Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

Ajansımıza proje başvurusu yapılabilmesi için SGK ve vergi borçlarının yapılandırılarak düzenli ödenmesi ve bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Proje koordinatörleri ilgili projenin yürütülmesi amacıyla yararlanıcıların görevlendirdiği kişilerdir. Proje faaliyetlerinin zamanında yerine getirilmesi konusunda Ajansa karşı Yararlanıcı yani işletmeler sorumludur. Ancak proje koordinatörü proje kapsamında tam zamanlı çalışıyor ve tam zamanlı ücret alıyorsa proje süresince proje dışında işler ile uğraşması, dolayısıyla proje gereği değil ise yurt dışına çıkması uygun değildir.
 

İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında başarılı projelerin ilanı için Ajansın planladığı tarih 16 Mart 2012’dir. Bu tarihte yapılacak yazılı bilgilendirmenin tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren 10 işgünü içerisinde sözleşme yapmak üzere Ajans ile irtibata geçmeniz ve sözleşme imzalamanız gerekmektedir. Proje sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk gün başlar ve 9 ay içerisinde sonlandırılması gerekir.
 

Başvuru rehberinin “2.1.3 Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler” başlıklı bölümünde projelerin içermemesi gereken konular sıralanmıştır.
 

Sözleşme imzalanmadığı için başvuruda bulunmanız mümkündür. Sözleşmenin imzalandığı durumlarda, yeni programa başvuruda bulunabilmek için proje bitişinden 1 yıl sonrasını beklemeniz gerekmektedir.
 

Ajansımız 2011 yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programının öncelikleri; Sanayi İşletmelerinin İhracat Kapasitelerinin Geliştirilmesi, İşletmelerin İhracata Yönelik İdari ve Pazarlama Kapasitelerinin Geliştirilmesi ve Ar-Ge Çalışmaları ve Yeniliğin Ticarileştirilmesidir.

Web sitemizde yer alan İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi’nde bu önceliklerin açıklamaları ve örnek projeler de yer almaktadır. Potansiyel başvuru sahiplerinin öncelikleri ve örnek proje konularını inceleyerek projenin önceliklere uygun olup olmadığını tespit etmesi ve projenin hangi öncelik kapsamına hangi şekilde girdiğini başvuru formunda açıklaması gerekmektedir. Bu bölümde yapılacak açıklamalar yapılacak değerlendirmenin İlgililik bölümü için girdi teşkil edeceğinden projenin hangi öncelik kapsamına ne şekilde gireceğini rehberin ilgili kısımlarını inceleyerek başvuru sahiplerinin detaylandırması gerekmektedir.
 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Teklif Çağrısı kapsamında birincil tarım faaliyetleri desteklenmemektedir.
 

İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi’nin Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Bölümünde KOBİ (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler)  olma kriteri bulunmaktadır. İstenilen koşullardan bir tanesi de işletmenin Teklif Çağrısı ilan tarihinden itibaren en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmasıdır. Bu doğrultuda, yeni bir işletme kurduğunuz takdirde rehberde belirtilen süre koşulu gerçekleşmediğinden başvurunuz geçersiz kabul edilecektir.  

Proje kapsamında satın alımlarla ilgili olarak kendi satınalma mevzuatı olan yararlanıcılar yapacakları satın alma faaliyetlerini, tabi oldukları satınalma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler. Kendi satınalma mevzuatı olmayan kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları ise Sözleşmenin ekinde (EK-IV) tanımlanmıştır. Proje uygulama aşamasında satın alma usullerine ilişkin detaylı bilgi ve dokümanlar proje uygulama rehberinde yer alacaktır. Ayrıca, proje uygulama aşamasında satın almaların nasıl yapılacağına ilişkin satınalma eğitimleri yine Ajans tarafından Mali Destek Yararlanıcılarına sağlanacaktır.
 

Başvuru Rehberi'nde de belirtildiği üzere Ajans ile sözleşme imzalamadan önce başlatılan projeler kapsamında finansman sağlayacak olan gerçek ve tüzel kişiler Güney Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarına başvuramazlar. Kural olarak mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak olan bütün projelerde yürütülecek faaliyetlerin, gerçekleştirilecek maliyetlerin, satın alınacak makine, teçhizat ve ekipmanların, inşa edilecek bütün binaların, yapılacak bütün tadilat ve yapım işlerinin uygunluğu için piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için mutlaka gerekli olmaları koşulu yanında ‘yeni’ olmaları gerekmektedir. Faaliyetlerin ve maliyetlerin sözleşme imzalanması sonrasında ve desteklenecek proje kapsamında gerçekleştirilmesi zorunludur. Destek sözleşmesinin imzalanmasından önce yapılan harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir.
 

Görünürlük ile ifade edilmek istenen genel olarak; destek kapsamında ortaya çıkan her türlü tesis, makine, teçhizat ve basılı materyal üzerinde Ajansın desteği ile sağlandığını belirten ifadeler ile Kalkınma Bakanlığı ve Ajans logosunun yer alması sağlanmasıdır. Ayrıntılı bilgi için sitemizde yayımlanan Görünürlük Rehberini indirebilirsiniz.
 

Ayni katkı, proje yararlanıcısı tarafından yapılacak her türlü nakdi olmayan katkıdır. Örnek olarak, bir yararlanıcının X Projesi faaliyetleri için kendine ait konferans salonunu kullanması projeye yapılan ayni bir katkıdır. Ayni katkılar eş finansman sayılmaz.
 

İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında verilecek destekler, projenin toplam uygun maliyetinin %25'inden az ve %50'sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı (Eş finansman), sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak zorunda olduğu eş finansman tutarını, banka ya da finans kuruluşlarından kredi yoluyla temin edebilirler. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilememesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilemez.

Başvuru Rehberi Uygun Maliyetler Kısmında ve Bütçe formunda belirtildiği gibi insan kaynakları ve seyahat başlıkları altındaki maliyetler proje toplam uygun maliyetinin %10'unu ve 50.000 TL’yi aşmamak kaydıyla uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Diğer bütçe kalemleri ile ilgili kısıtlamalar da aynı bölümlerde görülmektedir.
 

Bu program kapsamında Ajansımız tarafından verilen destekler kredi değil, hibe niteliğindedir. Dolayısıyla verilen desteklerin geri ödemesi söz konusu değildir. Ancak, verilecek hibenin alt ve üst limitleri, maliyetlerin uygunluğu, başvuru sahiplerinin uygunluğu Başvuru Rehberinde düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için www.gmka.org.tr/destekler adresimizden Başvuru Rehberi ve eklerini temin edebilirsiniz.
 

Proje uygun maliyetleri kapsamında Ajans tarafından verilecek mali destek asgari ve azami miktarlarına KDV dahildir. Bütçeye yazılacak giderler, faydalanıcının proje kapsamındaki esas maliyetleri olacağı için, söz konusu durumda KDV dahil fiyatların yazılması gerekir.
 

Ajans web sitesinde “Anasayfa” bölümünde sağ alt kısımda bulunan “Proje Başvuru Sistemi” bölümünden veya “Destekler” bölümünde bulunan ilgili bağlantıya tıklayarak ilgilendiğiniz programı seçmek ve gerekli bilgileri girmek suretiyle başvuru veri giriş formu doldurulmalıdır. Proje evraklarının Ajansa teslim edilmesinden önce bu bölümden veri girişi yapılması zorunludur.
 

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..