Proje Nasıl Hazırlanır?

Projelerin hazırlanmasında Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) metodolojisi esas alınır. Bu metodoloji, Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan sistematik bir yöntemdir.

Genel proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve projenin tamamlanması arasında geçen süreç proje döngüsü olarak adlandırılır. Proje döngüsünde genel prensip her aşamanın kendinden sonra gelen aşama için temel oluşturmasıdır. Proje döngüsünün bileşenleri aşağıdaki şekil kapsamında detaylandırılmaktadır.Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Management)

  • Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konması ve tasarlanması
  • Proje Fikrinin Analizi: Projenin teknik ve uygulama açısından detaylı olarak tasarlanması, proje kapsamının belirlenmesi, planlanması ve faaliyet planı ile bütçesinin hazırlanması
  • Ön Değerlendirme: Hazırlanan projenin tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirilmesi ve fon sağlayacak kuruluşa yönelik proje önerisinin yazılması
  • Finansman: Finansman sağlayacak kurum/kuruluşlar tarafından projenin değerlendirilmesi ve finansmanının sağlanması
  • Uygulama: Proje teklifinde öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi
  • İzleme ve Değerlendirme: Projenin uygulanması sırasında ve proje bitiminde elde edilen sonuçların değerlendirilmesi

Başarılı bir proje, tüm faktörleri göz önüne alarak ihtiyacı analiz etmeyi, ortaya çıkan çözüm önerileri içinde en iyi alternatifi seçmeyi ve iyi bir planlamayı gerektirir. Proje tasarlama sürecinde yararlanılan mantıksal çerçeve yaklaşımı bu süreci 2 temel alt süreç kapsamında ele almaktadır. Söz konusu aşamalar analiz aşaması ve planlama aşamasıdır.

Analiz aşaması: Mevcut durumun detaylı analizi ve yapılan analiz sonucunda hedef ve bu hedefe ulaşılması amacıyla izlenecek yolun belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Planlama aşaması: Belirlenen hedef ve strateji doğrultusunda proje teklifinin detayları oluşturulmaktadır.Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Aşamaları


Faydalanılan Kaynaklar

  1. Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Kitabı, Faruk Cengiz Tekindağ
  2. Aid Delivery Methods, Volume 1: Project Cycle Management Guidelines, European Commission
  3. Proje Yönetiminde Temel Kavramlar, Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..