Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

Alım yapılan miktar ile birim maliyeti çarpıldığında ortaya çıkan tutar, 10.000 TL’yi aştığında 3 adet proforma sunulması gerekmektedir. Örneğin; adet fiyatı 8.000 TL olan bir ekipmandan bir adet alınacaksa proforma fatura sunulması zorunlu değildir, ancak aynı ekipmandan birden fazla alınacaksa toplam bedel 10.000 TL’yi geçeceği için proforma fatura sunulması zorunludur.

Proje kapsamında bir seyahat öngörülmüşse bu seyahat ilgili harcamalar (yol, konaklama vb.), seyahate katılanların proje personeli olmasından bağımsız olarak bütçe tablosundaki seyahat kalemine yazılmalıdır.

İnşaat maliyetleri, projenin uygulanması için gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu aşmamak kaydıyla küçük ölçekli yapım maliyetlerini kapsar. Bu maliyetler, yapım işi ile ilişkili (işçilik, kullanılan malzeme/ekipman/araç dahil olmak üzere) bütün harcamaların toplamından oluşur.
 

Üniversite öğretim üyesinden hizmet almak isteyen kişi/kurumun öğretim üyesinden bizzat teklif alabilmesi için;

a)   Öğretim üyesinin mesai saatleri dışında bu proje kapsamında çalışacak olması (bu konu teklif mektubunda öğretim üyesinin kendi taahhüdüyle sağlanabilir.)

b)   Öğretim üyesinin, üniversiteden, sadece araştırma ve eğitim faaliyeti yaptığına, döner sermayeden pay almadığına ve projede mesleki faaliyette bulunmasında YÖK kanunu 36. Maddesi kapsamında bir engel bulunmadığına dair yazı alması gerekmektedir. (YÖK Kanunu 36. Maddesi 650 sayılı KHK ile değiştirilerek devlet memurlarındaki ticaret yasağını öğretim üyeleri için de ifade ettikten sonra, öğretim üyelerinin üniversitede sadece eğitim ve araştırma faaliyeti bulunmaması ve döner sermayeden pay almaması şartıyla bu yasağa tabi olmayacaklarını belirtmiştir.)

Bu halde bu yazıyla birlikte proje kapsamında teklif verebilir ve ödenecek ücret öğretim üyesinin kişisel hesabına yatırılabilir.

Üniversiteden teklif alınması ve ödemelerin döner sermaye vasıtasıyla yapılması;

a)   Öğretim üyesi mesai saatleri içinde projeye hizmet verecekse bu durumda yukarıdaki hükme(YÖK kanunu 36. Madde)  göre şahsen teklif mektubu veremez ve ödemeyi şahsen alamaz.

b)   Bu durumda YÖK kanunu 37. maddeye göre teklifin üniversite  tarafından verilmesi ve ödemelerin de döner sermaye vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.

Her iki durumda da öğretim üyesinden hizmet almak isteyen kişi/kurum 3. kişi konumundadır.

KAYS’ ta yüklü bulunan Destekleyici Belge örneklerinin başvuru sahibinin bilgisayarına indirilmesi, bilgisayar ortamında doldurulması ve imzalandıktan sonra taratılıp tekrar KAYS’a yüklenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hem Ajans’a teslim edilecek matbu kopyaların hem de KAYS’a yüklenecek kopyaların ıslak imzalı olması gerekmektedir.

14/04/2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1597 sayılı kararın yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilen müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine konu yatırımlar kapsamında aynı yatırım harcaması için birden fazla kamu kaynaklı destek unsurundan yararlanılamamakta olup, 14/04/1011 tarihinden önce gerçekleştirilen müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili süre uzatımı ve makine teçhizat ilavesi talepleri 2011/1597 sayılı kararın 8. Maddesi hükümleri kapsamı dışında değerlendirilmektedir.

Özet olarak yatırım teşvik belgesine başvuruyu belirtilen tarihten sonra gerçekleştirdiyseniz. Aynı makine/ ekipman için aynı anda birden fazla kamu kaynaklı destek unsurundan faydalanamazsınız.

Proje süresi olan 12 ay Ajans ve yararlanıcı arasında proje sözleşmesinin imzalandığı günden bir sonraki gün başlar. Sözleşmeler başvuru sonucu yararlanıcıya tebliğ edildiği andan itibaren 10 iş günü içerisinde imzalanmalıdır. Proje süresinin uzatılma olasılığı yoktur. Bu programın sonuçlarının açıklanması için Ajans’ın planladığı tarih 15 Mayıs 2013’tür.

