Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

Proje kapsamında DMO’dan mal alımı düşünülüyor olduğu durumda da maliyet etkinliğinin sağlanması açısından aynı nitelikte iki proforma faturanın daha başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Proje kapsamında bir seyahat öngörülmüşse bu seyahat ilgili harcamalar (yol, konaklama vb.), seyahate katılanların proje personeli olmasından bağımsız olarak bütçe tablosundaki seyahat kalemine yazılmalıdır.

İnşaat maliyetleri, projenin uygulanması için gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu aşmamak kaydıyla küçük ölçekli yapım maliyetlerini kapsar. Bu maliyetler, yapım işi ile ilişkili (işçilik, kullanılan malzeme/ekipman/araç dahil olmak üzere) bütün harcamaların toplamından oluşur.
 

Üniversite öğretim üyesinden hizmet almak isteyen kişi/kurumun öğretim üyesinden bizzat teklif alabilmesi için;

a)   Öğretim üyesinin mesai saatleri dışında bu proje kapsamında çalışacak olması (bu konu teklif mektubunda öğretim üyesinin kendi taahhüdüyle sağlanabilir.)

b)   Öğretim üyesinin, üniversiteden, sadece araştırma ve eğitim faaliyeti yaptığına, döner sermayeden pay almadığına ve projede mesleki faaliyette bulunmasında YÖK kanunu 36. Maddesi kapsamında bir engel bulunmadığına dair yazı alması gerekmektedir. (YÖK Kanunu 36. Maddesi 650 sayılı KHK ile değiştirilerek devlet memurlarındaki ticaret yasağını öğretim üyeleri için de ifade ettikten sonra, öğretim üyelerinin üniversitede sadece eğitim ve araştırma faaliyeti bulunmaması ve döner sermayeden pay almaması şartıyla bu yasağa tabi olmayacaklarını belirtmiştir.)

Bu halde bu yazıyla birlikte proje kapsamında teklif verebilir ve ödenecek ücret öğretim üyesinin kişisel hesabına yatırılabilir.

Üniversiteden teklif alınması ve ödemelerin döner sermaye vasıtasıyla yapılması;

a)   Öğretim üyesi mesai saatleri içinde projeye hizmet verecekse bu durumda yukarıdaki hükme(YÖK kanunu 36. Madde)  göre şahsen teklif mektubu veremez ve ödemeyi şahsen alamaz.

b)   Bu durumda YÖK kanunu 37. maddeye göre teklifin üniversite  tarafından verilmesi ve ödemelerin de döner sermaye vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.

Her iki durumda da öğretim üyesinden hizmet almak isteyen kişi/kurum 3. kişi ko

KAYS’ ta yüklü bulunan Destekleyici Belge örneklerinin başvuru sahibinin bilgisayarına indirilmesi, bilgisayar ortamında doldurulması ve imzalandıktan sonra taratılıp tekrar KAYS’a yüklenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hem Ajans’a teslim edilecek matbu kopyaların hem de KAYS’a yüklenecek kopyaların ıslak imzalı olması gerekmektedir.

14/04/2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1597 sayılı kararın yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilen müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine konu yatırımlar kapsamında aynı yatırım harcaması için birden fazla kamu kaynaklı destek unsurundan yararlanılamamakta olup, 14/04/1011 tarihinden önce gerçekleştirilen müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili süre uzatımı ve makine teçhizat ilavesi talepleri 2011/1597 sayılı kararın 8. Maddesi hükümleri kapsamı dışında değerlendirilmektedir.

Özet olarak yatırım teşvik belgesine başvuruyu belirtilen tarihten sonra gerçekleştirdiyseniz. Aynı makine/ ekipman için aynı anda birden fazla kamu kaynaklı destek unsurundan faydalanamazsınız.

Canlı hayvanın besi hayvancılığı, süt sığırcılığı, canlı hayvan üretimi gibi birincil tarım faaliyeti amacıyla alınması durumunda, ilgili maliyet Turizmde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında uygun maliyet değildir. Bununla birlikte canlı hayvan, turizmden elde edilen gelirin artırılması (örneğin: hayvanat bahçesi kurulması) veya alternatif turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi (örneğin:  at çiftliği kurulması) amacıyla alınacak ise, ilgili maliyet uygun maliyet olarak değerlendirilir.
 

