Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

Ajansımıza proje başvurusu yapılabilmesi için SGK ve vergi borçlarının yapılandırılarak düzenli ödenmesi ve bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir. 
 

Kamu kurumları için de gelir tablosu, mizan ve bilanço evrakları istenmektedir. Eğer kurumun bilançosu yoksa “Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre onaylanmış en son kesin hesaplarını sunabilir.
 

Ajansımız tarafından desteklenen projeler kapsamında yapılacak tüm alımlar yararlanıcı tarafından yapılacak ve ilgili faturalar yararlanıcı adına düzenlenecektir. Alınan malın sahibi de yararlanıcı olacaktır. Ajans yalnızca alım maliyetlerine destek olacak ve alımların usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını izleyecektir.
 

Projenin sürdürülebilirliğini yararlanıcının kendisi sağlayabileceği gibi, başka bir kurum da sağlayabilir.
 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre binek araç sürücü dahil 9 kişilik insan taşıma amacıyla kullanılan taşıt olarak tanımlanmaktadır. Hizmet götürmek amaçlı alınacak kamyonet binek araç kapsamında değildir. Arazi taşıtı 4x4 cipler de binek otomobil sınıfına dahildir.
 

Sonraki yıllarda çıkılacak destek programlarının detayları ve uygulama takvimleri ilan edildiğinde kamuoyu ile paylaşılmakta olup ilan tarihlerinden önce konu ve takvimler paylaşılamamaktadır.

Proje koordinatörleri ilgili projenin yürütülmesi amacıyla yararlanıcıların görevlendirdiği kişilerdir. Proje faaliyetlerinin zamanında yerine getirilmesi konusunda Ajansa karşı Yararlanıcı yani kurum ve kuruluşlar sorumludur. Ancak proje koordinatörü proje kapsamında tam zamanlı çalışıyor ve tam zamanlı ücret alıyorsa proje süresince proje dışında işler ile uğraşması, dolayısıyla proje gereği değil ise yurt dışına çıkması uygun değildir.
 

Teminatlar başarılı proje sahipleri ile sözleşme imzalama aşamasında başvuru rehberinde belirtilen teminat türlerinde olmak kaydıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından en az %10 olmak üzere alınır. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışındaki yararlanıcılardan (dolayısıyla üniversitelerden) teminat talep edilmez. Bunun yanında proje başvurusu yapılırken herhangi bir teminat yatırılması gerekmemektedir. Başvuru aşamasında eş finansmanın taahhüt edilmesi gerekli ve yeterlidir.
 

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başarılı projelerin ilanı için Ajansın planladığı tarih 27 Ocak 2012’dir. Bu tarihte yapılacak yazılı bilgilendirmenin tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren 10 işgünü içerisinde sözleşme yapmak üzere Ajans ile irtibata geçmeniz ve sözleşme imzalamanız gerekmektedir. Proje sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk gün başlar ve 6 ay içerisinde sonlandırılması gerekir.
 

Ajansımız 2011 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programının öncelikleri; 
-  İşgücü Niteliklerinin Turizm ve İmalat Sanayiinin İhtiyaçları Doğrultusunda Geliştirilmesi ve İşgücünün Bu Sektörlere Kanalize Edilmesi, 
-  Bölge Kurum ve Kuruluşlarının Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi ve
-  Başta Kadınlar ve Engelliler Olmak Üzere Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Uygulamalarının Yaygınlaştırılması, Bu Kesimlerin İstihdamının ve Girişimciliğinin Artırılmasıdır. 
Web sitemizde yer alan Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi’nde bu önceliklerin açıklamaları ve örnek projeler de yer almaktadır. Potansiyel başvuru sahiplerinin öncelikleri ve örnek proje konularını inceleyerek projenin önceliklere uygun olup olmadığını tespit etmesi ve projenin hangi öncelik kapsamına hangi şekilde girdiğini başvuru formunda açıklaması gerekmektedir. Bu bölümde yapılacak açıklamalar yapılacak değerlendirmenin İlgililik bölümü için girdi teşkil edeceğinden projenin hangi öncelik kapsamına ne şekilde gireceğini rehberin ilgili kısımlarını inceleyerek başvuru sahiplerinin detaylandırması gerekmektedir.
 

Proje kapsamında satın alımlarla ilgili olarak kendi satınalma mevzuatı olan yararlanıcılar yapacakları satın alma faaliyetlerini, tabi oldukları satınalma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler. Kendi satınalma mevzuatı olmayan kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları ise Sözleşmenin ekinde (EK-IV) tanımlanmıştır. Proje uygulama aşamasında satın alma usullerine ilişkin detaylı bilgi ve dokümanlar proje uygulama rehberinde yer alacaktır. Ayrıca, proje uygulama aşamasında satın almaların nasıl yapılacağına ilişkin satınalma eğitimleri yine Ajans tarafından Mali Destek Yararlanıcılarına sağlanacaktır.
 