Projeniz çevreyle dost enerji sistemlerinin tarım sektöründe kullanımıyla ilgili olduğu ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Bu nedenle öncelik 3 kapsamında değerlendirilebilir. Ancak canlı hayvan alımı vb. konular doğrudan birincil tarım kapsamına gireceğinden desteklenmeyecektir.

Ajans yalnızca proje süresinde (12 ay) gerçekleşen ücretleri öder. Proje tamamlandıktan sonra devam eden harcamaları ödemez. Bu durumda sorumlu yöneticinin proje süresince çalışma süresi olan 2 ayın ücreti ödenecektir.

Mali destek programlarına başvuru yapacak olan işletmelerin merkez veya şubelerinin programların ilan tarihi olan 27 Kasım 2012 tarihinden önce Güney Marmara Bölgesi’nde (Balıkesir, Çanakkale) kayıtlı olması gerekmektedir.

Konferans veya seminer düzenlendiğinde konuşmacılara ödeme yapmak uygun maliyet kapsamındadır. Ancak katılımcılara yapılacak ödemeler uygun maliyet değildir.

Kar amacı güden yararlanıcıların tüm ödemelerini proje süresi içinde gerçekleştirmesi esastır ve proje sonrasında yapılan herhangi bir ödeme uygun maliyet kabul edilmemektedir. Bu nedenle, proje kapsamında yapılacak ödemelerin taksitle yapılması mümkün olmakla birlikte taksit ödemelerinin proje bitişine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte, kar amacı gütmeyen yararlanıcılar için makine-ekipman satın alımına ilişkin sözleşmenin yapılması veya faturanın alınması ve ekipmanın kuruma teslim edilmiş olması Ajans’ın nihai ödemeyi yapması için yeterlidir. Bu nedenle, kar amacı gütmeyen yararlanıcılar taksit ödemelerini proje bitişinden sonra da tamamlayabilir.

Projedeki görevi nedeniyle memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir göreve gönderilenlere (gündelik alma şartları oluşanlara), tabi olduğu kanunda yer alan kural ve ücrete sınırlarına uygun şekilde gündelik ödemesi yapılabilir. Gündelik bakımından herhangi bir kanuna tabi olmayan ve gündelik alma şartları oluşan kişilere ise başvuru rehberinde belirtilen sınıra kadar gündelik ödemesi yapılabilir.

Başvuru Rehberinde uygun olmayan faaliyetler arasında sayılmadığından yem katkı maddesi üretimi bu program kapsamında uygun bir faaliyettir.

Projeler, TR 22 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinlikler proje amacının gerçekleştirilmesi için gerekliyse bölge dışında gerçekleştirilebilir.

Başvuru sahibi dışında sadece ortakların yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak kabul edilir ve proje bütçesinden karşılanabilir. İştirakçilerin yaptığı harcamalar uygun maliyet değildir.

Başvuru rehberinin ilgili kısmında da belirtildiği gibi Ajansın 2011 Yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Kapsamında destek alan yararlanıcılar uygun başvuru sahibi değildirler.

Tarıma Dayalı Sanayi’nin Geliştirilmesi Mali, Destek Programı’na 27.11.2012’den önce kurulmuş olan kar amacı güden kuruluşlar başvuru yapabilmektedir. Bu tarihten sonra kurulan işletmeler uygun başvuru sahibi değildir.

 

 

    

Proje kapsamında yalnızca nakdi katkılar eş finansman olarak kabul edilir.

-Evet karşılanabilir. Ancak her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü olup yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Mal ve hizmet satın alımları proje ortak veya iştirakçilerinden gerçekleştirilemez. Ancak, proje ortak ve iştirakçileri projenin gerçekleştirilmesi için bedelsiz olarak mal ve hizmet sağlayabilirler.

Çevrimiçi proje başvuru sistemine proje başvurusunu yükleyecek olan kişinin kayıt olması yeterlidir. İmza yetkilisinin ya da kurumun en üst amirinin çevrimiçi başvuru sistemine kayıt olması zorunluluk arz etmemektedir.

Ajans’a sunulan proje teklifi veya faaliyet konusu için ulusal veya uluslararası herhangi bir program kapsamında mali destek alan projeler Ajans destek programlarına başvuramazlar.