Okulların yapacağı proje başvurularında İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin ortak olması zorunluluğu yoktur. Okulların yapacağı başvurularda “Başvuru Sahibinin Beyanı” bölümünün okulun en yüksek amiri (Müdür, Müdür Vekili) tarafından imzalanması yeterlidir.

Çevrimiçi proje başvuru sistemine proje başvurusunu yükleyecek olan kişinin kayıt olması yeterlidir. İmza yetkilisinin ya da kurumun en üst amirinin çevrimiçi başvuru sistemine kayıt olması zorunluluk arz etmemektedir.

Başarılı projelerin puanları arasında eşitlik olması durumunda aynı yararlanıcı tarafından sunulan tek proje başvurusu niteliğinde olanlar, bu hususta eşitlik olması halinde “Mali ve Teknik Kapasite” ve “İlgililik” bölümlerinden alınan puanların ortalaması en yüksek olanlar dikkate alınır, bu hususta da eşitlik olması halinde başvuru tarihi ve saati esas alınır.

Proje kapsamında istihdam edilen yeni personelin piyasa koşullarının üzerinde olmayan net maaşları, sigorta primleri ve ilgili diğer giderleri uygun maliyettir.

Hayır. Söz konusu mal ve hizmet satın alımları proje ortak veya iştirakçilerinden gerçekleştirilemez. Ancak, proje ortak ve iştirakçileri projenin gerçekleştirilmesi için bedelsiz olarak mal ve hizmet sağlayabilirler.

Ajans’a sunulan proje teklifi veya faaliyet konusu için ulusal veya uluslararası herhangi bir program kapsamında mali destek alan projeler Ajans destek programlarına başvuramazlar.

Ajans’a katkı payı borcu olan uygun başvuru sahipleri başvuru yapabilirler; ancak söz konusu katkı payını ödemedikçe Ajans ile destek sözleşmesi imzalayamazlar.

 

 

   

Fakülteler, Araştırma Merkezleri, Enstitüler ve Yüksekokulların 5018 sayılı kanunun 3. maddesinde tanımlandığı şekilde “ Harcama Birimi” olduklarını ispat etmeleri halinde, üniversiteler dışında ayrı başvuru sahibi olabilirler.

Mümkün değildir. Bir başvuru sahibi 2013 yılı mali destek programlarından yalnızca bir tanesine başvuruda bulunabilir.

Evet, başvuru yapabilirsiniz. Ancak projenizin başarılı bulunması durumunda sözleşme imzalamaya hak kazanabilmeniz için söz konusu borçların yapılandırılarak düzenli ödeniyor olması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir.

Hayır. 2013 yılı Turizmde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Kent Konseyleri uygun başvuru sahibi değildir.

Bir projeye istenen sayıda ortak eklenebilir. Herhangi bir limit bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bir kurum/kuruluş en fazla 4 projeye ortak olabilir.

Eş-finansman olarak karşılanacak tutar karşılığı yapılacak alımlarla sınırlı olmamak üzere, proje kapsamında yapılacak tüm alımlar ve faturalar yararlanıcı adına olacaktır.

Projenin sürdürülebilirliğini yararlanıcının kendisi sağlayabileceği gibi, başka bir kurum da sağlayabilir.

Eş finansman yükümlülüğü tüm yararlanıcılar için bağlayıcıdır.

2013 yılı Turizmde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan projelerin 15.05.2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır

657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan kamu personelinin maaşı proje sahibinin eş finansmanı olarak kabul edilmemektedir. Ancak kamu görevlisinin tabi olduğu (657 sayılı Kanun haricindeki) mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler uygun maliyet olarak değerlendirilir.

Çevrimiçi (online) başvurusu tamamlanan projelere ilişkin yazılım tarafından oluşturulmuş başvuru formunun, ekler ve destekleyici belgeler ile birlikte Ajans’a matbu olarak teslim edilmesi zorunludur. Yalnızca çevrimiçi (online) başvurusu yapılan ve Ajansa matbu olarak teslim edilmeyen proje teklifleri reddedilecektir. Hazırlanan başvuru dosyasının Ajans’a elden teslim edilmesi halinde, teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir.

