Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

Proje kapsamında yararlanıcıların muhasebe ile ilgili bir takım yükümlülükleri bulunmaktadır ve bu yükümlülüklere “Proje Uygulama Rehberi” sayfa 18’den ulaşılabilir.

Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları uygun olmayan maliyetler kapsamındadır. Ancak kamu görevlilerinin maaşları bağlı bulundukları kurumun "Başvuru Sahibi" olduğu projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla eş-finansmandan düşülür. Burada söz konusu durum yalnızca ilgili bütçe formlarında gösterilecek olup kamu personeli maaşlarının herhangi bir hesaba aktarılaması ya da yatırılması söz konusu değildir.

 

 

    

Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 10. Maddesinde ve Destek Yönetim Kılavuzu 2.1.1.1.1.3.1. Başvuru Sahibinin ve Ortaklarının Uygunluğu kısmında belirtildiği gibi “Ajanstan mali destek alan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, destek tarihini müteakip bir takvim yılı süresince aynı Ajanstan destek alamaz. Destek tarihi olarak yararlanıcı tarafından uygulanan projenin sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihi esas alınır.”

Söz konusu hüküm kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilere yönelik bir sınırlama getirmektedir. Ajanstan mali destek alan kar amacı güden kuruluşlar, proje süresi boyunca ve projesinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süresince çıkılacak destek programlarından herhangi birine başvuruda bulunamazlar. Ancak ilgili başvuru rehberlerinde uygun başvuru sahipleri arasında yer alan kurum ve kuruluşlar daha önceki bir destek programından mali destek alsalar dahi kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik hazırlanan Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programlarına başvuruda bulunabilirler.

Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları uygun olmayan maliyetler kapsamındadır. Kamu görevlilerinin maaşları bağlı bulundukları kurumun "Başvuru Sahibi" olduğu projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla eş-finansmandan düşülür, Ancak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamına giren kurumlarda görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcıları, tabi oldukları kanun hükümlerine ve görevli bulundukları yüksek öğretim kurumunun bu konudaki düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, eğitim görevi dışında diğer görevler (koordinatörlük, araştırmacı, uzman vb.) kapsamında verilecek ücret, DFD Programı kapsamında uygun maliyetler arasında yer almaktadır. Burada söz konusu ücret, piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde emsal ücretlilere verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır. Bir proje kapsamında çalışan öğretim görevlisine hem mevzuatta yer alan düzenlemelere aykırı olamayacak şekilde ücret verilmesi hem de maaşının eş finansman olarak gösterilmesi uygun değildir.

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler bölümünde yer aldığı üzere yolculuk ve gündelik giderleri uygun maliyetler arasındadır. Ancak, yolculuk ve gündelik giderlerini dair olan bütçe kalemleri toplamının proje uygun toplam bütçesinin %30,00 (yüzde otuz)’unu aşmamalıdır.

DFD Programı kapsamında makine alımı uygun olmayan maliyetler arasında yer almaktadır. Ancak, DFD faaliyetlerinin uygulanmasında söz konusu proje, belirli bir oranda ekipman alımı ve küçük ölçekli yapım işlerini (zorunlu tadilat masrafları, zorunlu tesisat işleri vb.) içerebilir. Burada ekipman alımı ve küçük ölçekli yapım işlerine dair olan bütçe kalemlerinin toplamı, toplam faaliyet bütçesinin %20’sini aşamaz. Ayrıca, faaliyetin amacı sadece bunları satın alma olmamalı ve belirtilen oranı aşmamalıdır.

DFD Programı kapsamında hazırlanan Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere makine alımı, uygun olmayan maliyet kalemleri arasındadır. Makine, insanın üretimde kol ya da kafa gücünün yerine kullanmak üzere yarattığı, bir güç biçiminin başka bir güç biçimine dönüştürülmesi ilkesine dayanan ve kendi kendine işleyecek biçimde düzenlenmiş olan araçlar bileşkesini ifade etmektedir. DFD Programı kapsamında ekipman alımı ise uygun maliyetler arasında yer almaktadır. Ekipman, bir yerde, bir işte veya deneysel çalışmada kullanılan araç ve gereçleri ifade etmektedir. Burada esas alınan husus, DFD Programı kapsamında yer alan önceliklere uygun bütçelendirme yapılmasıdır. Araştırma, planlama, fizibilite benzeri ön çalışmaların yer aldığı önceliklendirmeler kapsamında makine alımı makul olmadığından bu tür projelerde ekipman alımı söz konusu olabilir. Fakat bütçelendirme yapılırken Başvuru Rehberinde yer alan sınırlandırmalar göz önünde bulundurulmalıdır.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..