Mümkün değildir. Bir başvuru sahibi 2013 yılı mali destek programlarından yalnızca bir tanesine başvuruda bulunabilir.

Bir projeye istenen sayıda ortak eklenebilir. Herhangi bir limit bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bir kurum/kuruluş en fazla 4 projeye ortak olabilir.

657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan kamu personelinin maaşı proje sahibinin eş finansmanı olarak kabul edilmemektedir. Ancak kamu görevlisinin tabi olduğu (657 sayılı Kanun haricindeki) mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler uygun maliyet olarak değerlendirilir.

Çevrimiçi (online) başvurusu tamamlanan projelere ilişkin yazılım tarafından oluşturulmuş başvuru formunun, ekler ve destekleyici belgeler ile birlikte Ajans’a matbu olarak teslim edilmesi zorunludur. Yalnızca çevrimiçi (online) başvurusu yapılan ve Ajansa matbu olarak teslim edilmeyen proje teklifleri reddedilecektir. Hazırlanan başvuru dosyasının Ajans’a elden teslim edilmesi halinde, teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir.

Başvuru Rehberi ekinde yer alan üst yazı formatının kullanılması tercih edilmekle birlikte proje bilgilerini içeren farklı formatta hazırlanmış bir yazının da sunulması mümkündür.

Proje ekibinde yer alan ve projenin yürütülmesinde tanımlı bir yetki ve sorumluluğu olan kişilerin ücretleri, bütçede “1.İnsan Kaynakları” kalemi altında gösterilmelidir. Bu kapsamda, Proje Koordinatörünün proje ekibinde yer alması ve projenin yürütülmesinde yetki ve sorumluluk sahibi olması sebebiyle, maaşı “1.İnsan Kaynakları” kalemi altında gösterilmelidir. Ancak bütçenin “Maaşlar” kaleminde sadece istihdam edilecek yeni personele, piyasa koşullarından yüksek olmamak kaydıyla verilen ücretlerin yazılabileceği unutulmamalıdır.

Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nda zirai ürün ekme, hasat etme, tarla/bahçe hazırlama çalışmaları, fidan üretimi, tohum alımı, bitkisel üretim, besi hayvancılığı, süt sığırcılığı, balık üretimi, canlı hayvan alımı, seracılık vb. konular ve bu faaliyetlere yönelik makine ekipman alımı gibi birincil tarım faaliyetleri uygun olmayan konular arasındadır. Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nda uygun olmayan diğer konular için rehberde 2.1.3 Uygun Projeler bölümünde, örnek projelerden sonra yer alan uygun olmayan konular listesini inceleyiniz.

Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nda sınırlı deneme üretimi haricindeki hammadde maliyetleri uygun maliyetler değildir. Uygun olmayan diğer maliyetler için rehberin 2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu bölümünde yer alan Uygun Olmayan Maliyetler başlığını inceleyiniz.

Maaşlar kaleminde sadece istihdam edilecek yeni personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ve ilgili diğer giderleri uygun maliyet olarak kabul edilecektir. Bu sebeple, mevcut personelinizin maaşları uygun maliyet değildir.

 

 

    

Kar amacı güden kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projelerine ortak olamazlar ancak projeye iştirakçi olarak katılabilirsiniz.

Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı başvuru rehberinin uygun başvuru sahiplerini belirleyen 2.1.1 bölümünün 4. Maddesinin k fıkrasında “ Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı” ndan destek almış olan kuruluşlardan, bu teklif çağrısı için ilan edilen son başvuru tarihinde (15 Şubat 2013) uygulanan proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihi üzerinden en az bir takvim yılı geçmiş olanlar” uygun başvuru sahibi olarak belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, 15 Şubat 2013 itibarı ile daha önce uyguladığınız projenin bitiş tarihi üzerinden bir takvim yılı geçmiş olacak ise Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvurabilirsiniz.

4 Kasım 2012’de yayınlanan 3834 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca “Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri,” ifade eder.

Aynı zamanda Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde belirtilen KOBİ olma şartlarından bir diğeri “İşletmenin sermayesinin veya oy hakkının % 25’inden fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmamasıdır.”

Bu doğrultuda, çalışan sayısı, sermaye ve oy hakkı ve diğer şartları taşıyor iseniz, mali bilançonuz 40 Milyon Türk Lirasını aşmadığı için KOBİ vasfını taşımaktasınız ve Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvuru yapabilirsiniz.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..