Başvuru Rehberi ekinde yer alan üst yazı formatının kullanılması tercih edilmekle birlikte proje bilgilerini içeren farklı formatta hazırlanmış bir yazının da sunulması mümkündür.

Proje ekibinde yer alan ve projenin yürütülmesinde tanımlı bir yetki ve sorumluluğu olan kişilerin ücretleri, bütçede “1.İnsan Kaynakları” kalemi altında gösterilmelidir. Bu kapsamda, Proje Koordinatörünün proje ekibinde yer alması ve projenin yürütülmesinde yetki ve sorumluluk sahibi olması sebebiyle, maaşı “1.İnsan Kaynakları” kalemi altında gösterilmelidir. Ancak bütçenin “Maaşlar” kaleminde sadece istihdam edilecek yeni personele, piyasa koşullarından yüksek olmamak kaydıyla verilen ücretlerin yazılabileceği unutulmamalıdır.

Proje kapsamında 10.000 TL’yi geçen her bir “Makine/Ekipman” ve “Hizmet” satın alımı için farklı tedarikçilerden alınmış en az 3 (üç) adet proforma fatura ve/veya teklif başvuruya eklenmelidir. Ancak proje kapsamında çalışacak uzmanlar kurum/kuruluş bünyesinde istihdam edilecek yeni personel ise ve ilgili gider “Maaşlar” bölümüne yazılacaksa proforma fatura sunulmayacaktır.

Proje ekibinde yer almayan; ancak belirli bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için istihdam edilecek uzmanlar “Hizmet Alımı” kapsamında değerlendirilmektedir ve bütçede “6. Diğer” başlığı altına yeni bir satır eklenerek oluşturulacak “Hizmet Alımı” kalemine yazılmalıdır.

Projenin gerçekleştirilmesi için elzem olan ve binek araç olarak nitelendirilmeyen minibüs, kamyon gibi araçların maliyetleri uygun doğrudan maliyetler kapsamına girmektedir.

Bir kurum/kuruluş bir program kapsamında en fazla 4 projede ortak olabilir. Bu kuralın ihlali halinde söz konusu kurum/kuruluşun ortak olduğu projeler arasından teslim edilen ilk 4 proje geçerli kabul edilecektir.

 

 

   

Projeler, TR 22 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinlikler proje amacının gerçekleştirilmesi için gerekliyse bölge dışında gerçekleştirilebilir.

Yalnızca başvuru sahibi ve ortakların yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak kabul edilir ve proje bütçesinden karşılanır. İştirakçilerin yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez.

Başvuru rehberinin ilgili kısmında da belirtildiği gibi Ajansın 2011 Yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Kapsamında destek alan yararlanıcılar uygun başvuru sahibi değildirler.

Hayır, mümkün değildir. Kar amacı güden kuruluşlar teklif çağrısı ilan tarihi olan 27.11.2012’den önce kurulmuş olmalıdır. Ticari işletmenin kurulmuş sayılabilmesi için ticaret siciline tescil ve ilan gerekli olmakla birlikte gerçek kişi tacirler için vergi dairesine kayıt ve yoklama tutanağının sunulması yeterlidir.

Bu program kapsamında başvurusu yapılacak proje turizm konaklama tesisi yapımı ile ilgili ve başvuru sahibi KOBİ ise, işletme turizm işletme belgesine sahip olmalı ve ayrıca tesisin türü otel, butik otel, tatil köyü, özel konaklama tesisi veya dağ/yayla evi olmalıdır. Proje, mevcut tesisin alternatif turizm faaliyetlerine uygun hale getirilmesi gibi, tesisin yapımı dışında bir alanda ise, işletmenin turizm işletme belgesine sahip olması zorunlu değildir.

Hayır, proje kapsamında yalnızca nakdi katkılar eş finansman olarak kabul edilir.

Evet karşılanabilir. Ancak her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü olup yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..