Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

Başvuru Rehberi 2.2.2. Başvurular Nereye Ve Nasıl Yapılacaktır? Bölümünde ifade edildiği gibi "...Sistem yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup, bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır. İlgili dipnot-3 Bilgi sistemi faaliyete geçene kadar başvurularda bilgi sistemi ile ilgili bölüm uygulanmaz." Bu kapsamda bilgi sistemimiz üzerine çalışmalarımız devam etmektedir. Son başvuru tarihi 25 Şubat 2011 saat 17.00'dir.

20 Aralık 2010 tarihi itibariyle 2010 Yılı için İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı adı altında Teklif Çağrısına çıkılmış olup ayrıntılı bilgi için www.gmka.org.tr adresimizden ilgili başvuru rehberi ve eklerini edinebilirsiniz. Başvuru Rehberinde, Başvuru Sahiplerinin, Proje Konularının ve Maliyetlerin Uygunluğu konusunda istenen kriterlere yer verilmiştir. Başvuru Rehberi Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde ifade edildiği gibi

"18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olma (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler, sermayesinin veya oy haklarının % 25’den fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması şartını sağlayan işletmeler.)" koşulunu sağlayanlar uygun başvuru sahipleri arasında yer almaktadır.

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Uygunluk kriterleri, gerekli koşullar Başvuru Rehberlerinde belirtilmiştir. Başvuru Rehberi 2.1.4 - Maliyetlerin Uygunluğu bölümünde,  "Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri " uygun maliyet olarak belirtilmiştir. Küçük ölçekli yapım işlerine tadilat, onarım, tesisat, küçük inşaat işleri vb. dahildir. Bunun dışındaki bina yapımı uygun maliyetler kapsamına girmemektedir. Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri uygun maliyet değildir.

Proje uygun maliyetleri kapsamında Ajans tarafından verilecek mali destek asgari ve azami miktarlarına KDV dahildir. Bütçeye yazılacak giderler, faydalanıcının proje kapsamındaki esas maliyetleri olacağı için, söz konusu durumda KDV dahil fiyatların yazılması gerekir.

Mali Destek Rehberlerinin Bütçe sayfaları doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar bölümünün 3. Maddesinde de belirtildiği üzere bütçeye yazılan tutarlar brüt olmalı ve KDV ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar dahil olarak hesaplanan tutarlar bütçelendirilmelidir.

Başvuru Rehberinde, Başvuru Sahiplerinin, Proje Konularının ve Maliyetlerin Uygunluğu konusunda istenen kriterlere yer verilmiştir. Kentsel altyapının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler bu Teklif Çağrısı kapsamında yer almamaktadır. Önümüzdeki dönemlerde bu konu ile ilgili Teklif Çağrısı çıkılması söz konusu olabileceğinden Ajansımızın www.gmka.org.tr internet sitesini takip edebilirsiniz.

20 Aralık 2010 tarihi itibariyle 2010 Yılı için İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı adı altında Teklif Çağrısına çıkılmış olup ayrıntılı bilgi için www.gmka.org.tr adresimizden ilgili başvuru rehberi ve eklerini edinebilirsiniz. Başvuru Rehberinde, Başvuru Sahiplerinin, Proje Konularının ve Maliyetlerin Uygunluğu konusunda istenen kriterlere yer verilmiştir.

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında istenen koşullar ve uygun kriterleri bakımından Başvuru Rehberi esastır. Başvuru Rehberi 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu Bölümünde de belirtildiği üzere "Piyasa Fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri" uygun maliyetler arasında yer almaktadır. Uygun Proje Konuları kapsamında ise Başvuru Rehberinde belirtilen program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler uygun kabul edilmektedir.

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi’nin Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Bölümünde KOBİ (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler)  kapsamında olma kriteri bulunmaktadır. İstenilen koşullardan bir tanesi de işletmenin “Teklif Çağrısı ilan tarihinden itibaren en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması”dır. Bu doğrultuda, yeni bir işletme kurduğunuz takdirde rehberde belirtilen süre koşulu gerçekleşmediğinden başvurunuz geçersiz kabul edilecektir.  Bununla birlikte, Rehberde belirtildiği üzere Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Ayrıntılar, Rehberde düzenlenmiştir.

Mali Destek Kapsamında Ajansımız tarafından verilen destekler kredi değil, hibe niteliğindedir. Dolayısıyla verilen desteklerin geri ödemesi söz konusu değildir. Ancak, verilecek hibenin alt ve üst limitleri, maliyetlerin uygunluğu, başvuru sahiplerinin uygunluğu Başvuru Rehberinde düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için www.gmka.org.tr adresimizden Başvuru Rehberi ve eklerini temin edebilirsiniz.

Başvuru Rehberi Uygun Maliyetler Kısmında belirtildiği gibi insan kaynakları ve seyahat başlıkları altındaki maliyetler proje toplam uygun maliyetinin %7'sini aşmamak kaydıyla uygun maliyet olarak kabul edilmektedir.

Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Hazırlanan Başvuru Rehberi Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Bölümünde Başvuru Sahiplerinin destek almaya hak kazanabilmesi için belirtilen koşullardan bir tanesi de "Teklif Çağrısı İlan Tarihinden En Az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması" dır.

Başvuru Rehberi Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler Bölümünde belirtildiği gibi "Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler için Ajanstan destek sağlanamaz."

