt/araç alımı da uygun olmayan maliyet kalemleri arasında bulunmaktadır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2’nci maddesinde yapılan tanımlamada belirtildiği üzere “yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçlar” binek araç kapsamında değerlendirilmektedir. Bunun dışında sadece taşıt/araç alımına yönelik projeler de desteklenemeyecek konular arasında yer aldığı unutulmamalıdır.

Ajans desteklerinden faydalanabilmek için gerçekleştirmek istediğiniz faaliyetin ya da almak istediğiniz makine/ekipmanın mevcut Programın kapsamına girip girmediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve program önceliklerinden en az birinin kapsamında giren projeler uygun kabul edilmektedir.

Ajans desteklerinden faydalanabilmek için sunmak istediğiniz projenizin mevcut programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak olması ve program önceliklerinden en az birinin kapsamında girmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, proje uygulamalarında çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslara dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu doğrultuda inşaat işleri kapsamında birtakım sınırlamalar bulunmaktadır. Ancak, projenin uygulanması için gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30'unu geçmemek kaydıyla küçük ölçekli yapım işleri uygun maliyet olarak değerlendirilebilmektedir. Söz konusu yapım işi ile ilişkili bütün harcamalar (teknik projenin hazırlanması, işçilik, kullanılan malzeme/ekipman/araç dahil olmak üzere) bu oran dahilinde ele alınmaktadır.

Ajans tarafından verilen destekler hibe niteliğindedir. Başvuru Rehberlerinde "Desteklerin Tutarı" başlığı altında belirtilen Ajans destekleri tutarının ve oranının dışında kalan talep edilen tutarın, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanması gerekmektedir. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü altında olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni (nakdi olmayan) katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.

Her üç Program kapsamında da en fazla 3 (üç) projede ortak olunabilir. Bu kuralın ihlali halinde söz konusu kurum/kuruluşun ortak olduğu projeler arasından teslim edilen ilk 3 proje geçerli kabul edilecektir.

Her program kapsamında bir Başvuru Sahibinin en fazla kaç başvuru yapabileceği ve kaç projeye ortak olabileceği ilgili Başvuru Rehberlerinde "Proje Düzenlemeleri ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler" başlığı altında belirtilmiştir.

Buna göre; Bir başvuru sahibi, Ajans tarafından 2015 yılı için çıkılan teklif çağrılarından Küçük Ölçekli Altyapı MDP ve Sosyal Kalkınma MDP’den herhangi birine iki başvuru ya da herhangi iki MDP kapsamında birer başvuru yapmak üzere en fazla 2 (iki) projesi için destek başvurusunda bulunabilir.

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ise bir Başvuru Sahibi  en fazla 2 (iki) projesi için destek başvurusunda bulunabilir.

Söz konusu kuralın ihlali halinde söz konusu başvuru sahibinin teslim ettiği ilk 2 proje geçerli kabul edilecektir. Her durumda bir başvuru sahibinin en fazla 1 (bir) projesi başarılı listede yer alabilir.

Ajansımız tarafından çıkılan 2015 Yılı İktisadi Kalkınma MDP kapsamında KOBİ'ler uygun başvuru sahibi niteliğindedir. 2015 Yılı Sosyal Kalkınma ve Küçük Ölçekli Altyapı MDP kapsamında ise Üniversiteler (Vakıf Üniversiteleri, Askeri-Polis Akademileri ve Üniversite Hastaneleri) uygun başvuru sahipleri arasında sayılmaktadır. Ancak, konu ile ilgili detaylı bilgi için her Program özelinde geçerli olan Başvuru Rehberinin "Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu" kısmına bakılması önemle tavsiye edilir.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..