Başvuru Rehberi'nde de belirtildiği üzere Ajans ile sözleşme imzalamadan önce başlatılan projeler kapsamında finansman sağlayacak olan gerçek ve tüzel kişiler Güney Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarına başvuramazlar. Kural olarak mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak olan bütün projelerde yürütülecek faaliyetlerin, gerçekleştirilecek maliyetlerin, satın alınacak makine, teçhizat ve ekipmanların, inşa edilecek bütün binaların, yapılacak bütün tadilat ve yapım işlerinin uygunluğu için piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için mutlaka gerekli olmaları koşulu yanında ‘yeni’ olmaları gerekmektedir. Faaliyetlerin ve maliyetlerin sözleşme imzalanması sonrasında ve desteklenecek proje kapsamında gerçekleştirilmesi zorunludur. Destek sözleşmesinin imzalanmasından önce yapılan harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir.

Görünürlük ile ifade edilmek istenen genel olarak; destek kapsamında ortaya çıkan her türlü tesis, makine, teçhizat ve basılı materyal üzerinde Ajansın desteği ile sağlandığını belirten ifadeler ile Kalkınma Bakanlığı ve Ajans logosunun yer alması sağlanmasıdır. Ayrıntılı bilgi için sitemizde yayımlanan Görünürlük Rehberini indirebilirsiniz.
 

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 657 sayılı Kanuna tabi kamu görevlilerinin maaşları eş finansman olarak sayılmamaktadır. Projenin uygulanmasına katılan diğer kamu görevlilerinin maaşları, tabi olduğu mevzuata göre proje kapsamında kendisine ödeme yapılabilmesi halinde uygun maliyetler kapsamındadır. Ancak, bu program kapsamında sözleşme imzalanmasından önce istihdam edilmiş olan mevcut personelin maaşları hiçbir durumda uygun maliyet değildir.
 

Eş finansman yükümlülüğü tüm yararlanıcılar için bağlayıcıdır. Dernekler de bu kapsama dahildir.
 

Ayni katkı, proje yararlanıcısı tarafından yapılacak her türlü nakdi olmayan katkıdır. Örnek olarak, bir yararlanıcının X Projesi faaliyetleri için kendine ait konferans salonunu kullanması projeye yapılan ayni bir katkıdır. Ayni katkılar eş finansman sayılmaz.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında verilecek destekler, projenin toplam uygun maliyetinin %25'inden az ve %90'ından fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı (Eş finansman), sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak zorunda olduğu eş finansman tutarını, banka ya da finans kuruluşlarından kredi yoluyla temin edebilirler. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilememesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilemez.

Başvuru Rehberi Uygun Maliyetler Kısmında ve Bütçe formunda belirtildiği gibi insan kaynakları ve seyahat başlıkları altındaki maliyetler proje toplam uygun maliyetinin %5'ini ve 25.000 TL’yi aşmamak kaydıyla uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Diğer bütçe kalemleri ile ilgili kısıtlamalar da aynı bölümlerde görülmektedir.
 

Bu program kapsamında Ajansımız tarafından verilen destekler kredi değil, hibe niteliğindedir. Dolayısıyla verilen desteklerin geri ödemesi söz konusu değildir. Ancak, verilecek hibenin alt ve üst limitleri, maliyetlerin uygunluğu, başvuru sahiplerinin uygunluğu Başvuru Rehberinde düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için www.gmka.org.tr/destekler adresimizden Başvuru Rehberi ve eklerini temin edebilirsiniz.
 

Proje uygun maliyetleri kapsamında Ajans tarafından verilecek mali destek asgari ve azami miktarlarına KDV dahildir. Bütçeye yazılacak giderler, faydalanıcının proje kapsamındaki esas maliyetleri olacağı için, söz konusu durumda KDV dahil fiyatların yazılması gerekir.

Ajansımız tarafından çıkılan Sosyal Kalkınma Mali Destek programının başvuru rehberinin “2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” başlıklı bölümünde uygun başvuru sahipleri listelenmiştir.  
 

Ajans web sitesinde “Anasayfa” bölümünde sağ alt kısımda bulunan “Proje Başvuru Sistemi” bölümünden veya “Destekler” bölümünde bulunan ilgili bağlantıya tıklayarak ilgilendiğiniz programı seçmek ve gerekli bilgileri girmek suretiyle başvuru veri giriş formu doldurulmalıdır. Proje evraklarının Ajansa teslim edilmesinden önce bu bölümden veri girişi yapılması zorunludur.
 

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..