Fakat daha önce başka bir proje için mali destek almış olmak başvuruya engel teşkil etmediği gibi proje yönetimi konusunda deneyimli olmak değerlendirme aşamasında olumlu bir şekilde dikkate alınabilecektir. Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, son üç yıl içerisinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan aldıkları mali destek tutarları ile başvuru yapmış oldukları ve yanıt bekledikleri mali destekleri, başvuru formunda belirtmek zorundadırlar.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı adı altındaki Teklif Çağrısı kapsamında birincil tarım faaliyetleri desteklenmemektedir. Birincil tarım faaliyetleri, genel olarak hayvancılık ve tarımla ilgili ürünlerin işlenmesinden önceki üretim dönemindeki faaliyetleri kapsamaktadır. Örneğin; süt ve et üretimine yönelik projeler kabul edilmezken sütün işlenmesi sonucu yoğurt ve peynir üretimi, etin işlenmesi sonucu sucuk, sosis, pastırma üretimi kabul edilebilir. Çilek üretimine yönelik bir proje uygun değilken, işleme ve paketleme yatırımları yapılması mümkündür. Başvuru rehberimizde uygun proje konuları arasında belirtilmeyen seracılık, zirai ürün ekme, fidan ekimi-dikimi,hasat etme,tarla/bahçe hazırlama çalışmaları, besi hayvancılığı, kümes tavukçuluğu, yumurta tavukçuluğu, süt sığırcılığı gibi konular 2010 yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenmemektedir.

Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları (ortakların maaşları eş-finansman sayılmaz) uygun olmayan maliyetler kapsamındadır. Ancak kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla eş-finansmandan düşülür.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara verilecek hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25'inden az ve %75'inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak zorunda olduğu eş finansman tutarını, banka ya da finans kuruluşlarından kredi yoluyla temin edebilirler. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilememesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilemez.

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde taşınmaz kiralamayı engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak proje kapsamında yapılacak kira sözleşmesinin projenin amacına ulaşabilmesi için kiralamanın en az projenin devamlılık süresini kapsaması gerekmektedir. Bu durumda en az 12 aylık kira sözleşmesinin varlığı aranacaktır. Kira sözleşmesinin hukuken geçerli olması koşulu aranmaktadır.

Taşınır malların kiralanması eğer finansal kiralama (leasing) kapsamında ise söz konusu kapsamda kiralanan malların mülkiyetinin proje uygulama süresi içinde (azami 12 ay) proje sahibine geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ikinci el ekipman alımı ve proje süresini aşan leasing kabul edilmemektedir.

Başvuru Rehberi 2.1.4 - Maliyetlerin Uygunluğu bölümünde, "Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri " olarak belirtilmiştir. Küçük ölçekli yapım işlerine tadilat, onarım, tesisat gibi küçük inşaat işleri dahildir. Bunun dışındaki bina yapımı uygun maliyetler kapsamına girmemektedir. Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri uygun maliyet değildir.

Görünürlük ile ifade edilmek istenen genel olarak; destek kapsamında ortaya çıkan her türlü tesis, makine, teçhizat ve basılı materyal üzerinde Ajansın desteği ile sağlandığını belirten ifadeler ile DPT ve ajans logosunun yer alması sağlanmasıdır. Bu kapsamda yapılacak harcamaların proje toplam bütçesinin %3 ünü aşmaması istenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için sitemizde yayımlanan Görünürlük Rehberini indirebilirsiniz.

Başvuru Rehberi'nde de belirtildiği üzere Ajans ile sözleşme imzalamadan önce başlatılan projeler kapsamında finansman sağlayacak olan gerçek ve tüzel kişiler Güney Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarına başvuramazlar. Kural olarak mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak olan bütün projelerde yürütülecek faaliyetlerin, gerçekleştirilecek maliyetlerin, satın alınacak makine, teçhizat ve ekipmanların, inşa edilecek bütün binaların, yapılacak bütün tadilat ve yapım işlerinin uygunluğu için piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için mutlaka gerekli olmaları koşulu yanında ‘yeni’ olmaları gerekmektedir. Faaliyetlerin ve maliyetlerin sözleşme imzalanması sonrasında ve desteklenecek proje kapsamında gerçekleştirilmesi zorunludur. Zaten destek sözleşmesinin imzalanmasından önce yapılan harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir.

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği, Güney Marmara Kalkınma Ajansına proje sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına ilişkin kararın alındığı Başvuru Sahibinin yetkili yönetim organının kararı (Kamu kurumları için en üst yetkili amir kararı (Vali, Kaymakam, Bölge Müdürü, İl Müdürü vb.; Belediyeler için Belediye Meclisi kararı; İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisi kararı; Köy Tüzel Kişilikleri için İhtiyar Meclisi kararı; Mahalli İdare Birlikleri için Birlik Meclisi Kararı;Üniversiteler için Yönetim Kurulu kararı...) ve Başvuru Sahibini ve her ortak kurulusu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge ya da en üst yetkili amir onaylı tatbiki imzaları başvuru esnasında Ajansa sunulmalıdır.

Ayrıca, Proje kapsamında satın alımlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler. Söz konusu Kanuna tabi olmayan kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları ise Sözleşmenin ekinde (EK-IV) tanımlanmıştır. Proje uygulama aşamasında satın alma usullerine ilişkin detaylı bilgi ve dokümanlar proje uygulama rehberinde yer alacaktır. Ayrıca, proje uygulama aşamasında satın almaların nasıl yapılacağına ilişkin satın alma eğitimleri yine Ajans tarafından Mali Destek Yararlanıcılarına sağlanacaktır.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin her hangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..